Till innehåll på sidan

Nationell strategi för stärkt brandskydd

Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Det är den vision MSB arbetar för tillsammans med myndigheter, kommuner och andra organisationer utifrån en nyligen framtagen strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda.

För att människor inte ska omkomma eller skadas allvarligt vid en brand har förmåga hos den enskilde stor betydelse. Förmågan är dels beroende av kunskap om hur man förebygger brand, dels kunskap om hur man ska agera om något ändå händer. Det finns också människor som av olika anledningar är begränsade i sina möjligheter att agera på egen hand. För dem krävs särskilt stöd.

Nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrågor

MSB har bildat en nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrågor. Gruppens uppgift är att samordna, långsiktigt förvalta och vid behov utveckla den nationella strategin.

I gruppen ingår: 

 • Boverket
 • Socialstyrelsen
 • Migrationsverket
 • MSB
 • Företrädare för länsstyrelsern
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Fastighetsägarna
 • Sveriges Allmännytta
 • Svensk Försäkring
 • Brandskyddsföreningen Sverige
 • Representanter från kommunerna i form av Örebro kommun, Räddningstjänsten Syd samt Luleå kommun. 

Bakgrund, vision och mål 

År 2009 omkom 124 personer i bränder i Sverige. I slutet av sommaren och under hösten omkom 15 personer vid tre olika bostadsbränder. 

 • Vid den första av bränderna försökte de som omkom att utrymma i ett rökfyllt trapphus, när de egentligen skulle ha stannat kvar i lägenheten där de hade varit säkra
 • Vid den andra branden saknades fungerande brandvarnare och familjen omkom av brandröken.
 • Vid den tredje branden var de som omkom människor som var begränsade i sin handlingsförmåga. De hade varken förmåga att själva utrymma eller tillgång till hjälp att utrymma.

Med anledning av detta fick MSB i november 2009 i uppdrag av regeringen att, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Regeringsuppdraget redovisades i oktober 2010.

Kunskap och kommunikation inom nationella strategin för stärkt brandskydd

Alla som bor i Sverige bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna - det är fokus för det arbete som ska ske inom Kommunikation och kunskap i den nationella strategin för stärkt brandskydd.

Ökade kunskaper har både en förebyggande och en skadeavhjälpande effekt. Den enskilde kan förhindra att brand uppstår genom en ökad riskmedvetenhet och en större förmåga att agera i händelse av brand.

I samverkan med regionala, centrala och lokala aktörer kan vi genom en långsiktig nationell informationsinsats och riktade insatser nå större genomslag. Erfarenheter från England visar att långsiktighet, fokusering och delaktighet är väsentliga framgångsfaktorer för en nationell informationsinsats. Med hjälp av samordning av mål, budskap och aktiviteter ökar förutsättningarna för en större genomslagskraft.

 • Riktade kommunikationsinsatser

  Kommunikationsinsatser kommer att behöva riktas till grupper och individer med särskilda behov. Insatserna kan utföras på olika sätt och anpassas till lokala förhållanden i samverkan med lokala aktörer, som bostadsbolag, föreningar, polis, skolor, social- och omsorgsförvaltningar. Ett exempel är hembesök. Erfarenheter visar att hembesök bidrar till ett ökat brandskydd. Det är ett sätt att höja människors motivation och kunskap samtidigt som det ger en möjlighet för kommunen att utvärdera statusen hos brandvarnare och annan brandskyddsutrustning.

  För att öka kunskapen om brandskydd är ett mål att det ska ingå i grundskolans och gymnasiets undervisning. Det finns även behov av att brandskyddskunskap ingår vid utbildningar och introduktionsprogram riktade till nyanlända invandrare. En annan del är utbildning riktad till yrkesgrupper som regelbundet kommer i kontakt med personer som är särskilt utsatta vid bränder.

  Metodbeskrivning riktade kommunikationsinsatser

  Projektet inleddes under maj 2014 med en inventering av olika typer av riktade kommunikationsinsatser som genomförs av olika organisationer idag. Deltagarna berättade om sitt arbete, delade med sig av sina erfarenheter och diskuterade vad som är lämpligt att beskriva i ett metodstöd. Projektet ska resultera i ett metodstöd som kan användas vid till exempel hembesök, men det är inte begränsat till det.

  Aktiv mot brand - en nationell informationsinsats

  Projektet  för nationella informationsinsatsen - Aktiv mot brand - har uppgiften att skapa och samordna en långsiktig nationell informationsinsats. Kampanjen lanserades publikt på Nordiska brandvarnardagen 1 december 2012 under namnet Aktiv mot brand. Kampanjen riktar sig till privatpersoner för att uppmärksamma dem på de vanligaste brandriskerna, vikten av fungerande brandskyddsutrustning och att kunna agera rätt i händelse av brand. Kampanjen ska kombineras med lokala aktiviteter där budskap om brandskyddsfrågor ska vara väl samordnade. I januari 2014 har närmare 180 organisationer anmält att de deltar i kampanjen.xAktiv mot brand kommer att fortgå under flera år och kommer aktiveras under olika delar av året.

  Aktiv mot brand på vår webbplats

  Gemensamma rekommendationer

  Projektet Gemensamma rekommendationer startade i september 2012 och har tagit fram gemensamma rekommendationer för rimligt brandskydd i bostaden. Bakgrunden till projektet var att olika aktörer sa olika om till exempel hur ofta man ska testa och var man ska placera brandvarnaren. Rekommendationerna har börjat spridas under våren 2014. Rekommendationerna berör placering, skötsel och testning av brandvarnare, brandsläckare och brandfilt för bostäder. Uppdragsersättningar till ideella organisationer

  Samhället behöver skapa förutsättningar för den enskilde att kunna ta ansvar genom kunskaps- och förmågehöjande åtgärder. Myndigheten har tagit fram en ny inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer för tiden 2012-2014. Ett prioriterat område är den enskildes brandskydd. För perioden 2012-2014 har följande organisationer fått medel:

  • Brandskyddsföreningen
  • Civilförsvarsförbund
  • Föreningen FRIS
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
  • Föreningen Riksbrandutbildarna

  Samverkan med Migrationsverket

  Migrationsverket startade under 2010 ett arbete med att standardisera boendet för asylsökande i anläggningsboende. MSB har deltagit i arbetet när det gäller brandsäkerhetsfrågor. Konferenser och nätverksmöten

  Den nationella strategin har sedan starten 2011 presenterats vid en rad konferenser och nätverksmöten. MSB träffade bland annat medlemmar i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag för att informera om och diskutera fastighetsägarnas ansvar för brandskyddsfrågor i flerbostadshus.

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar är en viktig del av brandskyddet. Den enskildes ansvar för sin säkerhet innebär ett ansvar att inte orsaka bränder och att vidta rimliga åtgärder för att förhindra olyckor och begränsa skador. Människor gör fel och misstag och inom tekniska lösningar inom den nationella strategin för stärkt brandskydd tittar man på tekniska lösningar för förlåtande miljöer.

Med rätt utrustning finns förutsättningar att begränsa en brand. Exempel på lösningar är spisvakt och självslocknande cigaretter. Brandvarnare varnar tidigt och ger tid att agera om något ändå händer. Andra lösningar kan minska konsekvenserna när en brand uppstår, till exempel sprinkler.

 • Spisvakter

  Under 2013 har initativ tagits inom strategin till ett projekt som ska förklara vad en spisvakt är och via tester definiera vad en spisvakt ska klara av. Det finns tester av spisvakter men kunskapen om vad de är och ska klara behöver öka. Bakgrunden till projektet är att 30 procent av alla bränder i bostäder under åren 2008-2012 började i köket varav 59 procent av dem berodde på glömd spis.

  Kartläggning av spisvakter

 • Brandskydd i olika boendemiljöer - bostadsanpassningsbidrag

  Under 2011 arbetade MSB med uppdraget om vad som är ett rimligt brandskydd i olika boendemiljöer. I redovisningen till regeringen föreslås att MSB ska få ge ut föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden, och föreskrifter om anordningar för att tidigt varna för brand i bostäder.  MSB föreslog även att lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag bör ses över för att bidrag ska kunna ges för att åstadkomma en rimlig brandsäkerhet i olika boendemiljöer.
   
  Slutrapport: rimligt brandskydd i boendemiljöer
   
  Boverket fick i mars 2013 uppdraget av regeringen att analysera och bedöma om lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver ändras och lämna eventuella förslag på förbättringar. Boverket ska även beräkna och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förslag. Uppdraget ska redovisas 31 december 2014.

  Översyn av lag om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats

Utvärdering och forskning

Det behövs mer kunskap om vilka beteenden och faktorer som bidrar till att vissa grupper i större utsträckning än andra drabbas av och omkommer till följd av brand. Av statistik och dödsbrandsutredningar framstår tydligt de sociala aspekternas betydelse för problembilden. Det finns därför ett behov av en mer tvärvetenskaplig forskningsansats inom området.

För att stödja visionen och målen som strategin innehåller behöver ett övergripande utvärderingsprogram etableras. Ett sådant program kan till viss del genomföras av MSB, men det måste ha sin bas i lokal utvärdering i kommunerna.

Studier och rapporter

 • Nationell kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Sverige

  Syftet med kartläggningen är att skaffa mer kunskap om hur Sveriges kommuner arbetar med att stötta äldre och personer med funktionsvariation när det handlar om brandskydd. Kartläggningen är gjord av Karlstads universitet på uppdrag av MSB.

  Resultatet i korthet: 

  • Cirka 52 procent av kommunerna uppger att de arbetar med individanpassat brandskydd. Det är dock många som saknar rutiner och kontinuitet.
  • Räddningstjänst, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen är huvudaktörerna inom kommunen. Räddningstjänsten står för expertis och utbildning, övriga för klientkontakt och anpassning av brandskydd.
  • Många uppger resursbrist och organisationssvårigheter som anledningar till varför man inte arbetar med individanpassat brandskydd.
  • Cirka 65 procent av kommunerna uppger att de har kännedom om vägledningen Brandsäkerbostad för alla som 2013 myntade begreppet individanpassat brandskydd.

  En nationell kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Sverige på Karlstads universitets webbplats

Brandsäker bostad för alla

Vägledningen kan ge stöd i att arbeta med en anpassning av brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer i deras bostäder. Vägledningen vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete på olika sätt kan bidra till ett systematiskt arbete som stärker brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer. Det handlar om beslutsfattare, kvalitetscontrollrar, verksamhetsutvecklare, handläggare och utförare i kommuner. Den här vägledningen ersätter den första utgåvan som publicerades 2013.

Brandsäker bostad för alla: Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer

Brandskydd i behovsprövade boenden

Totalt 75 stycken slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor om brandskydd i respektive boende.

Brandskydd i behovsprövade boenden: en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige

Senast granskad: 15 maj 2020

Till toppen av sidan