Till innehåll på sidan

Ladda och hantera dina batterier säkert

I alla laddbara produkter finns någon form av batterier. Olika batterier medför olika risker. Här har vi samlat MSB:s råd om hur du kan ladda dina batterier säkert.

En vanlig batterityp är litiumjon. Sådana batterier finns i allt från mobiltelefoner och datorer till laddbara trädgårdsredskap, cyklar, sparkcyklar med mera. Vid brand utvecklas farliga gaser, det gäller även vid brand i ett litiumjonbatteri, därför är det viktigt att få en tidig varning om brand skulle uppstå. Det får du genom att ha fungerande brandvarnare i tillräcklig omfattning. Se även till att du har fungerande och fria utrymningsvägar så att du kan sätta dig i säkerhet om olyckan skulle vara framme.

Som vi skriver ovan har olika batterier lite har olika risker. Utöver att följa leverantörens anvisningar för en specifik produkt är det även värdefullt att veta vilken batterityp som används, för att kunna hantera batterierna på rätt sätt. Information om vilken typ av batteri det är i din produkt finns oftast på själva produkten, laddaren och i informationen som kom med produkten.

OBS! Det är viktigt att veta vilken typ av batterier det är du har eftersom olika batterier har olika risker.

MSB:s råd

 • Var uppmärksam på skador på batterier – ett skadat batteri har en större risk att börja brinna.
 • Ladda på hårt underlag med avsedd och CE-märkt laddare. Ladda inte i till exempel sängen eller nära liknande, brännbara material.
 • Byt ut elektrisk utrustning har synliga skador, luktar bränt eller låter konstigt. Exempel på skador kan vara trasiga elkontakter eller klämda sladdar.
 • Undvik om möjligt laddning i hallen. Hallen är oftast din ordinarie utrymningsväg och den vill du helst inte blockera genom en brand.
 • Om du laddar när du är vaken ökar dina chanser att lindra skador om olyckan ändå skulle vara framme.  Med fungerande brandvarnare kan du tidigt upptäcka en brand. Ha minst en fungerande brandvarnare hemma, gärna fler – det gäller alla bostäder, alltid.

Råden gäller inte för batterier i el/hybrid-bilar eller batterilager.

Skydda dig mot brand och förbered dig på vad du ska göra om det börjar brinnaMer om brandvarnare i bostäderVåra råd kring laddning baseras på att minska riskerna om brand trots allt skulle uppstå. MSB bevakar fortsatt riskerna med litiumjonbatterier och anpassar råden utifrån det vi vet i nuläget.

 

Frågor och svar

 • Vad är litiumjonbatterier och var finns de?

  Litiumjonbatterier kallas den grupp batterier där battericellens energi utvinns genom att joner av litium rör sig mellan batteriets elektroder. De har blivit allt vanligare i samhället. En anledning till det är de har en högre effekt- och energitäthet än andra typer av laddningsbara, även kallade sekundära, batterier.

  De finns bland annat i elcyklar, elfordon, mobiltelefoner, bärbara datorer, hår- och skäggtrimmer, trädgårdsredskap och andra laddningsbara produkter.

  Det finns olika varianter av litiumjonbatterier med lite olika ingående kemiska ämnen, vilket kan ha viss betydelse för risker för brand, men på det stora hela är de likvärdiga ur ett brandperspektiv. Läs instruktionerna för ditt batteri för att veta hur du ska hantera det och för att veta vilken typ av batteri det är.

 • Är bränder i batterier och laddare vanliga? Hur vanligt är det att det brinner i mobiltelefoner?

  Det inträffar ungefär 24 000 bostadsbränder i Sverige varje år. Räddningstjänsterna larmas till ungefär 6 000 av de bränderna. Under 2022 var det cirka 100 av bostadsbränderna som hade batteri, batteriladdare och datorer som värmekälla, efter vad räddningstjänsterna kunnat bedöma. Men det gäller alla typer och storlekar av batterier, inte bara laddningsbara litiumjonbatterier. Risken för bränder i batterier är alltså relativt låg, men att ha det rekommenderade brandskyddet hemma är ett bra sätt att skydda sig om olyckan skulle vara framme och det börjar brinna.

 • Min batteriladdare blir väldigt varm och det luktar konstigt när jag laddar min skruvdragare/mobiltelefon/dator/trimmer?

  Om din laddare blir väldigt varm och det luktar om produkten ska du genast dra ur sladden och sluta ladda. Läs manualen för felsökning och åtgärd samt kontakta återförsäljaren vid behov. Laddaren kan behöva bytas.

 • Hur många elcyklar, sparkcyklar och elbilar brinner det varje år?

  Under 2022 inträffade totalt 106 bränder i olika transportmedel som drivs helt eller delvis med el. Flest var det i sparkcyklar med 38 bränder, följt av brand i 23 personbilar och 20 elcyklar. Resterande bränder inträffade ibland annatmopeder, motorcyklar och hoverboard.

