Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila ...