Till innehåll på sidan

ADR-utbildning

Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning.
 • Covid-19: Distansutbildning

  Vad gäller genomförande av ADR-utbildning på distans har MSB tidigare informerat om att det inte finns möjlighet att genomföra de praktiska momenten på distans, eller att göra avsteg från kravet på att de praktiska momenten ska ske i anslutning till den teoretiska delen av utbildningen. MSB ser dock, mot bakgrund av de behov som uppkommit i och med rådande pandemiläge, inget hinder för att den teoretiska delen genomförs på distans om förutsättningar för detta finns.

  Transportbranschen är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt att antalet förare med ADR-intyg bibehålls på en acceptabel nivå.

  Här följer de förutsättningar och krav som gäller för att kunna bedriva ADR-utbildning på distans.

  I det fall utbildningsanordnaren har för avsikt att bedriva distansundervisning ska den teoretiska delen av kursen i sin helhet bedrivas på distans, vilket innebär att ingen närundervisning ska tillåtas i kombination med distansundervisning. (Närundervisning i enlighet med ordinarie förfarande kan fortsätta om utbildningsanordnaren utifrån ett smittspridningsperspektiv bedömer det vara möjligt och säkert.)

  De praktiska delarna ska dock fortsatt genomföras i form av närundervisning och det ska ske i anslutning till de teoretiska delarna av kursen. En elev som väljer att inte delta på de praktiska momenten ska inte godkännas på kursen och får därmed inte avlägga examination.

  Den utbildningsanordnare som har för avsikt att bedriva distansundervisning behöver anmäla detta skriftligt till MSB. I anmälan ska det framgå hur undervisningen kommer anpassas till distansundervisning så att alla elever kan tillgodogöra sig utbildningen, hur det kommer säkerställas att alla i kursen ingående elever har den tekniska utrustning och de förutsättningar som krävs för att delta i undervisningen, samt hur identitetskontrollen av eleverna kommer utföras. MSB ska beredas möjlighet att delta i undervisningen i det fall myndigheten avser genomföra ett tillsynsbesök. Anmälan ska innehålla information om hur MSB då ska gå tillväga för att koppla upp sig mot utbildningen.

  Anmälan skickas till adrintyg@msb.se.

  MSB förutsätter att varje utbildningsanordnare som genomför ADR-utbildning följer de rekommendationer och skärpta allmänna råd som gäller i den aktuella regionen, samt vidtar de åtgärder som krävs för att kunna genomföra de praktiska momenten på ett säkert sätt.

  Myndigheten vill också klargöra att det ska anses vara ett temporärt avsteg från ordinarie förfarande att bedriva ADR-utbildningens teoretiska delar på distans. Utgångspunkten är således att all ADR-utbildning ska återgå till att bedrivas i form av närutbildning så snart smittspridningsläget medger det. MSB kommer vid behov och eventuella förändrade förutsättningar uppdatera informationen.

 • Covid-19: Information gällande ADR-intyg

  För dig som har ADR-intyg

  Om du redan har ett ADR-intyg som är utfärdat i enlighet med kapitel 8.2 i ADR-S, där intygets giltighet löper ut under perioden 1/3 2020 – 1/9 2021, förlängs till och med den 30/9 2021.

  Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på sin examination, så kommer giltighetstiden för det nya intyget fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i intyget.

  Multiaterala avtal M333Obs: Om du utnyttjar lättnaden i avtalet så kommer den nya giltighetstiden, efter godkänd examination, fortfarande att utgå från det utgångsdatum som anges i det intyg du har idag.

  För dig som vill förnya ditt ADR-intyg (trots M333, se ovan)

  Om du redan har ADR-intyg och vill gå en repetitionsutbildning så kan utbildningen erhållas i den mån det finns utbildare som genomför utbildning som är godkänd av MSB. För att veta vem som bedriver godkänd utbildning måste du ta direktkontakt med de utbildningsanordnare som finns.

  Utbildningsanordnare

  För dig som inte har ADR-intyg sedan tidigare

  För förare som vill gå en förstagångsutbildning för att erhålla ADR-intyg, så kan utbildningen erhållas i den mån det finns utbildare som genomför utbildning som är godkänd av MSB. För att veta vem som bedriver godkänd utbildning måste du ta direktkontakt med de utbildningsanordnare som finns.

  Utbildningsanordnare

  Information om hur förarutbildningen får bedrivas

  De utbildningsanordnare som innehar ett utbildningsprogram som är godkänt av MSB kan fortsatt bedriva utbildning i enlighet med utbildningsprogrammet så länge som detta inte strider mot eventuellt nya restriktioner med anledning av coronaviruset (Covid-19). MSB ber samtliga utbildningsanordnare att även noga överväga de råd som ges av Folkhälsomyndigheten.

   

 • Covid-19: Trafikverket information gällande genomförande av förarprovskontoren:
  • Provverksamheten fortsätter att bedrivas på samtliga orter och mottagningsorter. Bedömning genomförs löpande. Så länge vi bedömer att vi kan erbjuda kunskapsprov på en ort så gör vi ingen prioritering av typen av prov. Alla provtyper är möjliga att boka så länge det finns lediga tider i en provsal.
  • Tills vidare tar vi inte i hand när vi hälsar på våra kunder. Detta för att minska risken för smittspridning.
  • För att ytterligare minska risken för smittspridning har ökat fokus lagts på städning av FP-lokaler (väntrum, receptioner, teorisalar, fordon).
  • Information om god handhälsa är anslaget på samtliga kontor.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar kunder som har varit i något av de områden som Utrikesdepartementet avråder ifrån – eller som har luftvägssymtom, feber eller hosta – att iaktta försiktighet och boka av sin tid via vår webb. Kunderna möts där av budskapet; ”Vi tar våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och ber dig därför att följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende coronavirussjukdomen covid-19. Har du luftvägssymtom, feber eller hosta, ber vi dig iaktta försiktighet och avboka din tid i vår bokningstjänst”.
  • Kunder som har luftvägssymtom, feber eller hosta och behöver boka av provet samma dag som det ska göras, kan kontakta vår kundtjänst för att slippa betalningsskyldighet. (Prov ska vid normala omständigheter bokas av senast 24 timmar innan provtillfället). Avbokning kan även ske via bokningstjänsten på nätet, men då behöver kundtjänst kontaktas i efterhand för borttagning av avgiften av denna orsak. Om en kund ändå kommer till ett provtillfälle med sjukdomssymptom, och om provförrättaren gör bedömningen att det kan finnas risk för smittspridning, kan provet komma att ställas in.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Bestämmelser om utbildning finns både för transport av farligt gods på väg och järnväg, det vill säga i såväl föreskrifterna ADR-S som RID-S. Utbildningsformerna brukar benämnas förarutbildning respektive 1.3-utbildning.

Ny examination för förare

Sedan 1 mars 2019 sker examinationen för ADR-förare i Trafikverkets system där kunskapsprov för alla körkortsbehörigheter genomförs.

Examination för ADR-förare

Förarutbildning

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdande av ADR-intyg.

MSB ger inte förarutbildning i egen regi utan den ges av externa utbildningsanordnare. Dessa har fått MSB:s godkännande att bedriva förarutbildning enligt bestämmelserna i ADR-S.

1.3-utbildning

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3-utbildning.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

1.3 utbildning

Undantag och lättnader

När farligt gods transporteras enligt vissa undantag och lättnader, exempelvis värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ADR-intyg.

Däremot kan krav på annan utbildning finnas, exempelvis måste kraven på en så kallad 1.3 utbildning, uppfyllas om värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd tillämpas.

I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas.

Senast granskad: 9 december 2020

Till toppen av sidan