Till innehåll på sidan

Import av explosiva varor

När explosiva varor ska föras in till Sverige från ett land utanför EES behövs importtillstånd. Tillståndet krävs för alla explosiva varor, utom för ammunition som omfattas av vapenlagen.

På den här sidan

Med import menas i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) införsel till Sverige från land utanför EES (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) eller land som enligt avtal utgör en del av EU:s inre marknad (för närvarande Schweiz). MSB är tillståndsmyndighet för import av explosiva varor.

För att få importtillstånd krävs att mottagaren har tillstånd till hantering (förvaring samt användning eller handel) i Sverige. Kommunen är tillståndsmyndighet för sådan hantering som omfattar användning, förvaring och handel med explosiva varor. I de allra flesta fall behövs därför tillstånd från två myndigheter för att importera en explosiv vara.

För att få tillstånd till import krävs oftast även att den explosiva varan är godkänd. Godkännandet består i de flesta fall av att varan genomgått prövning enligt EU-direktiv och försetts med CE-märkning. I undantagsfall kan tillstånd till import av icke godkända explosiva varor beviljas om särskilda behov föreligger.

Godkännande av explosiva varor

Tillståndsansökan för import

Innan ansökan om importtillstånd lämnas behöver sökanden skaffa tillstånd från kommunen till hantering (förvaring samt användning eller handel) av varan. Tillverkare av explosiva varor med tillstånd från MSB som behöver importera explosiva råvaror eller komponenter till produktionen måste också ansöka om importtillstånd för dessa varor.

Ansökan till MSB om importtillstånd ska vara skriftlig. Det finns ingen blankett utan sökanden får själv författa sin ansökan. Följande uppgifter behöver finnas i en ansökan:

  1. Företagsnamn och organisationsnummer alternativt sökandens namn och personnummer, samt adress och kontaktuppgifter. Om sökanden är en juridisk person ska en kontaktperson anges.
  2. Uppgift om de explosiva varor som sökanden vill importera och i vilka beräknade årliga mängder.
  3. Kopia av EU-försäkran om överensstämmelse med väsentliga säkerhetskrav i EU-direktiv eller annat dokument som visar att produkten är godkänd för den svenska marknaden. Ammunition ska vara CIP-godkänd.
  4. Om produkten saknar godkännande ska en motivering anges till varför sökanden har behov av att importera den. Till detta ska bifogas en teknisk specifikation av varan med uppgifter om typ av produkt, användningsområde, mängd och sammansättning av ingående explosiva komponenter samt varans klassificering.
  5. En kopia av tillstånd från kommunen till hantering (användning, förvaring, handel) av varorna.
  6. Uppgift om föreståndare enligt 9 § LBE. Föreståndaren ska godkännas av MSB. Om föreståndare för importen ska vara samma person som är godkänd föreståndare för förvaringen räcker det med att personuppgifterna framgår av det tillståndet. I de fall sökanden utsett en annan person till föreståndare för importen ska dennes personuppgifter bifogas.

Skicka ansökan till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
651 81 KARLSTAD
registrator@msb.se

MSB tar ingen avgift för ett tillstånd.

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan