Till innehåll på sidan

Ledningskurs Larm- och ledningsbefäl

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att kunna verka i ledningsfunktionen som larm- och ledningsbefäl inom kommunal räddningstjänst.
Ett vidare syfte är också att uppmuntra och främja ett fortsatt lärande efter avslutad kurs.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

För att antas till kursen ställs vissa krav på den sökandes behörighet. Den sökande ska ha:

 1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett
  kommunalförbund,
 2. annan av kommunen, arbetsgivaren, bedömd lämplig utbildningsbakgrund, kompletterad med utbildning och erfarenhet inom organisationen för kommunal räddningstjänst.

Utöver formella behörighetskrav vilket beskrivs ovan, så rekommenderas det att kursdeltagaren utöver detta har god erfarenhet av att ha verkat inom ledningsfunktion, genom avtal med organisationen för kommunal räddningstjänst och-/eller annan ledningsfunktion inom organisationen för kommunal räddningstjänst, exempelvis som larm-och ledningsoperatör.

Det rekommenderas även att kursdeltagaren har god erfarenhet av att ha arbetat inom kommunal räddningstjänstverksamhet för att tillgodogöra sig innehållet i kursen. Det ställs inga särskilda krav att kursdeltagaren sedan tidigare innehar behörighetsgivande utbildning för att verka i rollen som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst, då det är räddningstjänstorganisationerna själva som ställer eventuella krav på denna behörighet för ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl utifrån egen organisering.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Kursen genomförs med start hösten 2024.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning. Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik, metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande.

Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik och makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras. Ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl förväntas i huvudsak kunna agera i rollerna insatsuppföljning, responsanpassning, larmhanteringskoordinator samt kunna agera i rollen räddningsledare i de organisationer som har detta som krav på denna ledningsfunktion.

Larmhanteringskoordinator är en roll som varje enskilt räddningsledningssystem bör definiera när det finns ett behov av arbetsledning av individer som har roller kopplade till larmhantering och ledning i det tidiga skedet. Ledningsfunktionen förväntas också kunna utgöra ledningsstöd till annan roll.

Användningen av ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl förväntas variera beroende bland annat på hur räddningsledningssystemet är organiserat. I ett räddningsledningssystem kan det samtidigt finnas flera larm- och ledningsbefäl. Kursens underliggande syfte är således att bidra till att skapa en enhetlighet för ledningsfunktionen larm- och ledningsbefäl och dess roller.

Om kursen

Under kursen behandlas en rad olika ämnesområden med kopplingar till både ledning som sker i anslutning till skadeområde och övergripande ledning av kommunal räddningstjänst. Innehållet lyfter bl.a. aktuell lagstiftning samt på en orienterande nivå – exempelvis andra angränsande aktörers lagstiftning som kan påverka ledning av räddningsinsats, hantering av händelser eller deltagande i andra myndigheters insatser.

Kursen behandlar även initiering av räddningsinsats, likväl som beslutet att inte initiera räddningsinsats utifrån ledningsfunktionen och rollen som räddningsledare. Riskbedömning, samordning av räddningsinsats och arbetsledning av larm- och ledningsoperatörer i samband med räddningsinsats/händelse ingår i kursen. Även värdering av inkomna larmsamtal behandlas samt hur makt, normer och värderingar kan påverka bedömningen.

Kursen innehåller också anpassad samhällskunskap där perspektiv från hela hotskalan berörs samt delar av gemensamma grunder för samverkan och ledning och vikten av samverkan med andra aktörer. Kontinuitetshantering och redundans knutet till ledningsplatser/ledningscentral berörs. Vidare så lyfts teoribildning kring innehållet i de roller som ledningsfunktionen förväntas verkan inom, men också om ledningsprocessen med tonvikt på tidskritisk respons, principer och förhållningssätt för ledning samt beslutsdomänerna. Detta innefattar också både system- och perspektivförståelse.

Beredskapsplanering och hantering berörs, samt uppföljning av tagna åtgärder vid räddningsinsats. Omvärldsbevakning lyfts fram, samt att kunna analysera ledningsbehov och hur eventuell belastning påverkar ledningssystemet och åtgärdsproduktionen. Olika typer av taktik/metoder/teknik i samband med räddningsinsats behandlas på en grundläggande nivå. Slutligen lyfts även viss mediehantering som ledningsfunktionen förväntas kunna hantera, samt några olika tekniska beslutsstöd samt arbetssätt, att värdera effekterna av dessa samt säkerställande av samband/kommunikation och informationsdelning vid omfattande belastning upp i kursens innehåll.

Kursplan Ledningskurs Larm - och ledningsbefäl

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bl.a. föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, seminarier, simulering samt interaktivt via lärplattform.

Kursen omfattar totalt 4 studieveckor. Kursen kan genomföras genom en blandning av distans- och platsförlagd undervisning. Under kursen genomförs närträffar varvat med föreläsningar och exempelvis gruppredovisningar på distans. Examination kan ske på olika
sätt samt under närträffar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 31 oktober 2024
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 25 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 25 dagar

Senast granskad: 11 augusti 2021

Till toppen av sidan