Till innehåll på sidan

ADR-utbildning

Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning.
 • Information med anledning av Covid-19

  Vi får frågor vad gäller förarutbildning och om utbildningen får hållas på distans. Nedan följer information om vad som gäller i dagsläget. MSB följer Folkhälsomyndighetens råd, och eftersom läget snabbt kan förändras så ber vi er att hålla er uppdaterade med vad som gäller genom att besöka MSB:s webbplats.

  MSB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer gällande coronavirussjukdomen covid-19. Det innebär att MSB inte ger några andra rekommendationer eller på annat sätt försöker styra hur en enskild aktör ska bedriva sin affärsverksamhet.

  MSB beslutar inte huruvida planerade ADR-utbildningar ska genomföras eller inte. Detta är ett beslut som respektive utbildningsanordnare får fatta på egen hand.

  Det är viktigt att alla hjälps åt och sprider råden från Folkhälsomyndigheten och Trafikverket. Er roll är att informera eleverna.

  För dig som har ADR-intyg

  Om du redan har ett ADR-intyg som är utfärdat i enlighet med kapitel 8.2 i ADR-S, där intygets giltighet löper ut under perioden 1/3 – 1/11 2020, förlängs intygets giltighet till och med den 30/11 2020 genom det multilaterala avtalet M324

  Multiaterala avtal M324Obs: Om du utnyttjar lättnaden i avtalet så kommer den nya giltighetstiden, efter godkänd examination, fortfarande att utgå från det utgångsdatum som anges i det intyg du har idag.

  För dig som vill förnya ditt ADR-intyg (trots M324, se ovan)

  Om du redan har ADR-intyg och vill gå en repetitionsutbildning så kan utbildningen erhållas i den mån det finns utbildare som genomför utbildning som är godkänd av MSB. För att veta vem som bedriver godkänd utbildning måste du ta direktkontakt med de utbildningsanordnare som finns.

  Utbildningsanordnare

  För dig som inte har ADR-intyg sedan tidigare

  För förare som vill gå en förstagångsutbildning för att erhålla ADR-intyg, så kan utbildningen erhållas i den mån det finns utbildare som genomför utbildning som är godkänd av MSB. För att veta vem som bedriver godkänd utbildning måste du ta direktkontakt med de utbildningsanordnare som finns.

  Utbildningsanordnare

  Information om hur förarutbildningen får bedrivas

  De utbildningsanordnare som innehar ett utbildningsprogram som är godkänt av MSB kan fortsatt bedriva utbildning i enlighet med utbildningsprogrammet så länge som detta inte strider mot eventuellt nya restriktioner med anledning av coronaviruset (Covid-19). MSB ber samtliga utbildningsanordnare att även noga överväga de råd som ges av Folkhälsomyndigheten.

  Förarutbildning på distans

  MSB har fått frågan om det är möjligt att bedriva förarutbildning på distans. MSB bedömer dock inte att det finns skäl att ändra dagens bestämmelser gällande utbildning i dagsläget. För att eleven ska erhålla ett ADR-intyg förutsätts en godkänd examination vilken genomförs på ett av Trafikverkets förarprovskontor. Om det är tillåtet att närvara vid en examination så finns det möjlighet att i samma utsträckning närvara under en utbildning.

 • Covid-19: Information om förlängda intyg

  Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats ett multilateralt avtal, M324, som gäller giltighetstid för ADR-intyg samt intyg för säkerhetsrådgivare. Detta avtal har MSB för svensk del valt att ingå.

  Av avtalet framgår att de ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. Före 2020-12-01 behöver man ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt prov för ADR-intyg hos Trafikverket för att fortsättningsvis inneha ett giltigt ADR-intyg.

  För säkerhetsrådgivare behöver man före 2020-12-01 ha genomfört en godkänd examination på MSB för att fortsatt vara godkänd som säkerhetsrådgivare.

  Den nya giltighetstiden för både ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det nuvarande intyget som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid för det nya intyget utan en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.

  Motsvarande förlängningar, med samma villkor, är också gjorda för intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på järnväg, till sjöss och i luft. Men genom multilateralt avtal RID 1/2020 respektive beslut från MSB.

  MSB vill uppmana till att försöka genomföra utbildning och prov i så god tid som möjligt för att inte drabbas av tidsnöd i november.

 • Covid-19: Trafikverket information gällande genomförande av förarprovskontoren:
  • Provverksamheten fortsätter att bedrivas på samtliga orter och mottagningsorter. Bedömning genomförs löpande. Så länge vi bedömer att vi kan erbjuda kunskapsprov på en ort så gör vi ingen prioritering av typen av prov. Alla provtyper är möjliga att boka så länge det finns lediga tider i en provsal.
  • Tills vidare tar vi inte i hand när vi hälsar på våra kunder. Detta för att minska risken för smittspridning.
  • För att ytterligare minska risken för smittspridning har ökat fokus lagts på städning av FP-lokaler (väntrum, receptioner, teorisalar, fordon).
  • Information om god handhälsa är anslaget på samtliga kontor.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar kunder som har varit i något av de områden som Utrikesdepartementet avråder ifrån – eller som har luftvägssymtom, feber eller hosta – att iaktta försiktighet och boka av sin tid via vår webb. Kunderna möts där av budskapet; ”Vi tar våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och ber dig därför att följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende coronavirussjukdomen covid-19. Har du luftvägssymtom, feber eller hosta, ber vi dig iaktta försiktighet och avboka din tid i vår bokningstjänst”.
  • Kunder som har luftvägssymtom, feber eller hosta och behöver boka av provet samma dag som det ska göras, kan kontakta vår kundtjänst för att slippa betalningsskyldighet. (Prov ska vid normala omständigheter bokas av senast 24 timmar innan provtillfället). Avbokning kan även ske via bokningstjänsten på nätet, men då behöver kundtjänst kontaktas i efterhand för borttagning av avgiften av denna orsak. Om en kund ändå kommer till ett provtillfälle med sjukdomssymptom, och om provförrättaren gör bedömningen att det kan finnas risk för smittspridning, kan provet komma att ställas in.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Bestämmelser om utbildning finns både för transport av farligt gods på väg och järnväg, det vill säga i såväl föreskrifterna ADR-S som RID-S. Utbildningsformerna brukar benämnas förarutbildning respektive 1.3-utbildning.

Ny examination för förare

Sedan 1 mars 2019 sker examinationen för ADR-förare i Trafikverkets system där kunskapsprov för alla körkortsbehörigheter genomförs.

Examination för ADR-förare

Förarutbildning

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdande av ADR-intyg.

MSB ger inte förarutbildning i egen regi utan den ges av externa utbildningsanordnare. Dessa har fått MSB:s godkännande att bedriva förarutbildning enligt bestämmelserna i ADR-S.

1.3-utbildning

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3-utbildning.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

1.3 utbildning

Undantag och lättnader

När farligt gods transporteras enligt vissa undantag och lättnader, exempelvis värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ADR-intyg.

Däremot kan krav på annan utbildning finnas, exempelvis måste kraven på en så kallad 1.3 utbildning, uppfyllas om värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd tillämpas.

I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas.

Senast granskad: 18 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan