Till innehåll på sidan

Stöd till tillsyn LSO

I MSB:s uppdrag ingår bland annat att arbeta för ökad brandsäkerhet i samhället. Detta arbete bedrivs exempelvis bland annat genom vägledning till kommunerna för den förebyggande verksamheten.

En viktig del i kommunernas förebyggande verksamhet är att genomföra tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. 

Stöd för kommunal tillsyn enligt LSO

Kommande handbok: Kommunal tillsyn enligt LSO

Sedan förändringarna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor började gälla och inför att MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor börjar gälla har handboken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor reviderats.

I väntan på att den färdiga handboken publiceras har remissversionen från juli 2022  ersatts med det utkast som nu är under formgivning.
UTKAST: HANDBOK Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2022-11-15 Den nya versionen av boken är reviderad utifrån de nya föreskrifterna. Boken fokuserar främst på kommunernas tillsyn över enskildas skyldigheter enligt 2 kap. 2 § LSO

Boken ska ge

 • vägledning till kommunerna för den tillsynsverksamhet som kommunerna har när det gäller tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor
 • stöd till kommunerna och de kommunala tillsynsförrättarna i deras uppdrag att planera, genomföra och följa upp tillsynen. Stor vikt har lagts på att ge stöd vid bedömningen av skäligt brandskydd.
 • underlag för MSB:s utbildningar inom området.

Boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, är ett stöd till dig som har i uppdrag att planera, genomföra, följa upp samt utvärdera kommunens tillsyn över den enskildes skyldigheter att ha ett skäligt brandskydd.  Stora delar av det juridiska innehållet är också användbart vid genomförande av tillsyn eller kontroll av den enskildes skyldigheter vid så kallad farlig verksamhet, brandskyddskontroll samt vid genomförandet av tillsyn enlig lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Du kan beställa eller ladda ner boken. Boken genomgick en revidering i augusti 2020 med avseende på ny lagstiftning på området,  och det är PDF-versionen av boken som är den uppdaterade versionen. Den tryckta versionen är från 2013. Om du beställer den, alternativt läser i en som är beställd sedan tidigare, så observera att det finns ett revideringsdokument som komplement där de revideringar som gjordes i mars 2016 beskrivs. Revideringsdokumentet är inte uppdaterat med de ändringar som gjordes i augusti 2020. För dem hänvisas till pdf-versionen. Boken genomgår nu en större revidering.

Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Erfarenheter från rättsfall

Här redovisas erfarenheter från ett antal rättsfall om brandskydd. Drygt 200 ärenden har studerats och till flera av dem har MSB lämnat synpunkter. Syftet är att ge kommuner och länsstyrelser stöd i deras tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Rättsfallssamlingen publicerades första gången 2010. Sedan dess har två revideringar gjorts där dokumentet kompletterats med nya rättsfall. Den senaste revideringen gjordes i april 2015.

I texten görs hänvisningar till beslut och domar. En del av dem finns nedan med kommentarer och sammanfattningar. Vi rekommenderar att ni noga läser och studerar innehållet enligt den läsanvisning som ges i dokumentet. I de inledande kapitlen finns kunskaper och frågeställningar som behöver belysas inför de senare kapitlen.

 • Kapitelsammanfattning

  Kapitel 1: Syfte, läsanvisning och rättspraxis

  I det första kapitlet av I skälig omfattning redovisas syftet med dokumentet och en läsanvisning. Läsanvisningen rekommenderas starkt till den som vill få ut det mesta möjliga av dokumentet. 

  Vidare finns även ett avsnitt om rättspraxis och vilka slutsatser som kan dras av beslut och domar i överklagade ärenden. Det poängteras nödvändigheten av kunskap om de förändringar som genomfördes 1971 och 1996 om själva processen i överklagan.

  Kapitel 2: Grundläggande frågor

  I kapitlet Grundläggande frågor redovisas att verksamhet enligt LSO omfattar liv och hälsa, egendom samt miljö. Den enskildes och samhällets ansvar enligt bestämmelserna sammanfattas.

  Det finns även två avsnitt som berör två viktiga delar i tillsynsarbetet nämligen skälig omfattning av brandskyddet i byggnader och anläggningar samt vad som avses med särskilda omständigheter. I detta avseende sammanfattas två domar från Regeringsrätten.

  Kapitel 3: Tillsynsprocessen med överklagan

  I kapitel tre redovisas kortfattat begreppet tillsyn. Det finns också en sammanfattning av de bestämmelser i LSO där tillsynsfrågor behandlas och ett avsnitt om överklagan av ett föreläggande eller förbud enligt LSO.

  Kapitel 4: Formella frågor i ärendehanteringen

  I kapitel fyra redovisas några formella frågor i tillsynsverksamheten. De formella frågorna kompletteras med korta ärenderedovisningar där bland annat delegation av tillsynsförrättare, kommunikation, samråd och mottagare av föreläggande behandlats.

  Kapitel 5: Enskild – samhället, ansvarsfördelning

  I kapitel 5 konstateras att det i första hand är den enskilde som ska vidta och bekosta åtgärder som syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Det allmänna ska ingripa när det framstår som rimligt att detta ska ansvara för de åtgärder som behövs för att avvärja eller begränsa en skada. I kapitlet utvecklas frågan om ansvarsfördelning bland annat med utgångspunkt från en dom i Regeringsrätten.

  Kapitel 6: Vårdmiljöer och särskilda boenden

  I kapitel 6 redogörs inledningsvis för de olika begrepp och definitioner som finns för olika typer av vård- och omsorgsboenden. Därefter redogörs för ett antal ärenden och domar i denna typ av verksamhet. Sektionering, utrymningssäkerhet och bemanning är några av områdena som berörs.

  Kapitel 7: Hotell

  Kapitel 7 inleds med en redogörelse för de begrepp och definitioner som återfinns inom området samt en genomgång aktuella lagstiftningar med tillhörande föreskrifter.  Ett antal ärenden med tillhörande domar eller beslut redovisas där bland annat utrymningssäkerhet, ytskikt och utrymningslarm diskuteras.

  Kapitel 8: Publika lokaler

  I kapitel 8 avhandlas ett antal ärenden som tilldrar sig till kyrkor, restauranger, biografer och andra samlingslokaler. Utrymningssäkerhet spelar av naturliga skäl en stor roll i de flesta av de redovisade domarna.

  Kapitel 9: Bostadshus och äldre centrumbebyggelse

  Kapitel 9 innehåller ett antal domar och beslut som har sitt ursprung i förelägganden där krav har ställts avseende framförallt sektionering, utrymning och ytskikt .

  Kapitel 10: Industri, lager och liknande näringsverksamhet

  I kapitel 10 avhandlas bland annat ett mycket intressant ärende från Kristinehamn.  Ärendet rör en magasinsbyggnad och avslutas med en dom från regeringsrätten där en principiellt viktig diskussion om skälighet förs.

Rättsfallssamlingen I skälig omfattning utgör en del av det stöd som MSB ger till kommuner och länsstyrelser när det gäller tillsynsarbetet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Rättsfallssamlingen I skälig omfattning

Senast granskad: 15 november 2022

Till toppen av sidan