Till innehåll på sidan

Multilaterala avtal

I bestämmelserna i ADR-S och RID-S finns möjlighet för behörig myndighet i respektive land att ingå temporära avtal med andra länder, så kallade multilaterala avtal.

Syftet med multilaterala avtal är att tillfälligt tillämpa andra regler än de som finns i ADR-S och RID-S, exempelvis för att anpassa regelsystemet till teknisk och industriell utveckling.

Tillämpning

Multilaterala avtal upprättas med en längsta tillåtna giltighetstid om fem år. Under denna period är avsikten att motsvarande regler ska införas i ADR och RID. Efter fem upphör avtalen att gälla och då måste reglerna i de flesta fall ha införts i ADR och RID för att tillämpningen även fortsättningsvis ska vara möjlig.

I Sverige är MSB behörig myndighet enligt ADR och RID och därför behörig att dels upprättamultilaterala avtal, dels underteckna avtal som andra länder har upprättat.

För att ett multilateralt avtal ska börja gälla måste, förutom initiativtagaren, minst ett annat ADR- eller RID-anslutet land underteckna avtalet.

De regler som de multilaterala avtalen innehåller kan endast tillämpas vid transport i de länder som har undertecknat avtalen. Vid transport mellan länder måste därför transitländerna också ha undertecknat avtalen. I Sverige är det även möjligt att tillämpa de multilaterala avtal som MSB har undertecknat vid nationella transporter inom Sverige.

Gällande avtal

Samtliga avtal som någon behörig myndighet har upprättat finns för vägtransporter enligt ADR på FN:s hemsida och för järnvägstransporter enligt RID på OTIF:s hemsida. Där hittar du förutom förteckningar över avtalen även information om vilka länder som har undertecknat dem och hur lång giltighetstiden är.

Multilaterala avtal enligt ADRMultilaterala avtal enligt RID (se "1.5.1.1. Temporary derogations (multilateral special agreements)")

Avtal som Sverige har undertecknat

De avtal som Sverige har undertecknat finns översatta till svenska och presenteras i tabellen nedan. Observera att vissa avtal kräver att en kopia av avtalet finns med vid varje transport som utförs.

ADR-avtal
  Titel Giltigt till
M331 Multilateralt avtal M331 enligt avsnitt 1.5.1 i ADR avseende återkommande kontroll av tryckkärl för transport av gaser i klass 2020-03-31
M330 Multilateralt avtal M330 2020-02-28
M321 Multilateralt avtal M321, delavsnitt 1.5.1.1 i ADR, om transport av UN 3316 kemisats eller reagenssats eller första förbandssats som s.k. ”värdeberäknad mängd” i enlighet med särbestämmelse 671 och delavsnitt 1.1.3.6 2020-12-31
M320 Multilateralt avtal M320 avseende transport av UN 1965 i fasta tankar (tankfordon) 2024-05-31
M318 Transport av gaser av klass 2 i glasflaskor godkända av "US Department of Transportation" (DOT) enligt 1.1.4.2 i ADR-S 2023-06-01
M317 Transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall, Kategori A 2020-12-31
M313 Transport av explosiva ämnen och föremål som tillhör försvarsmakten och som ska destrueras 2023-06-15
M304 Antal fordon i en transportenhet vid transport av farligt gods 2021-12-16
M85 Användning av norska danska eller svenska i godsdeklarationen Tills vidare

 

RID-avtal
  Titel Giltigt till
RID8/2020 Multilateralt avtal RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5.1 RID avseende återkommande eller mellanliggande kontroll av UN-tankar och UN-MEG-containrar i enlighet med 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 och 6.7.5.12.2 i RID 2020-09-01
RID3/2020 Multilateralt avtal RID 8/2020 enligt avsnitt 1.5.1 i RID avseende återkommande kontroll av tryckkärl för transport av gaser i klass 2 2020-03-31
RID2/2020 Multilateralt avtal RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5.1 RID
avseende återkommande eller mellanliggande kontroll av tankar i enlighet med 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 i RID

2020-09-01
RID1/2020 Multilateralt avtal RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5.1 RID
avseende intyg för säkerhetsrådgivare i enlighet med 1.8.3.7 i RID
2020-12-01

Senast granskad: 3 april 2020

Till toppen av sidan