Till innehåll på sidan

ንስኹም ኣካል ናይቲ ሲቪላዊ ምክልኻል ኢኹም።

ኩሉ ሕብረተሰብን ኩልና ኣብ ሽወደን ንቕመጥን ነቲ ሲቪላዊ ምክልኻል ነቑሞ። እንድሕር ነጻነትናን ዲሞክራስናን ኣብ ሓደጋ ወዲቆም፡ ነሓድሕድና ተሓባቢርና ክንከላኸሉ ኣለና ነዚ ዘለና ቅዲ ህይወት።

ከም ኩሉ ኣብዛ ሃገርና ዝነብር ሰብ፡ ሰበስልጣን፡ ምምሕዳር ከተማታት፡ ዞባታት፡ ኩባንያታት፡ ወለንታውያን ውድባት ከምኡ’ውን ሃይማኖታውያን ኮማት ኩሎም ክፋላት ናይዚ ሲቪላዊ ምክልኻል ኢዮም። ብተወሳኺ እቲ መርበብ ሲቪላዊ ምክልኻል ንኩሎም ኣገደስቲ ንጥፈታት ዝርከቡ ኣብ ማሕበረሰብ ከምኡ’ውን ግድን ኣብ ግዜ ልዑል ጽንኩር እዋንን ኲናትን ግድን ዝሰርሑ ይሽፍን። ንኣብነት፡ ኽንክን ጥዕና፡ መጓዓዝያ፡ ክንክን ቆልዑን ኣረግቶትን፡ ቀረብ መግቢ ከምኡ’ውን ኣገልግሎታት ሕጹጽ ሓገዝ።

ኩሉ ሰብ ኣድላዪ ኢዩ

ወተሃደራዊ ምክልኻል ንዕጡቓት ሓይልታትን ውሽጣዊ ሓለዋ (Home Guard) ንናይ ሽወደን ግዝኣትን ዶብን ይከላኸሉ። እቶም ሲቪላዊ ምክልኻልን ወተሃደራዊ ምክልኻልን ብሓባር ብሙዃን ንጠቕላሊ ስርዓተ ምክልኻልና የቑሙ። እንድሕር ወተሃደራዊ ምክልኻል ንነዊሕ መጠን ግዜ ክዓዪ እንተኾይኑ፡ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ጥንኩርን ጽኑዕን ክኾውን ኣለዎ። ጠቕላሊ ስርዓተ ምክልኻልና እቲ ኩሉ ንገብሮ ኣብ ግዜ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኢዩ።

ኣብ ሽወደን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኣለና። እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ኣብ መንጎ ዕድመታት 16 ከምኡ’ውን 17 ዘለዉ ሰባት፡ ኣብ ግዜ ኲናት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ንክሕግዙ ክጽውዑ ይኽእሉ ኢዮም። እዚ ግዴታ ድማ ዋላ ዜጋ ሽወደን ዘይኮንካ ከለኻ ክምልከተካ ይኽእል ኢዩ። እንድሕር ናይ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዘይብልኩም፡ ነቶም ኣድለይቲ ሲቪላዊ ምክልኻል ክትሕግዝዎም ትኽእሉ ኢኹም።

ንጡፍ ዝኾነ ተራ ሓዝ

ኩሉ መዓልቲ ሰላም፡ ናጽነት ከምኡ’ውን ዲሞክራሲ ክንዕቅቦን ክንከላኸለሉን ኣለና። ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክትሳትፉ ትኽእሉ ኢኹም፡ ንኣብነት ናብ ወለንታዊ ውድብ ምክልኻል ፍሉይ ኣተኩሮ ዘለዎ ኣብ መቓን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ብምጽንባር። ብተወሳኺ፡ ካልኦት ብዙሓት ዘይመኽሰባውያን ውድባት ኣለዉ ዝሰርሑ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ምድላውን።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ገዛ ንሓደ ሰሙን ክትዳለዉ ትኽእሉ ኢኹም መታን ንስኹምን ፈተውትኹምን ክትምክቱ ክትክእሉ እንድሕር ማሕበራዊ ቀረባት ኣገልግሎት ምስራሕ ኣቋሪጾም። ኣብ ግዜ ጽንኩር ኩነታትን ኩናትን፡ ማይን መግብን ምርካብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኾውን ይኽእል፡ መርበብ ኤሌክትሪክ ክባላሾ ይኽእል ከምኡ’ውን ኢንተርነት ምስራሕ ከቋርጽ ይኽእል ኢዩ። እንድሕር ድሉዋት ኣለኹም፡ ነዛ ሃገር ብሓፈሻ ተበርክቱ ኣለኹም ከም ኣብ ጽንኩር ኩነታት ንክትምክቱ ድሉዋት ብምዃንኩም።

ናይ ምብርካት ድሌት

ኩነታት ጸጥታ ዘይንጹርን ክትግምቶ ዘሸግርን ኢዩ። ተዛረቡ ምስ ጎረባብትኹም፡ መቕርብኩም ከምኡ’ውን መሓዝትኩም ብዛዕባ ብሓባር እንታይ ክትገብሩ ከምትኽእሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መታን ቅሩባት ክትኮኑ ዝኾነ ነገር ምስዘጋጥም። እንድሕር ሽወደን ብማሕበራዊ ቀውሲ ኣጋጢምዋ ወይ እንድሕር ናብ ንቅዲ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ መጥቃዕታት ተቓሊዕና፡ ክንሓብር ኣለና፡ ውሽጣዊ ሓይልና ክንጥቀመሉ ኣለና ከምኡ‘ውን ንሓድሕድናን ንክብርታትናን ክንደጋገፍ ኣለና።

ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ሃብትና ኣብ ግዜ ጽንኩር ኩነታት ዘለና ክእለት ንሓድሕድና ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ኢዩ፡ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ኩነት ምስዘጋጥም።

ዝተለመዱ ሕቶታትን መልሲታትን

 • እዚ ሓበሬታ ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ስለምንታይ እዩ?

  ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ኣለዉ። ሩስያ ንዩክሬይን ምውራራ ናብ ከቢድ ናይ ድሕንነት ፖሊሲ
  ኩነታት ኣምሪሑ እዩ። ናይ ስዊድን ዕጡቓት ሓይልታት ነቶም ስግኣታት ገምጊምዎም እዮም፤ ነቲኩነታት ከመይ ከም ዝገልፅዎ ኣብዚ ከንብቡ ይኽእሉ እዮም።

  https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-isverige/sakerhetslaget-i-naromradet/

  እቲ ናይ ድሕንነት ፖሊሲ ኩነታት ዝኸፍአ እንተ ኣጋጢሙ እሞ ከዓ ዕጡቓዊ መጥቃዕቲእንተገጢሙና፣ ሓፈሻዊ ምክልኻል ስዊድን ብቕልጡፍ ምምሕያሽ ኣገዳሲ ገይርዎ እዩ። ኣብዚ ዓመትኣብ ወርሒ መጋቢት ኤምኤስቢ ናይ ሲቪል ምክልኻል ንምጥንኻር ልእኽቶ ተዊሂቡዎ ነይሩ። ገለካብኡ ከዓ ነቶም ሰባት ዘለዎም ተፃዋርነትን ዓርሶም ናይ ምክልኻል ድልየትን ምዕባይ እዩ። ሕዚንገብሮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ኢንቨስትመንት እውን ናብዚ ጥራሕ ኣበርክቶ ክገብር ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈክረምቲ ኣብ ናይ ሰባት ናይ ገዛ ድልውነት ብምትኳር ተመሳሳሊ ኢንቨስትመንት ገይርና ኢና።

