Till innehåll på sidan

Höga flöden

MSB följer utvecklingen av höga flöden i Sverige. Syftet är att få en helhetsbild över situationen och stödja berörda kommuner och regioner.

Lägesrapporter varje vecka under våren och vid behov

Under varje vår och vid behov sammanställer MSB lägesrapporter varje vecka för höga flöden som kan uppstå till följd av snösmältning eller rikligt med regn. Via länsstyrelserna samlar MSB in information om läget lokalt och regionalt och sammanställer därefter läget i hela landet.

Bidrar med förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en översvämning, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner. MSB:s resurser ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

MSB följer händelseutvecklingen och är beredd att stödja kommuner som är i behov av dessa förstärkningsresurser.

MSB:s förstärkningsresurser vid översvämningMSB:s arbete för skydd mot översvämningar

Möjlighet att utreda översvämningssituationer

MSB kan ge länsstyrelser i uppdrag att dokumentera en översvämningssituation och återrapportera till oss enligt översvämningsförordningen.

Samlad information från myndigheterna

MSB driver myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation till allmänheten, krisinformation.se. Där kan man löpande följa bekräftad information från ansvariga myndigheter.

Senast granskad: 14 augusti 2023

Till toppen av sidan