Till innehåll på sidan

MSB:s tillsynsverksamhet

MSB:s tillsynsverksamhet bedrivs inom tre delområden som är tillsyn, tillsynsvägledning och marknadskontroll. Inom dessa områden följer vi upp, tillvaratar, sprider och synliggör kunskap och erfarenheter. På så sätt ökar vi aktörernas följsamhet till lagstiftningen och uppnår en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn.

Hur gör vi?

  • Vi genomför tillsyn och marknadskontroll för att följa upp lagefterlevnad och vid behov vidta korrigerande åtgärder för att öka följsamheten till lagstiftningen.
  • Vi genomför tillsynsvägledning genom uppföljning, utvärdering och samordning av kommuners och länsstyrelsers operativa tillsyn samt ger stöd och råd till dessa myndigheter.
  • Vi tar fram inriktnings- och beslutsunderlag
  • Vi betalar ersättning till länsstyrelserna för arbetet med Sevesolagen.
  • Vi sprider kunskap och erfarenheter.

Inom vilka områden arbetar vi?

Lagen om skydd mot olyckorLagen om brandfarliga och explosiva varorLagen om transport av farligt godsLagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)Förordningen om marknadskontrollFörordningen om utvinningsavfallAlarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm

Senast granskad: 10 mars 2021

Till toppen av sidan