 • እንታይ ክገብር ኣለኒ?
  • ኣብ እዋን ቅልውላው ወይከዓ ኲናት ኩሉ ነገር ከምቲ ዝተለመደ ከም ዘይኸውን ድልው ክኾኑይግባእ። መዓልታዊ ናብራ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩነታትና ተመልኪቶምንርእሶምን ንፈተውቶምን ከመይ ክፀልዎም ከም ዝኽእልን ከመይ ክዳለዉ ከም ዝኽእሉንይሕሰቡ።
  • ናይ ሰሙን ናይ ገዛ ምድላው ከም ዘለዎም የረጋግፁ። እቶም ብጣዕሚ ኣገደስቲ ከዓ ምግቢ፣ዝስተ ማይ፣ ሙቐትን ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትረክብ ምኽኣልን እዮም። ካብኡ መዓልታዊህይወቶም ኣብ እዋን ቅልውላው ወይከዓ ኲናት እውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሃገር እውንይሕግዙ።
  • ምስ ከባቢኦም ይዘራረቡ፤ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከቢድ ፅዕንቶ ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ተወሳኺሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ኣሎ ዶ? ኣብ እዋን ቅልውላውን ኲናትን ክንሓብር ኣለና። ልክዕ ከምቲ ኣብእዋን ለበዳ ኣብ ዕዳጋ እንዳተሓጋገዝና ነበርና።
  • እንተተጨኒቖም - ምስ ካልኦት ሰባት ይዘራረቡ። ሕቶታቶም ብስድራ፣ ብኣዕሩኽቲ፣ብጎረባብቲ፣ ብቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ወይከዓ ኣብቲ ማሕበር የቕርቡ። ቅድምክብል ኣባል ዝኾንዎም ማሕበራት ኣብ እዋን ቅልውላውን ኲናትን ፅቡቓት መራኸብቲ ክኾኑይኽእሉ እዮም።
  • ካብ ዝእመኑ ፍልፍላት ብዝመፁ ምዕባለታት እዋናዊ ሓበሬታ ይርከቡ፤ ንኣብነት ከምKrisinformation.se ብዝበሉ፤ ኮይኑ ግና ሽፋን ዜና ሙሉእ ብሙሉእ ኣይቆፃፀሮም።መዓልታዊ ዝፈትውዎም ነገራት ኣብ ምግባር እውን ዓርሶም ውፉይ ይግበሩ።
  • ናይ ሓሶት ዜናታትን ሕሜታትን ይጠንቀቑ። ሓቂ ምዃኑ ዘይፈልጥዎ ወይከዓ ብድሕሪኡ መንከም ዘሎ ዘይፈልጥዎ ሓበሬታ ኣይዘርግሑ።
  • ዓርሶም የሳትፉ። ናብ ናይ ሰናይ ፍቓድ ትካል ምክልኻል ወይከዓ ዝኾነ ይኹን ምስ ድሕንነትንድልዉነትን ዝሰርሕ ትካል ይፀምበሩ፤ ኣብ ናይ ገዛውቲ ማሕበሮም ብዛዕባ ድልውነትሕቶታቶም የቕርቡ፣ ንጎረባብቶም፣ መሓዙቶምን መሳርሕቶምን ከቢድ ውጥረት ከመይ ብሓባርክዋፅእዎ ከም ዝኽእሉ ይዘራረቡ።
  • ብዛዕባ ጠቕላላ ናይ ምክልኻል ግዴታን እንታይ ማለት ምዃኑን ይፍለጡ።
 • ናተይ ግደ እንታይ እዩ?

  ኣብ ስዊድን ዝነብር ካብ 16 ክሳብ 70 ዝዕድሚኡ ኩሉ ሙሉእ ናይ ውትድርና ግልጋሎት ይህብ እዩ፤ ኲናት እንተተፈጢሩ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንክሕግዝ ክፅዋዕ ይኽእል እዩ። ናይ ውትድርና ትምህርቲ እንተሃልዩዎም ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ናይ ውግእ ግደ ክወሃቦም ይኽእል እዩ። እንተዘይኮይኑ ግና ናቶም ግደ ናብቲ ልሙድ ናይ ስራሕ ቦታኦም ምኽያድ ወይ ኣብ ክእለቶም ብምምርኳስ ኣብ ሲቪል ምክልኻል ውሽጢ ኣብ ዘለዉ ካልኦት ስራሕቲ ምሕጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ።

 • ናይ ምክልኻል ፍቓድ እንታይ እዩ?

