Till innehåll på sidan

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

För att kunna gå grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) måste du först ha fått anställning inom den kommunala räddningstjänsten som deltidsbrandman eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentliga namnet är.

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Information om höstens kurstillfällen

Region 2
Under höstterminen 2024 kommer alla Grib K1 och K2 att ges av extern leverantör i Sundsvall då MSB:s skola på Sandö utför Repetitionsutbildning Civilplikt.

Region 8
Under höstterminen 2024 kommer en Grib K1 och två Grib K2 att ges av MSB:s skola i Revinge. Revinge kommer i slutet av året att utföra Repetitionsutbildning Civilplikt.

Platser för Grib ges också genom utlösande av optioner i angränsande regioner till exempel i Växjö och Borås.

Anmäl dig till (Grib) - kurs 1

Anmäl dig till (Grib) - kurs 2

 • Andra sökande

  MSB kan efter prövning även anta sökande som organisatoriskt ingår i kommunens räddningstjänstverksamhet utan att vara anställd i den kommunala räddningstjänsten. Detta kan ske genom att en skriftlig kopia av räddningstjänstavtalet som har upprättats mellan Industribrandkår och kommunal räddningstjänst skickas in till MSB i samband med anmälan till Grib-utbildningen sker.

 • Bidrag till kommuner

  Efter avslutad och godkänd Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap - Grib utbetalas en schablonersättning till kommunen som bidrag till studerandes kostnader i samband med utbildningen.

  Schablonersättningen delas in i fyra nivåer beroende på avstånd mellan kommunen och utbildningsplatsen:

  • Nivå 1: 12 000 kronor om avståndet understiger 200 km
  • Nivå 2: 13 000 kronor om avståndet överstiger 200 km
  • Nivå 3: 14 000 kronor om avståndet överstiger 400 km samt för studerande från Gotland
  • Nivå 4: 15 000 kronor om avståndet överstiger 600 km

  Nivåerna beräknas på avståndet mellan räddningstjänstens huvudort och utbildningsplatsen.

  Ersättningen utbetalas endast för studerande som är anställda som räddningstjänstpersonal i kommunal beredskap och som ska arbeta som deltidsbrandmän. 

  Studerande får mat och boende om avståndet mellan kommunens huvudort och utbildningsplatsen är mer än 50 km. Om det finns särskilda skäl kan MSB godkänna mat och boende även vid kortare avstånd. Samtliga studerande får fri lunch under utbildningen.

Utbildningens struktur

Utbildningen är på 6 veckor och är uppdelad i två delar:

 • Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 3 veckor
 • Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor

Utbildningen förutsätter full närvaro. Studietider är måndag-fredag kl. 08:00 - 17:00.

Kurs 1 Kommunal räddningstjänst

Delkurs A: Introduktion till yrkesrollen, 2 veckor (80 timmar).

Studierna inleds med delkurs A-Introduktion till yrkesrollen som syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen och miljö för att bygga vidare på under delkurs B. Lärandeprocessen sker bland annat genom föreläsningar, diskussionsövningar och grupparbeten. Arbetssättet innebär att samarbets- och problemlösningsförmågan förstärks. Vad avser de praktiska övningsmomenten i kurs 1 så ligger tyngdpunkten på dem inom delkurs B.

Delkurs A genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Delkurs B: Praktik i räddningstjänst, 1 vecka (40 timmar).

Under den här kursen befinner sig den studerande på sin lokala räddningstjänst och genomgår där en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen.

När den studerande genomgått kurs 1, Kommunal räddningstjänst med godkända resultat kan anmälan till kurs 2, Räddningsinsatsen göras.

Kurs 2 Räddningsinsatsen, 3 veckor

Kursen knyter ihop de kunskaper den studerande fått med sig under kurs 1 och ger den studerande förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer de studerande delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Kurs 2 genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Observera! Kurs 2 måste påbörjas inom 2 år efter det att kurs 1 startade.

Efter genomgången och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Utbildning innan arbete

Utbildningen ska påbörjas inom kort efter anställning i räddningstjänsten och syftet är att den anställde ska utbildas innan operativt arbete påbörjas fullt ut.

Behörighet

För att bli antagen till utbildningen måste du ha anställning som räddningstjänstpersonal i beredskap inom kommunal räddningstjänst.

MSB kan efter prövning även anta dig som organisatoriskt ingår i kommunens räddningstjänstverksamhet även om du inte är anställd där. Det kan ske genom ett räddningstjänstavtal som har upprättats mellan industribrandkår och kommunal räddningstjänst.

Förkunskapskrav

Du behöver vara godkänd på hela kurs 1 för att kunna anmäla dig till kurs 2.

Sedan 2021 är vattenlivräddning en del i Grib, kurs 2. Det ställer krav på simkunnighet för de studerande som ska delta i kurs 2. Den anmäldes simkunnighet intygas av den studerandes räddningstjänst i samband med att den studerandes anmälan ska godkännas.

Ämnesintegrerad undervisning

Utbildningens undervisning är ämnesintegrerad i den mån det är möjligt. Det vill säga att lärare inom till exempel akut omhändertagande, brand, räddning och farliga ämnen bedriver undervisning tillsammans för att skapa en helhetssyn kring uppdragen för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Utvärdering av Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

2020 utförde MSB:s utvärderingsfunktion en utvärdering av Grib. Utvärderingens primära syfte varr att undersöka hur väl utbildningen motsvarar de krav på grundläggande kompetens som räddningstjänst ställer på all räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Länk till utvärderingen finner ni nedan.

Utvärdering Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (PDF)

Frågor och svar om Grib

Senast granskad: 21 maj 2019

Till toppen av sidan