Till innehåll på sidan

Regionens krisledningsnämnd

Utbildningen om regionens krisledningsnämnd syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att utveckla kunskap och kompetens för att hantera extraordinära händelser i fredstid.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som kan ingå i en regions krisledningsnämnd, det vill säga ledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande och, i förekommande fall, andre vice ordförande.

Utbildningen riktar sig dessutom till personer som kan bli berörda av de förändringar som aktivering av en krisledningsnämnd innebär, exempelvis nämndsekreterare och företrädare för regionernas olika verksamheter.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs. För att tillgodogöra sig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör deltagaren ha kännedom om samhällets krisberedskap och regionens roll och uppgifter i fredstid.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Bakgrund

Utbildningen fokuserar på krisledningsnämndens uppgift och roll vid hantering av extraordinära händelser i fredstid och är utvecklad av MSB i samverkan med representanter från Socialstyrelsen, länsstyrelsen och regioner i dialog med SKR i syfte att skapa förutsättningar för lärande om krisledningsnämndens uppgift och roll vid hantering av extraordinära händelser i fredstid. 

Krisledningsnämnden har sitt uppdrag från fullmäktige. Med uppdraget följer ett stort ansvar. Men vad innebär det och vilka krav, förväntningar, befogenheter och begränsningar medför ditt förtroendeuppdrag?

Den här utbildningen kommer ge dig svar på dessa och andra grundläggande frågeställningar så att du snabbt kommer in i din nya roll och får förståelse för ditt viktiga uppdrag.

Om utbildningen

Utbildningsmaterialet är digitalt och består av fyra fristående moduler. Utbildningen varvar film, faktatexter samt reflektions-och diskussionsfrågor. 

Modulerna beräknas ta cirka 40 minuter att göra, medan den tillkommande tiden för reflektions - respektive diskussionsfrågor beror på valt genomförande.

Länk till Kursplan Regionens krisledningsnämnd

Utbildningen består av dessa fyra fristående moduler:

 • Modul 1 Regionens krisledningsnämnd – ansvar, roller och regler
 • Modul 2 Krisledningsnämnden aktiveras
 • Modul 3 Pågående krishantering
 • Modul 4 Krisledningsnämnden avvecklas

Varje modul innehåller både reflektionsfrågor (för självstudier) och diskussionsfrågor (om utbildningen genomförs med en kursledare). Vilka frågor som är relevanta för just dig beror på hur du genomför utbildningen. 

Två sätt att genomföra utbildningen:

 1. Självstudier
  Du genomför utbildningen på egen hand, dvs individuellt, helt digitalt och utan kursledareVi rekommenderar att du genomför modulerna i turordning. Har du redan förkunskaper och erfarenhet inom ämnet och vill repetera något? Då kan du välja den modul som passar dig bäst. Varje modul innehåller frågor för egen reflektion och för diskussion i grupp. Du som studerar på egen hand kan fokusera på reflektionsfrågorna och bortse från diskussionsfrågorna.
 2. Lärarledd
  Du genomför utbildningen tillsammans med en lärare/kursledare och andra deltagare. Vi rekommenderar även här att ni genomför alla fyra moduler i turordning.  Varje modul innehåller frågor för egen reflektion och för diskussion i grupp.

Tips till dig som lärare/kursledare!
Det kan vara en bra idé att låta deltagarna först genomföra modulerna på egen hand. Då kan de svara på reflektionsfrågor och anteckna egna tankar, svar eller frågor som de tar med sig till gruppträffen. Vid den gemensamma gruppträffen kan fokus läggas på att diskutera deltagarnas egna frågor och dessutom titta på diskussionsfrågorna i respektive modul. Därefter kan du planera upplägget utifrån behov, exempelvis regionspecifika frågor eller fördjupning inom ett visst område.

Upplägg

Modul 1 Regioners krisledningsnämnd – ansvar, roller och regler

Modul 1 ger dig en introduktion till krisledningsnämndens roll och och uppgift. Du får svar på följande frågor:

 • Vad är en extraordinär händelse i fredstid och vad innebär den för krisledningsnämnden?
 • Vilka har ansvar vid hanteringen av en kris?
 • Vad är en krisledningsnämnd och vad är syftet med den?
 • Vilka rättsliga förutsättningar och ramar gäller för krisledningsnämnden?
 • Varför och hur kan regioners organisation behöva anpassas vid en kris?

Öppna Modul 1 - Regioners krisledningsnämnd - ansvar, roller och regler
Modul 2 Krisledningsnämnden aktiveras

Modul 2 ger dig svar på följande frågor:

 • Vem eller vilka har mandat att aktivera krisledningsnämnden?
 • Vilka vägledande frågeställningar kan vara aktuella vid beslut om aktivering av krisledningsnämnden?
 • Varför är det viktigt med rutiner för informationsdelning vid beslut om aktivering?

Öppna Modul 2 - Krisledningsnämnden aktiveras
Modul 3 Pågående krishantering

Modul 3 ger dig svar på följande frågor:

 • Vad innebär det att krisledningsnämnden sammanträder?
 • Vilka former för sammanträde finns och var regleras det?
 • Vad är viktigt att tänka på vid fysiska och digitala sammanträden?
 • Vilka frågor kan kräva att krisledningsnämnden sammanträder?
 • Vilka befogenheter och begränsningar har krisledningsnämnden vid ett beslut om att ta över hela eller delar av andra verksamheter?
 • Vad är viktigt att tänka på vid informationsdelning och rapportering av krisledningsnämndens beslut?

Öppna Modul 3 - Pågående krishantering
Modul 4 Krisledningsnämnden avvecklas

Modul 4 ger dig svar på följande frågor:

 • Vad innebär avveckling av krisledningsnämnden?
 • Vem eller vilka får ta beslut om avveckling och vad händer sedan?
 • Vilket ansvar har krisledningsnämnden om regeringen beslutar om höjd beredskap?
 • Vad gäller vid avrapportering av nämndens arbete till fullmäktige?
 • Vilket ansvar har krisledningsnämnden för utvärdering av händelsen?
 • Varför är det viktigt med utbildning och övning för krisledningsnämnden?

Öppna Modul 4 - Krisledningsnämnden avvecklas

Senast granskad: 3 februari 2023

Till toppen av sidan