  ናይ ምክልኻል ፍቓድ ማለት ሃገርናን ከም ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዝበሉ መሰረታዊ ስርዓታትን ንምሕላውን ንምክልኻልን ዘሎ ድልየትን ቆራፅነትን እዩ - ዋላ ከቢድ መስዋእትነት ምኽፋል ማለት እንተኾነ። ሓንቲ ሃገር ንመጋጥምታ ክንደየናይ ጥንክርቲ ምዃና ንምክልኻል ፍቓደኛ ምዃን እምኒ ኩርናዕ እዩ። ንስዊድን ዘስግእ ነገር እንትገጥማ ኩላትና ሓቢርና ጥንካረ ክነርእይ ኣለና።

 • ብዛዕባ ቅልውላውን ኲናትን እንትሰምዕ የጨንቐኒ እዩ።

  ይርደኣና እዩ። እቲ ደጋዊ ዓለም ዘፍርሕን ዘይግመትን ክመስል እንከሎ ምጭናቕ ተፈጥሮኣዊ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ጭንቀት ናብ ንጡፍ ተግባር ንክቕየር ብምግባር ቅልል ክብሎም ይኽእል እዩ። ናይ ገዛ ድልውነቶም ይኸልሱ፣ ብዛዕባ ሓሳባቶምን ስምዒታቶምን ንካልኦት ይዛረቡ፤ ፀዋርነቶም ንምጥንካር ከዓ ሓቢሮም ዝኾነ ነገር ይግበሩ። ምጭናቕ እውን ይሕልወና እዩ፤ ንክንጥንቀቕ ይሕግዘና እዩ። ንሕና ብውሕዱ ሓለውቲ ምዃንናን ብቐሊሉ ክንፅለው ከም ዘይብልናን፤ ንኣብነት ብናይ ሓሶት ሓበሬታን ሕሜታትን። ኣገዳሲ ክፋል ተፃዋርነት ሙሉእ ሃገር እዩ።

 • ኤምኤስቢ ኣብ እዋን ቅልውላውን ኲናትን ናይ ሰባት ተፃዋራይነት ንምዕባይ እንታይ ይገብር?

  ኤምኤስቢ ነቲ ስራሕ ምስ ናይ ስዊድን ድልውነት ቅልውላውን ሲቪላዊ ምክልኻልን ኮይኑ ይዕብይ። ኣብ እዋን ቅልውላውን ኲናትን ናይ ሰባት ተፃዋራይነት ምዕባይ ናይቲ ስራሕ ኣገዳሲ ኣካል እዩ። ነዚ ንገብሮ ካብ ካልኦት ነገራት ብተወሳኺ እዩ

  • እቲ ዌብሳይት Krisinformation.se
  • ሙሉእ ናይ ውትድርና ግልጋሎት ንዝህቡ ሰባት ዓመታዊ ናይ ፖስታ መልእኽቲ
  • በራሪ ወረቐት ”ቅልውላው ወይከዓ ኲናት እንተመፅዩ”
  • ዓመታዊ ናይ ቅልውላው ድልውነት ሰሙን ኣብ መላእ ሃገር
  • ብዝሕተሙን ዲጂታላዊ መመሓላለፍታት ተደጋጋሚ ናይ ሓበሬታ ፃዕሪ
  • ብሰናይ ፍቓደኛ ትካላት ምክልኻል ኮርስታት ናብ ህዝቢ ንከቕርቡ ምምዳብ

Senast granskad: 4 november 2022

Till toppen av sidan