Till innehåll på sidan

Multilaterala avtal

I bestämmelserna i ADR-S och RID-S finns möjlighet för behörig myndighet i respektive land att ingå temporära avtal med andra länder, så kallade multilaterala avtal.

Syftet med multilaterala avtal är att tillfälligt tillämpa andra regler än de som finns i ADR-S och RID-S, exempelvis för att anpassa regelsystemet till teknisk och industriell utveckling.

Tillämpning

Multilaterala avtal upprättas med en längsta tillåtna giltighetstid om fem år. Under denna period är avsikten att motsvarande regler ska införas i ADR och RID. Efter fem år upphör avtalen att gälla och då måste reglerna i de flesta fall ha införts i ADR och RID för att tillämpningen även fortsättningsvis ska vara möjlig.

I Sverige är MSB behörig myndighet enligt ADR och RID och därför behörig att dels upprätta multilaterala avtal, dels underteckna avtal som andra länder har upprättat.

För att ett multilateralt avtal ska börja gälla måste, förutom initiativtagaren, minst ett annat ADR- eller RID-anslutet land underteckna avtalet.

De regler som de multilaterala avtalen innehåller, kan endast tillämpas vid transport i de länder som har undertecknat avtalen. Vid transport mellan länder måste därför transitländerna också ha undertecknat avtalen. I Sverige är det även möjligt att tillämpa de multilaterala avtal som MSB har undertecknat vid nationella transporter inom Sverige.

Gällande avtal

Samtliga avtal som någon behörig myndighet har upprättat finns för vägtransporter enligt ADR på FN:s hemsida och för järnvägstransporter enligt RID på OTIF:s hemsida. Där hittar du förutom förteckningar över avtalen även information om vilka länder som har undertecknat dem och hur lång giltighetstiden är.

Multilaterala avtal enligt ADRMultilaterala avtal enligt RID (se "1.5.1.1. Temporary derogations (multilateral special agreements)")

Avtal som Sverige har undertecknat

De avtal som Sverige har undertecknat finns översatta till svenska och presenteras i tabellen nedan. Observera att vissa avtal kräver att en kopia av avtalet finns med vid varje transport som utförs.

ADR-avtal (multilaterala)
Titel Giltigt till
M353 - Transport av explosiva ämnen och föremål som tillhör försvarsmakten och som ska destrueras 2028-06-07
M352 - Transport av UN 1965 i fasta tankar (tankfordon) 2028-02-29
M347 - Transport av apkoppvirus 2025-12-31

M346 - Transport av färgrester (avfall)

2025-07-31

M342 - Antal fordon i en transportenhet vid transport av farligt gods (förlängning av M304)

2026-12-16

M85 - Användning av norska, danska eller svenska i godsdeklarationen

Tills vidare

 

RID-avtal (multilaterala)

Titel

Giltigt till

RID-2/2022 - Transport av apkoppvirus

2025-12-31

RID-1/2022 - Transport av färgrester (avfall)

2025-07-31

 

Senast granskad: 6 september 2023

Till toppen av sidan