Till innehåll på sidan

Nationellt tillståndsregister för explosiva varor (NATEV)

Det nationella tillståndsregistret för explosiva varor (NATEV) förväntas försvåra tillgången till sprängmedel för illegal användning. Registret gör det möjligt att kontrollera att ett tillstånd för explosiva varor är giltigt. I första hand kommer det att användas av säljare av spräng- och tändmedel men också av kommuner och Polismyndigheten.

Den 8 juli 2024 kommer det att börja användas av kommuner, kommunala räddningstjänstförbund och MSB som ska fylla registret med information. Preliminärt kommer registret att börja användas av myndigheter och enskilda handlare 8 oktober 2024.

Ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor har lyfts upp som ett behov av kommuner och polisen inom ramen för regeringsuppdrag (Ju2020/01749/SSK) att kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn av explosiva varor enligt LBE.

Viktigt verktyg för att motverka organiserad brottslighet

Registret förväntas bland annat få som effekt att tillgången till sprängmedel för illegal användning försvåras. Detta genom att det förenklar möjligheten att kontrollera i realtid att ett tillstånd för explosiva varor är giltigt. I första hand hos säljare av spräng- och tändmedel, men även hos kommuner och Polismyndigheten. Registret kan komma att bli ett viktigt verktyg för Polismyndigheten, i arbetet med att motverka organiserad brottslighet.

Ett annat syfte med registret är att underlätta samverkan och kommunikation inom området mellan myndigheter och kommuner.

Vilken information kommer finnas i NATEV?

Viktigt att poängtera är att NATEV inte är ett handläggningssystem för tillståndsgivning. Planen är att samla viss information från beslutade tillstånd avseende explosiva varor i NATEV. Exempelvis ska det finnas information om vem eller vilka som har tillstånd gällande explosiva varor i Sverige.

En fördel för kommunerna är att de kommer kunna hitta information om tillstånd som utfärdats av andra kommuner. Lagstiftningen för registret är ännu inte på plats men allt talar för att föreståndare, deltagare och personer med betydande inflytande (PBI) också ska läggas upp i registret.

Exakt hur och när detta kommer att ske är i nuläget inte bestämt, men enligt de lagförslag som finns framtagna ska all information finnas tillgänglig i NATEV den 8 oktober 2024.

Vem ska ha behörighet till registret?

Tanken är inte att alla, eller vem som helst, ska ha behörighet till NATEV. Det är personer som i sin yrkesroll har ett behov av att snabbt kunna få fram uppgifter gällande tillstånd för explosiva varor. NATEV är till för kommuner, myndigheter och handlare av explosiva varor.

Viktiga datum

Arbetet med att bygga registret pågår fortfarande intensivt. Parallellt pågår också en process för att genomföra nödvändiga ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och om offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Som en följd av detta har MSB tagit fram föreskrifter, vars syfte är att ge de aktörer som berörs av NATEV närmare vägledning.

Målet är att det nationella tillståndsregistret för explosiva varor tas i bruk den 8 juli 2024, parallellt med att berörda lagändringar träder i kraft. MSB och kommunerna ska därefter fylla registret med information varpå det bedöms kunna vara i drift för andra myndigheter och enskilda (handlare) från den 8 oktober 2024.

Tidslinje för arbetet med NATEV

 • 22 december 2022

  MSB får i uppdrag att utveckla ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor (NATEV).

 • 14 maj 2024

  Publicering av Prop. 2023/24:139 Explosiva varor- ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten.

 • 8 juli 2024

  Nödvändiga ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) förväntas träda i kraft. Nya föreskrifter gällande NATEV.

  NATEV förväntas tas i bruk för kommuner, kommunala räddningstjänstförbund och MSB.

 • 8 oktober 2024

  All information skall finnas infört i NATEV och övriga myndigheter och enskilda (handlare) kan få tillgång till registret.

Senast granskad: 11 juni 2024

Till toppen av sidan