Till innehåll på sidan

MSB:s arbete mot illegala sprängningar

I slutet av 2019 gav regeringen ett antal myndigheter, däribland MSB, ett uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa (Ju2019/03980/PO). Detta med anledning av det stora antalet illegala sprängningar i samhället.

Med anledning av detta uppdrag vill MSB här förtydliga sin roll i sammanhanget och hur myndigheten ser att den kan bidra i att hejda utvecklingen.

Regelgivning

MSB har mandat att ge ut föreskrifter med stöd av lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE respektive FBE). Det finns ett antal föreskrifter som reglerar hanteringen av explosiva varor, inklusive sprängämnen och pyrotekniska produkter. Fokus i dessa regler ligger på att förebygga olyckor, men en del av dem har till avsikt att skydda mot stöld och annat obehörigt förfarande. Bland annat finns det krav på inbrottsskydd och på registerhållning vid förvaring av de flesta explosiva varor, däribland sprängämnen och sprängkapslar. Dessa produkter ska också vara märkta med unika identitetsnummer som syftar till att de ska kunna följas under sin livscykel, från tillverkning till förbrukning.
Explosiva varor

Som ett led i att öka kontrollen över hanteringen av explosiva varor kan MSB, inom ramen för sitt mandat, förändra regleringen om det finns ett behov av det. MSB kan även ta fram förslag till ändringar i LBE och FBE till regeringen.

MSB arbetar med frågan om hur utökade bakgrundskontroller för dem som hanterar sprängämnen skulle kunna genomföras, och med att utröna huruvida kraven vid hantering av explosiva varor behöver skärpas.

Tillstånd och tillsyn

MSB är den myndighet som ska pröva tillstånd till tillverkning, bearbetning, destruktion och likande förfaranden med explosiva varor. Vid mindre komplex hantering, så som användning och förvaring, är det kommunernas uppgift att pröva tillstånden, exempelvis vad gäller bergsprängare.

Det är den myndighet som prövat tillståndet som  har uppgiften att utöva tillsyn över hanteringen av explosiva varor. MSB har således inget mandat att bedriva tillsyn över de verksamheter som kommunerna gett tillstånd för, t.ex. över bergsprängare.

MSB har dock ansvaret att samordna och hjälpa kommunerna i deras tillsyn över hanteringen av explosiva varor och arbetar med att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn. Detta omfattar bland annat kraven på inbrottsskydd vid förvaring och registerhållning av explosiva varor. MSB kan, inom ramen för sin kapacitet, också medverka i kommuners tillsyn om de så önskar.

MSB har inget samlat register över alla tillståndshavare för explosiv vara i landet. Årligen gör MSB dock en uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE, där övergripande uppgifter om detta sammanställs. Årsuppföljningarna från 2015-2018 återfinns längst ned på MSB:s webbsida om tillsyn enligt LBE.

Tillsyn enligt LBE och årsuppföljningar

Medvetandehöjning

MSB arbetar kontinuerligt med att höja medvetenheten hos dem som hanterar explosiva varor om gällande krav och om problematiken med stölder, ofta i samarbete med andra myndigheter. Då MSB inte är den myndighet till vilken stölder av sprängämnen och andra explosiva varor ska rapporteras, har MSB inte heller någon statistik gällande detta. Enlig FBE ska förluster av explosiva varor omedelbart rapporteras till Polismyndigheten.

MSB arbetar även med att förebygga brott med farliga ämnen i ett bredare perspektiv, bland annat kring utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen, kemiska produkter och skyddet av transporter.

Förebyggande av brott med farliga ämnen

Senast granskad: 23 februari 2020

Till toppen av sidan