Till innehåll på sidan

EU:s produktlagstiftning

För att få en fri rörlighet av varor inom unionen behöver samma produktregler gälla i alla medlemsstater, vilket möjliggörs genom EU-direktiv och EU-förordningar. I varje land finns sedan myndigheter som ser till att produktreglerna följs.

Fri rörlighet av varor inom EU

Produkter ska kunna flöda fritt över nationsgränserna på EU:s inre marknad, unionsmarknaden. De ska inte hindras av förhandsgodkännanden av myndigheter eller historiska nationella tekniska krav eller krav på prestanda eller kvalitet. Detta ska skapa en större hemmamarknad för företagen så att de kan konkurrera på världsmarknaden och öka den ekonomiska betydelsen av unionsmarknaden. I de fall nationella regler medför friktioner i den fria rörligheten på unionsmarknaden för produkterna harmoniseras regelverket, det vill säga att samma produktregler gäller för hela unionsmarknaden, för att möjliggöra fri rörlighet av varor med en för alla medlemsstater godtagbar säkerhet och prestanda.

EU-direktiv och EU-förordningar

Harmoniserade produktregler finns av två helt olika typer; EU-direktiv respektive EU-förordningar. EU-direktiv måste alltid införas i nationell rätt för att vara giltiga medan EU-förordningar är överordnade nationell rätt och alltså är direkt tillämpliga i respektive medlemsstats lagstiftning.
Respektive EU-rättsakt anger vilka krav produkterna måste uppfylla, vilka kontroller produkterna måste genomgå och vilka produkter som omfattas av kraven. Kraven varierar mellan produkttyperna. Vissa produkttyper kan tillverkarna kontrollera själva. För vissa produkttyper måste ett kontrollorgan kontrollera produktionen, för andra gäller detta också för konstruktionen.
Produktregler som härrör från EU-direktiv finns i svenska myndigheters föreskrifter medan EU-förordningar finns på EU-kommissionens webbplats. EU-kommissionen har också gett ut en skrift om produktregelsystemet – Blue Guide – som finns på EU-kommissionens webbplats.

EU-kommissionens webbplats

CE-märkning för överensstämmelse

Majoriteten av produkter som omfattas av en EU-produkträttsakt ska överensstämmelsemärkas, vanligen genom en s. k. CE-märkning. För MSB:s produkter kan istället omvänt epsilon ”3” respektive pi ”π”vara aktuellt.

Produkter som inte omfattas av någon EU-rättsakt får inte bära överensstämmelsemärkning. I många fall ska en tillverkare försäkra att en produkt överensstämmer med en EU-rättsakt eller flera och utfärda en (tillverkarens) EU-försäkran om överensstämmelse.

Tull- och marknadskontrollmyndigheterna ser till att produktreglerna följs

För att ge alla ekonomiska aktörer samma konkurrensvillkor på hela unionsmarknaden, och skydda brukarna, har medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter uppdraget att nationellt kontrollera att produktreglerna följs samt samarbeta så att endast överensstämmande produkter finns på hela unionsmarknaden. Tullmyndigheterna har uppdraget att redan vid gräns hindra att felaktiga produkter förs in på unionsmarknaden.

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan