Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel - Kunskapsöversikter inom området samhällsskydd och beredskap

MSB utlyser medel för finansiering av kunskapsöversikter inom området samhällsskydd och beredskap. Kunskapsöversikterna ska sammanställa kunskaps- och forskningsläget inom valda ämnesområden som kan användas av aktörer inom beredskapssystemet, samt identifiera kunskapsluckor för framtida forskningssatsningar.

Så här kan du skriva ut webbsidan

Om du sitter vid en dator kan du skriva ut sidan genom ctrl + p för PC och kommando + p för Mac. 

Fakta om utlysningen

Vad kan ni söka för?

Kortare projekt på 3-6 månader som sammanställer kunskaps- och forskningsläget inom ett valt tematiskt område.

Vilka kan söka?

Disputerade forskare vid svenska lärosäten eller forskningsinstitut. Doktorander kan vara medsökande.

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor. MSB ger full kostnadstäckning för direkta och indirekta kostnader kopplat till forskningsprojekt.

Viktiga datum

5 april 2024: Utlysningen öppnar.

6 maj 2024: Utlysningen stänger klockan 13:00

20 juni 2024: Preliminärt beslut.

September 2024: Preliminär projektstart.

Bakgrund till utlysningen

Kunskapsbehoven inom området samhällsskydd och beredskap är mångfacetterade och förändras i takt med händelser, hot- och riskbilder i omvärlden. MSB har tagit fram en ny forskningsinriktning för perioden 2024-2028 som övergripande beskriver aktuella samhällsutmaningar och tio kunskapsområden för forskning som ska vägleda myndighetens kommande forskningsinsatser.

MSB:s forskningsinriktning 2024–2028: Forskning för ett säkrare samhälle Utlysningen av kunskapsöversikter tar utgångspunkt i forskningsinriktningens kunskapsområden för forskning inom områdena samlad beredskap, skydd mot olyckor och säker digitalisering. Särskilt fokus sätts på behoven att stärka Sveriges civila beredskap, vilket handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig.

Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och hos alla som bor i Sverige. Den civila beredskapen består av både krisberedskapen och det civila försvaret, vilka är tänkta att ömsesidigt förstärka varandra.

Resultaten av kunskapsöversikterna utgör viktiga bidrag i MSB:s fortsatta arbete att identifiera behov av fortsatt kunskapsutveckling och stöd till beredskapssystemet samt skapa goda förutsättningar för behovsmotiverade forskningssatsningar.

Utlysningens inriktning

Utlysningen av kunskapsöversikter har två syften:

 1. Sammanställa kunskapsläget och forskningsfronten inom aktuella ämnesområden som kan användas av aktörer inom beredskapssystemet.
 2. Identifiera viktiga kunskapsluckor där mer forskning behövs och inom vilka områden som samhället (forskningsfinansiärer) skulle behöva initiera nya forskningssatsningar.

Kunskapsöversikterna ska beskriva och analysera forskning och andra relevanta kunskapsunderlag inom det aktuella ämnesområdet.

Sammanställningen ska omfatta en syntes av forskningsresultat från vetenskapliga publikationer (vetenskapliga artiklar, avhandlingar och så vidare) samt andra publikationer och källor som bedöms vara relevanta, såsom offentliga utredningar och rapporter.

Såväl nationella som internationella forskningsresultat och jämförande fallstudier som har bäring på svenska förhållanden ska ingå i urvalet och analysen.

Kunskapsöversikterna ska med utgångspunkt i analysen av kunskapsläget även identifiera kunskapsluckor och behov av framtida forskning inom ämnesområdet, genom att lyfta exempel på nya perspektiv, teorier, fallstudier, metoder och så vidare. Analysen bör beakta behoven av jämställdhets- och mångfaldsperspektiv inom forskningen om civil beredskap.

