Till innehåll på sidan

Farlig verksamhet enligt LSO

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor.

Vad omfattar bestämmelserna?

Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten.

Som underlag till beredskapen ska en analys av riskerna för olyckor som kan orsaka allvarliga skador utföras av verksamhetsutövaren. Bestämmelserna om beredskap och analys av riskerna med mera finns i 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor.

I lagen och förordningen om skydd mot olyckor finns även vissa följdbestämmelser om varning samt underrättelse och information till vissa myndigheter vid olycka eller överhängande fara för olycka.

MSBFS 2014:2 allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Vem beslutar om vad?

Det är länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar i länet som ska omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet.

Vilka anläggningar berörs?

Det finns ett antal olika typer av anläggningar som kan omfattas av bestämmelserna för farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Exempel på anläggningar som berörs är:

  • Sevesoanläggningar (direkt angivna i 2 kap 4 § LSO),
  • andra typer av verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor omfattning,
  • dammar,
  • kärntekniska anläggningar,
  • vissa flygplatser (direkt angivna i 2 kap 4 § LSO),
  • gruvor.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan