Till innehåll på sidan

Tillsyn enligt lagen om transport av farligt gods

MSB utövar operativ tillsyn över bestämmelser om säkerhetsrådgivare och transportskydd. Vidare genomför myndigheten tillsyn av utbildningsanordnare för utbildning och examination av förare. Dessutom har myndigheten uppgiften att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet inom området transport av farligt gods.

Tillsynen över verksamhetsutövare som ska utse säkerhetsrådgivare genomförs delvis genom registrering och bevakning av att säkerhetsrådgivare har utsetts och meddelats till MSB. Tillsynsbesök görs även på verksamheter och vid besöken granskas verksamhetens:

  • årsrapporter
  • utbildningsinsatser
  • rutiner vid hantering av farligt gods
  • hantering av avvikelser såsom regelöverträdelser och tillbud/olyckor

Vid samma tillfälle granskas även åtgärder som vidtagits för att öka transportskyddet såsom skyddsplaner och utbildning.

MSB utövar tillsyn av utbildningsanordnare som genomför utbildning av förare som transporterar farligt gods. Tillsynen görs utifrån granskning av ansökningshandlingar, beslut om godkännande samt rutiner vid utbildningens genomförande.

Varför utövar vi tillsyn?

Mål för tillsynen är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheterna uppfyller sina skyldigheter enligt föreskrifterna. Om vi bedömer att skyldigheterna inte uppfylls begär vi rättelse och kan meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att föreskrifterna ska följas.

Samordning tillsynsmyndigheter

Samordningen av tillsynsmyndigheternas verksamhet genomförs genom samverkansmöten med

  • Polismyndigheten,
  • Kustbevakningen,
  • Transportstyrelsen och 
  • Strålsäkerhetsmyndigheten.

Syftet med samordningen är att effektivisera tillsynen och stärka efterlevnaden av dessa bestämmelser.

 

Senast granskad: 18 juni 2019

Till toppen av sidan