Tematiska områden för kunskapsöversikter

Kunskapsöversikten ska omfatta ett av följande tematiska områden:

 • Att väga in civil beredskap i samhällsplanering

  Sedan ett antal år pågår i Sverige ett intensivt arbete med att åter bygga upp det civila försvaret. Det är ett arbete som sker brett över samhället inom ett flertal beredskapssektorer och geografiskt över hela Sverige, såväl i storstadsregioner som i regioner präglade av landsbygd.

  När den regionala och kommunala samhällsplaneringen görs behöver frågor om krisberedskap och civilt försvar vägas in så tidigt och insiktsfullt som möjligt, då det annars riskerar att leda till dyrköpta erfarenheter längre fram. Det finns idag därför stor efterfrågan på kunskap om hur civil beredskap vägs in i samhällsplaneringen.

  Kunskapsöversikten ska belysa förutsättningarna för samhällsplanerande aktörer att väva in civil beredskap – både krisberedskap och civilt försvar – i sitt arbete. Den ska inkludera nationell forskning, om möjligt även internationell, och kan med fördel vara tvärvetenskaplig. Det är viktigt att empiriska exempel tas med i översikten, framför allt från regional och kommunal nivå samt från samarbete mellan olika nivåer.

  Om forskning finns om områden som är identifierade som riksintresse för totalförsvarets civila anläggningar ska dessa finnas med i översikten.

  Två forskningsinriktningar som kan ingå är till exempel samhällsplaneringsforskning och implementeringsforskning. Översikten kan bland annat sammanställa forskningsresultat om följande:

  • Hur frågor om civil beredskap vägs in i samhällsplaneringens frågor inom till exempel fysisk planering. Det inkluderar planering för hur till exempel anläggningar för en viss samhällelig verksamhet även kan fungera för andra ändamål under kris, höjd beredskap och krig.
  • Hur olika geografiska förutsättningar påverkar på vilket sätt frågor som civil beredskap vägs in i samhällsplaneringen, såsom landsbygd kontra storstad.
  • Vad det är som avgör hur och i vilken utsträckning frågor om civil beredskap implementeras i samhällsplaneringen, till exempel vilka framgångsfaktorer respektive hinder som forskningen identifierat. Det omfattar även vilka avvägningar och prioriteringar som görs av aktörer som ansvarar för att implementera beredskapsfrågor i samhällsplaneringen.
 • Arktis och den civila beredskapen – möjligheter och utmaningar

  I klimatförändringarnas fotspår har intresset för Arktis stigit på den säkerhetspolitiska dagordningen. I Sveriges strategi för den arktiska regionen framhåller regeringen att intresset för stora naturresurser såsom mineraler, olja och gas, kan få omfattande säkerhetspolitiska konsekvenser. Arktis har en betydande militärstrategisk roll för länderna i regionen, inklusive stormakterna USA och Ryssland.

  När säkerhetsriskerna i området norr om polcirkeln ökar behöver den svenska civila beredskapen för regionen anpassas. Att isen drar sig tillbaka i Arktis ökar risken för naturkatastrofer, inte minst i form av ett ökat antal stora, okontrollerade vildmarksbränder i regionen. Bränderna kan få negativa konsekvenser för ekosystem, luftkvalitet, samt människors hälsa och levnadsvillkor. Uppstår komplexa och allvarliga händelser i regionen kan det dessutom ofta ta lång tid innan räddningsinsatser är på plats.

  Klimatförändringens smältande isar innebär samtidigt ett antal potentiella fördelar för den civila beredskapen, till exempel genom nya tänkbara transportvägar och leveranskedjor för försörjningsberedskap. Internationella samarbeten kan stödja utvecklingen i Arktisregionen och förebygga ovan nämnda säkerhetsrisker. Bland annat har Nato ökat sin övningsverksamhet i regionen.

  Kunskapsöversikten ska tvärvetenskapligt redogöra för de utmaningar och möjligheter för civil beredskap som framträder i och med utvecklingen i den arktiska regionen, och det ändrade geopolitiska säkerhetsläget. Översikten ska redovisa förutsättningarna att möta dessa utmaningar och ta vara på möjligheterna, på såväl nationell som internationell nivå. Det är en fördel om översikten omfattar flera av områdena nedan:

  • hur svensk försörjningsberedskap påverkas av utvecklingen i Arktis, bland annat vad gäller nya transportvägar, klimatrisker, och tillgång till naturresurser,
  • förmåga till storskalig utrymning och räddningsinsatser på avlägsna platser,
  • internationellt samarbete och värdlandsstöd, inklusive civil-militär samverkan och Nato,
  • träning av den civila beredskapen i Arktis genom övning,
  • involvering av Arktis urfolk i utvecklingen av civil beredskap.

  Sveriges strategi för den arktiska regionen på regeringens webbplats

 • Speldesign och virtuella metoder för övning och lärande för civil beredskap

  Utbildning och övning är centralt i utvecklingen av civil beredskap för att förbättra olika aktörers förmåga att begränsa och hantera konsekvenser av olika händelser över hela hotskalan. Virtuell simulering och spel kan bidra till samverkansövning av komplexa scenarier och testa förmågan till ledning och beslutsfattande. Extended Reality (XR) kan även komplettera eller ersätta riskfyllda övnings- och utbildningsmoment i verklighetstrogna virtuella miljöer.

  Kunskapsöversikten ska ta sin utgångspunkt i forskning och andra studier om speldesign eller virtuella teknologiers tillämpning och användbarhet för utveckling av utbildnings- och övningsmoment inom civil beredskap. Sammanställningen ska inkludera forskning om samspelet mellan människa, spel och teknik i lärandesituationer med nationella och internationella exempel på möjligheter och begränsningar i användningen av speldesign/virtuell teknologi, samt i vilken mån de bidrar till aktörernas lärande och förmågeutveckling. Fokus bör sättas på speldesign/virtuell teknologi som kan testa förmågan hos flera olika aktörer i varierande övnings- och utbildningssituationer.

  Kunskapsöversikten ska ta sin utgångspunkt i något av följande områden:

  • Användning och design av spel för lärande inom civil beredskap, såsom ”Serious games” eller metoder för scenariobaserade rollspel inom civil beredskap. Hur kan spel nyttjas för att öka förmågan till samverkan, beslutsfattande och ledning under svåra förhållanden? Hur kan speldesign från militär verksamhet användas av civila beredskapsaktörer på nationell nivå för att hantera olika scenarier?
  • Användning av immersiva teknologier för simulering i utbildningar och övningar i virtuell eller förstärkt verklighet (XR, AR/VR/IVR/MR). Hur kan teknologierna komplettera eller ersätta riskfyllda övnings- och utbildningsmoment för insatspersonal och civilpliktiga? Hur påverkar tekniska gränssnitt möjlighet till interoperabilitet mellan aktörer? Vilka säkerhetsskyddsaspekter i virtuella miljöer för lärande behöver beaktas?

  Översikten ska beskriva erfarenheter av tillämpning av befintlig teknik/metoder som redan finns på marknaden och som kan införas i utvecklingen av civil beredskap på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Tekniken/metoderna ska ha potential att användas i större skala och av fler aktörer, både i och utanför särskilda testmiljöer.

 • Klimatförändringens och omställningens systemeffekter och konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter

  Klimatfrågan är vår tids största samhällsutmaning. För att samhället ska vara hållbart och motståndskraftigt i förhållande till klimatförändringarna behöver det dels ske en omställning, bland annat till fossilfria energikällor, för att minska klimatpåverkan, dels en anpassning till de förhållanden och behov som klimatförändringarna för med sig.

  Mer kunskap behövs om hur klimatförändringen, klimatanpassningen och energiomställningen kan påverkan samhället i stort och särskilt samhällsviktig verksamhet. Klimatförändringen och den pågående energiomställningen kan medföra såväl direkta som indirekta negativa konsekvenser på samhällsviktig verksamhet genom de beroenden som finns mellan olika sektorer. Mer kunskap behövs på systemnivå och över sektorsgränser.

  Omställningen till ett klimatanpassat och koldioxidneutralt samhälle kan innebära ett robustare samhälle, men också ett samhälle som i högre grad är beroende av el, vilket riskerar att göra samhället mindre robust. Ett ökat elberoende, bland annat genom att allt fler funktioner som tidigare inte var beroende av el nu elektrifieras och digitaliseras, kan leda till ökad sårbarhet och en ökad risk för oväntade händelser med allvarliga och svåröverskådliga konsekvenser. Mer kunskap behövs om hur omställningen av energisystemet påverkar redundansen i energiförsörjningen för samhällsviktiga verksamheter, hur den kan påverka andra sektorer, i vilken grad deras energisystem är flexibla samt om det finns förutsättningar för alternativa leveranssätt.

  Klimatomställning och klimatanpassning, kan även i sig skapa nya risker och sårbarheter. I klimatanpassningsarbetet reduceras sårbarheten för klimatets effekter, men vidtagna åtgärder kan också leda till ökad sårbarhet eller ökad risk inom andra områden eller för andra typer av händelser. Pågående klimatanpassningar kan medföra potentiella utmaningar och risker för felanpassning genom de skyddsåtgärder som vidtas. Är ett klimatanpassat samhälle verkligen resilient och robust

  Samhällsomställningen kan generera målkonflikter när säkerhetsfrågor ställs mot miljö- och klimatmål.

  Kunskapsöversikten ska sammanställa befintlig forskning och framtidsinriktade studier som genomförts med ett systemperspektiv rörande klimatförändringens, klimatanpassningens och energiomställningens direkta och indirekta negativa konsekvenser på samhällsviktig verksamhet utifrån ovanstående frågeställningar.

  Dessutom ska den identifiera viktiga kvarstående kunskapsluckor och problemställningar inom området.

  Sammanställningen ska ta sin utgångspunkt i tidigare kunskapsöversikter och utredningar inom området, bland annat:
  Första rapporten från nationella expertrådet för klimatanpassning 2022 på klimatanpassningsrådets webbplatsMSB. Framtida samhällsrisker - Energisystem och klimat i Sverige 2050. MSB1779-maj 2021 

  MSB. Kunskapsöversikt klimatanpassning. MSB1915 – januari 2022 MSB. Förändringar, anpassning och omställning – Nya perspektiv och utmaningar för civil beredskap i ett förändrat klimat. MSB2178 - mars 2023 

 • Risker med energibärare och processkemikalier i den gröna omställningen – vätgas, ammoniak och koldioxid

  Omställningen till ett fossilfritt samhälle bidrar till nya risker vid användningen av alternativa energibärare och processkemikalier. Grön vätgas som produceras från till exempel sol och vindenergi kan användas som insatsråvara vid fossilfri framställning av järn- och stål, eller lagras och transporteras för att återanvändas som energi. Etableringen av vätgasanläggningar, lagring och transport av vätgas i både komprimerad och flytande form ställer krav på kunskap om risk- och säkerhetsaspekter för att förebygga och hantera potentiella olyckor. För vätgas är det ökad risk för läckage, försprödning av stål, som är en form av nedbrytning av stålet som bara förekommer just i kontakt med väte, samt ökad risk för detonation för att nämna några exempel.

  Den gröna omställningen innebär en ökning av antalet verksamheter med storskalig hantering av farliga ämnen och processkemikalier. Vätgas används i allt större utsträckning som råvara/processkemikalie, till e-bränslen eller till ammoniak för tillverkning av konstgödsel och som energibärare. Grön vätgas används även i kombination med infångad koldioxid i framställningen av e-bränslen exempelvis för att framställa biobaserade flygplansbränslen.

  Kunskapsöversikten ska sammanställa forskningsresultat och kunskapsluckor med fokus på riskbilder och potentiella förebyggande lösningar för hantering av framtidens säkra energibärare.

  Kunskapsöversikten ska avgränsas till ett av följande områden:

  • Vätgasens samhällsrisker och systemperspektiv på säkerhets- och resiliensaspekter i kedjan från produktion, distribution, lagring och användning av grön vätgas.
  • Risker med vätgas som energibärare och processkemikalie, i komprimerad form och i pipelines. Risker vid framställning, lagring, transport och användning av vätgas, även storskalig, och med fokus på de skadebegränsande åtgärdernas tillförlitlighet (detektion med automatiska åtgärder som exempelvis automatiska snabbstängventiler och nödventilation samt barriärer).
  • Riskbilder och säkra metoder för räddningsinsatser vid små och storskaliga vätgasanläggningar.
  • Acceptans och riskkommunikation i förhållande till samhällsplanering och vätgasens utbyggnad och etablering i förhållande till tätbebyggda områden.
  • Risker och förebyggande lösningar vid storskalig framställning och användning av ammoniak som energibärare.
  • Risker och förebyggande lösningar för storskalig hantering och transport av koldioxid som processkemikale/råvara vid Carbon Capture and Storage, CCS (slutlagring av koldioxid) och Carbon Capture and Utilization, CCU.
 • Cybersäkerhet för rymdsystem

  Installationer i rymden är avgörande för att flera samhällsviktiga funktioner ska kunna tillhandahållas, såsom transporter, kommunikation, produktion, leverans av livsmedel, navigation m.fl. Rymdsystem kan liknas med digitala informationssystem, uppdelade i rymdsegment (satelliter), marksegment (operatörsstationer för att styra satelliter) samt länk/signalöverföring mellan rymd, marksegment och användarutrustning. Utvecklingen av rymdsegmentet från att tidigare vara monolitiska rymdsystem till att nu bygga på adaptiva konfigurationer och kraftfull beräkningskapacitet har också omformat tillhandahållandet av rymdtjänster.

  En ökad användning, kommersialisering och sammankoppling av rymdtjänster, liksom beroendet av position, navigation, tid och frekvens samt övervakning av jordytan och atmosfären, ökar attackytan och utgör betydande cybersäkerhetsrisker för rymdinfrastrukturen. Det saknas dock allmän kunskap och kunskaper om förmågor för hur cybersäkerhet i rymdsystem kan stärkas, vilket bidrar till sårbarhet för ett flertal samhällsviktiga verksamheter och tjänster.

  Kunskapsöversikten ska utifrån nationell och internationell forskning, studier, utredningar m.m., identifiera, beskriva och förklara vad som utmärker cybersäkerhet och cybersäkerhetsarbete i rymdsystem. Det empiriska underlaget kan vara magert inom området. Det är följaktligen viktigt att utförande part är insatt i såväl cybersäkerhet som rymdsystem för att kunna beskriva både kunskapsläget samt kunskapsluckorna.

 • Morgondagens bredbandiga verksamhetskritiska kommunikationslösningar

  Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för verksamhetskritisk kommunikation. Det används av samhällsviktiga aktörer för ledning och samverkan vid samhällsstörningar. Nuvarande Rakel är ett digitalt radionät som använder sig av TETRA (Terrestrial Trunked Radio), en smalbandig nätverksstandard för mobila radiosystem.

  I likhet med många andra länder i Europa och globalt befinner sig Sverige i en process att övergå från TETRA till en bredbandig 5G-lösning som utöver nuvarande generations funktionalitet även ska ha ökad datakapacitet, förmåga till strömmad video, med mera. 

  Kunskapsöversikten bör baseras på forskning om framtida mobila bredbandslösningar för säkra kommunikationer utifrån industriella och internationella utblickar. Målet är att ta fram en översikt av existerande och framväxande lösningar för verksamhetskritisk kommunikation (Mission Critical Communications).

  Exempel på ämnen som översikten kan täcka är:

  • Verksamhetskritiska applikationer och utrustning
  • Interoperabilitetslösningar mellan till exempel TETRA och mobilt bredband
  • 5G nätverksdelning (network slicing)
  • Nyttjande av satelliter för bredbandskommunikation
  • Bredbandskommunikation utrustning-till-utrustning (device-to-device)
  • Bredbandiga mobila basstationer/"deployables"
  • Alternativa kraftförsörjningar på platser där inte elnät finns (alternativ till dieselgeneratorer)
  • Sambandet mellan behov, teknikutveckling och standardisering
 • Spektrumfrågor för civilt försvar

  Solcellsparker har observerats kunna störa ut radio för räddningstjänst, med potential att störa ut VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Det har varnats att el-vägar (laddning under färd) kan ge liknande konsekvenser. Det har vidare varnats för att brusgolvet ökar, det vill säga länkbudgetar måste höjas, räckvidd för radiokommunikation sänks.

  Industrin agerar för att ändra standarder i syfte att avsiktligt och oavsiktligt kunna sända med högre effekt. Samtidigt finns begränsad förmåga att detektera, identifiera och positionera störande sändningar. Beroendet av spektrumfrågor ökar: Industrin (4.0) går mot att bli beroende av trådlös kommunikation mellan IT system i fabriker. Det blir följaktligen viktigt för såväl det civila försvaret som övriga civila verksamheter under fredstid att förstå utrymmet och störningar av spektrumet idag, och nya teknologiers påverkan på spektrumet och nödvändig trafik.

  Kunskapsöversikten ska ge en nulägesbild över forskning och andra studier om radiotrafiken i Sverige, men även kunna resonera framåt. Inramande frågor är: hur ser utvecklingen (miljöförstöringen) i spektrumet ut, vilka är riskfaktorerna nu och i nära framtid, vad är konsekvenser för civilt försvar, var måste vi forska mera kring orsaker, konsekvenser och åtgärder? Hur kan vi monitorera/övervaka läget/trender?

Utformning av ansökan

Det är viktigt att notera att alla handlingar som kommer in till MSB är offentliga. Om en ansökan bygger på forskning som är helt eller delvis skyddad av sekretess måste ansökan formuleras på ett övergripande vis så att sekretesskyddade uppgifter inte riskerar att röjas.

Ansökan skrivs på svenska och en fullständig forskningsansökan lämnas via MSB:s webbaserade ansökningssystem senast 6 maj klockan 13:00.

I ansökan ska det tydligt anges vilket tematiskt område som kunskapsöversikten adresserar utifrån utlysningens inriktning.

Guide: Så ansöker du om forskningsmedel hos MSB

MSB:s ansökningsportal

Flera ansökningar kan lämnas in

Sökande kan lämna in en eller flera ansökningar. Varje ansökan måste registreras separat i MSB:s e-tjänsteportal och kopplas till olika tematiska områden. Om sökande vill registrera flera ansökningar i e-tjänstsystemet måste de fyllas i och skickas in en i taget. Det går ej att autospara flera ansökningar parallellt. Webbläsaren behöver även startas om innan nästa ansökan registreras.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Projektbeskrivning av kunskapsöversikten (max 3 sidor), med syfte, avgränsningar och problemställning. Metod för genomförande, förväntade resultat, möjliga målgrupper och kommunikation ska beskrivas. Är köns-, genus- och mångfaldsperspektiv relevanta för kunskapsöversikten? Beskriv och motivera på vilket sätt dessa perspektiv kommer att användas.
 • CV för huvudsökande med ett urval av relevanta publikationer (max 2 sidor).
 • CV för samtliga medsökande (max 1 sida per medsökande).
 • Översiktlig tidplan (som bilaga).
 • Projektbudget i MSB:s budgetmall i Excel (som bilaga). I budgeten ingår bland annat lönekostnader, OH-kostnader, kostnader för resor och kostnader för kommunikation.
 • Firmatecknares godkännande av forskningsansökan (som bilaga).

Budgetmall kunskapsöversikt

Blankett Firmatecknares underskriftDen fullständiga forskningsansökan till MSB ska skrivas i Times New Roman, 11 punkter med enkelt radavstånd.