  De tre senaste åren har antalet bränder i bilar som drivs helt eller delvis med el varit cirka 20 per år fast antalet elbilar nästan dubblerats till nära 611 000, medan det finns 4,4 miljoner bilar som drivs av andra drivmedel). Totalt brinner det drygt 3400 personbilar och drygt 700 lastbilar (inklusive lätta lastbilar) och bussar oavsett bränsle per år i Sverige, inklusive anlagda bränder.

  Sammanstallning av bränder i eltransportmedel 2018-2022

 • Hur vet jag om jag har ett litiumjonbatteri i min produkt?

  Idag har i stort sett alla mobiltelefoner, plattor och datorer litiumjonbatterier. Vidare har allt fler laddbara produkter litiumjonbatterier. På produkten eller batterierna hittar du information om vilken typ av batterikemi det är.

 • Kräver MSB en AVD-släckare?

  MSB rekommenderar att det finns pulversläckare i bostäder med minst 6 kg pulver. Det finns inte krav på det ska finnas handbrandsläckare med någon särskild typ av släckmedel med anledning av litiumjonbatterier. Det har dock visat sig att exempelvis pulversläckare släcker mindre sådana bränder ganska effektivt.

  En AVD-släckare innehåller ett släckmedel bestående av vermikulit uppblandat med vatten och ska kunna användas för att släcka bränder i litiumjonbatterier. Men eftersom det är vatten i den ska den inte användas mot bränder i annan elektrisk utrustning än brinnande batterier.

  Läs mer om rekommendationer för släckare i bostäder

 • Vad ska jag göra om mitt batteri börjar ryka och blir varmt när det står på laddning?

  Om det börjar i ett batteri som står på laddning ska du avbryta laddningen genom att stänga av och koppla ur strömkällan. Det finns risker vid bränder i litiumjonbatterier såväl som när det brinner i annan utrustning. Undvik i att utsätta dig för röken, och tänk särskilt på risken att det snabbt blir farligt i slutna utrymmen

  Överväg om det är möjligt att på ett säkert sätt flytta batteriet ut till en säker plats i det fria.

  Bränder i små litiumjonbatterier kan släckas och kylas med vatten eller vissa handbrandsläckare,, som pulversläckare. Ett batteri som brinner kan vara svårt att släcka, men är det litet brinner det oftast ut ganska snabbt.

  Med små litiumjonbatterier menar vi här till exempel batterier i mobiltelefoner, hoverboards, elcyklar, elmopeder, elsparkcyklar, trädgårdsredskap och liknande.

  Generellt vid brand gäller: Rädda – Varna – Larma –Släck. Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

   

   

 • Var ska jag ladda min elrullstol, permobil? Får jag ladda min elrullstol, permobil i trapphuset?

  Batterier till en elrullstol får inte laddas i ett trapphus. En elrullstol som laddas utgör en förhöjd brandrisk. Trapphus är även vanligtvis en utrymningsväg och får inte blockeras. MSB rekommenderar generellt att batterier inte laddas i utrymningsvägar.

  Läs mer om brandskydd i trapphus och andra anläggningar

 • Får jag skicka en dator (eller annan laddbar produkt) som innehåller laddningsbara litiumjonbatterier som vanligt paket eller brev?

  Utrustning som innehåller litiumjonbatterier måste följa bestämmelserna om farligt gods. Det innebär att du inte kan skicka exempelvis datorer, skruvdragare, powerbanks, cykelbatterier hur som helst. Litiumjonbatterier är farligt gods vid transport och det finns regler för hur de ska transporteras.

  På msb.se kan du läsa mer om lättnader för transport på väg och järnväg av små litiumjonbatterier (laddningsbara) på högst 100 Wh (wattimmar). Antalet wattimmar (Wh) för ett batteri får du fram genom att multiplicera batteriets spänning volt (V) med kapaciteten i amperetimmar (Ah): Wh= V x Ah.

  Litiumbatterier och litiumjonbatterier som Farligt gods

  MSB är ansvarig för reglerna för transport på väg och järnväg och reglerna finns i föreskrifter som heter ADR och RID.

  Postnord har information om hur du skickar farligt gods

  Farligt gods som är tillåtet att skickas som brev
  Ska du skicka något som klassas som farligt gods   

 • Är litiumjonbatterier annorlunda än andra laddningsbara batterier?

  Litiumjonbatterier skiljer sig mot andra laddningsbara batterier genom att det är andra kemikalier i batterierna. Litiumjonbatterier har högre effekt och energitäthet än andra batterier.

 • Är litiumjonbatterier farliga att ladda? Vad är sannolikheten för brand i konsumentprodukter?

  MSB sammanställer årligen händelserapporter som inrapporterats från räddningstjänsten till myndigheten. I det här fallet har MSB även gjort en sammanställning av bränder i elfordon och eltransportmedel, se länk nedan.

  Sammanställning av bränder i eltransportmedel 2018-2023

  Det MSB kommunicerat utifrån den senaste sammanställningen är att det är få bränder idag som orsakas av till litiumjonbatterier. Här bör man också notera det stora antalet batterier av denna typ som finns runt om i samhället, i allt från mobiltelefoner till stora energilager. Men om ett batteri brinner så kan de i vissa fall vara mer svårsläckta samt medföra en del nya utmaningar och risker.

  Teknik som drivs av litiumjonbatterier kommer troligen att öka. Det kan innebära att antalet bränder kan öka i takt med att vi får fler laddbara produkter i samhället. Det som är svårt att bedöma just nu är om felande litiumjonbatterier kommer att öka eller minska i framtiden. Det kommer sannolikt att påverka antalet bränder framöver.

  Se råd för laddning på den här webbsidan

  Våra råd kring laddning syftar till att minska konsekvenserna om brand trots allt skulle uppstå. MSB bevakar fortsatt riskerna med litiumjonbatterier och uppdaterar råden utifrån gällande kunskapsläge.

 • Hur ska litiumjonbatterier förvaras och laddas?

  MSB har inte någon specifik reglering för förvaring eller laddning av litium- och litiumjonbatterier.

  Här har vi sammanställt aktuell lagstiftning om litium- och litiumjonbatterier

  För andra rekommendationer och rådgivning så tipsar vi om Batteriföreningens hemsida, där det finns lite mer handfasta och praktiska råd och vägledningar om exempelvis förvaring:Oavsett var batterierna laddas behöver hänsyn tas till den temperatur och cellspänning som rekommenderas i instruktioner för det aktuella batteriet.

  Om batterier förvaras och laddas i ett laddningsskåp bör skåpet vara anpassat för ändamålet samt installeras enligt tillverkarens anvisningar. Ta hänsyn till både skåptillverkarens och batteritillverkarens instruktioner.

  Vid laddning och säker hantering av batterier med avsedd laddare bedömer MSB med nuvarande kunskap riskerna för brand som små. Om du har elsäkerhetsmässiga frågor runt laddningen kan det vara lämpligt att kontakta Elsäkerhetsverket.

 • Ska batterier till elcyklar, elsparkcyklar laddas utomhus för säkerhets skull?

  Följ rekommendationer från tillverkaren samt råd från myndigheterna. På en del batterier står det till exempel på att de inte ska laddas under eller över en viss temperatur och ibland med hänsyn till fukthalten.

  Moderna och raffinerade batterier kan ha batterihanteringssystem som ska skydda batterierna mot bland annat överladdning - kontrollera förutsättningarna för din produkt eller transportmedel. Att använda timer kan vara ett sätt att kontrollera att till exempel en elcykel laddas under en viss tid.

   

 • Kan man ladda eltandborstar och andra elektriska produkter på natten?

  Det vi vet i dagsläget är att laddningsmomentet utgör den största risken för brand i laddbar elektrisk utrustning. När el-utrustningen inte laddas eller används är det relativt ovanligt att bränder startar i batterierna, även om så har skett i exempelvis elsparkcyklar och elcyklar.

  Trots att själva laddningsmomentet utgör den största risken är det relativt få händelser som rapporteras i relation till hur ofta laddning kan tänkas ske i Sverige. Vi grundar utlåtandet på statistik från händelserapporter som räddningstjänsterna fyller i efter avslutade räddningsinsatser.

  Se till att utrustningen är CE-märkt och att det inte finns några skador på kabel eller stickpropp. Täck inte över utrustningen när du laddar och ställ den gärna fritt från brännbart material. Att använda timer är också ett sätt att kontrollera att en produkt laddas under en viss tid. 

  Det är bättre att du väljer att ladda när du är vaken och hemma när du laddar dina produkter eller enklare eltransportmedel, till exempel eltandborsten och elcykeln. Då har du också större möjlighet att avvärja en eventuell brand och spridning av den.

  Elsäkerhetsverket har sammanställt information om olika elprodukter
  Du har möjligen hört talas om händelser där mobilladdare har varit anledningen till brand.

  Elsäkerhetsverket har identifierat risker med flera USB-laddareAntalet bränder i elprodukter och enklare eltransportmedel som orsakas av laddning ökar dock, vilket troligen beror på att de ökar i antal.

 • Hur ska uttjänta vanliga småbatterier förvaras på ett säkert sätt?

  Ett tips för förvaring och hantering av uttjänta batterier är ”tejptipset”, det vill säga tejpa över polerna på niovoltsbatterier. Förvara inte något brännbart (som skräp, papper och plast) tillsammans med batterierna. Det kan vara lämpligt att förvara dem i en glasburk med lock. En låda i metall riskerar att leda ström och en låda i plast kan smälta om det blir värmeutveckling.

  Bara batterier i en låda utgör inte någon stor risk i sig om det inte finns något som antänder lätt.

  Det har inträffat tillbud med uttjänta batterier, dock har det vad vi känner till inte lett till några större bränder.

Senast granskad: 10 juni 2024

Till toppen av sidan