Ofullständig ansökan beaktas ej.

Formella krav samt begränsningar

MSB:s formella krav på forskningsansökningar är att:

 • Huvudsökande ska vara disputerad och tillhöra ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.
 • Doktorander kan vara medsökande i projektet, men kvalitetssäkringen av resultaten ska ske av disputerad forskare.
 • Ansökan ska vara godkänd av firmatecknare vid lärosäte eller forskningsinstitut. Blanketten bifogas i ansökan.
 • Samtliga sökande måste godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR.
 • MSB kan ej ge bidrag till ekonomiska verksamheter.

Skatteverkets definition på ekonomiska verksamheter 

Att tänka på:

 • MSB ger full kostnadstäckning, för direkta och indirekta kostnader kopplat till forskningsprojektet, dock maximalt upp till 300 000 kronor. Ange den procentsats för OH-påslag som ditt lärosäte/institut tillämpar.
 • Stödberättigande kostnader ska vara uppkomna inom projekttiden, vara faktiska och kunna styrkas och uppkommit hos lärosätet/institutet.
 • Det är projektansvarig forskare som är ansvarig för att tillse att etikprövning görs i de fall det behövs. Det bör framgå i ansökan om etikprövning är aktuellt och hur den ska genomföras.

Urval och granskning

Bedömning av forskningsansökningarna och slutligt val av utförare för de olika kunskapsöversikterna görs av MSB. Fördelningen av beviljade medel mellan utlysningens olika tematiska områden kan variera beroende på inkomna ansökningar. MSB förbehåller sig rätten att kontakta sökanden för diskussion och informationsinhämtande.

Följande kriterier för granskning kommer att tillämpas:

Behov och relevans – I vilken utsträckning motsvarar ansökan forskningssatsningens inriktning, syfte och mål enligt utlysningstexten? Hur väl beskrivs kunskapsbehov med relevans för området samhällsskydd och beredskap?

Metod och genomförande – vetenskaplig metod och avgränsningar, genomförande utifrån projektplan och budget.

Sökandes kompetens - sannolikheten att projektet kommer att genomföras enligt beskrivningen sett mot bakgrund av sökandens och medsökandes dokumenterade erfarenhet och vetenskapliga skicklighet inom området.

Rapportering och publicering

Resultatet ska redovisas i en skriftlig rapport i form av en kunskapsöversikt, en populärvetenskaplig sammanfattning/faktablad samt en muntlig presentation i MSB:s regi.

 • Kunskapsöversikten ska vara MSB tillhanda vid projektslut. MSB rekommenderar att publicering sker i lärosätets/institutets rapportserie utifrån aktuella mallar och rutiner. Forskarna tar själva ansvar för den vetenskapliga kvaliteten. I publikationen ska det framgå att MSB finansierat kunskapsöversikten.
 • Sammanfattningen/faktabladet (1-2 sidor) redovisas till MSB vid projektslut och publiceras på MSB:s webbplats. 
 • Resultaten av kunskapsöversikten ska presenteras vid ett seminarium som arrangeras i samarbete med MSB senast 3 månader efter projektslut.

Kunskapsöversikten ska skrivas på svenska och omfatta cirka 25-35 sidor, exklusive referenser. Följande delar ska ingå i rapporten:

 • Sammanfattning på både svenska och engelska.
 • Inledning.
 • Syfte och avgränsningar.
 • En beskrivning och analys av kunskapsfronten som kan tillgängliggöras för beredskapssystemet.
 • Identifiering av luckor där samhället (forskningsfinansiärer) skulle behöva satsa på forskning.
 • Metod och källmaterial.
 • Resultat.
 • Slutsatser och rekommendationer.
 • Referenslista.

Kontakt och mer information

Cecilia Möller, Forskningssamordnare
Enheten för forskning
Telefonnummer: 010-240 52 35. E-postadress: cecilia.moller@msb.se
Alternativ e-postadress forskning@msb.se

Senast granskad: 5 april 2024

Till toppen av sidan