Till innehåll på sidan

Arbetssätt

Som operativ biståndsaktör drar MSB på myndighetens kärnkompetenser i egenskap av nationell beredskapsmyndighet, en resursbas med föridentifierad och utbildade experter, ett materiellager och etablerade rutiner för projektledning och tvärgående stödfunktioner (säkerhet, hälsa, miljö och gender), inklusive metoder och verktyg.

Insatshantering sker enligt en fördefinierad process med planering, genomförande och avslutning av insatser. Under en insatscykel på MSB arbetar olika funktioner gemensamt för att säkerställa att MSB:s insatser är behovsbaserade, håller hög kvalitet och leder till de förväntade resultaten. MSB:s projektledare ansvarar för att insatserna planeras, genomförs och avslutas enligt vedertagna arbetssätt och rutiner. Övriga funktioner som är involverade är sakkunniga, HR-handläggare, logistiker, rådgivare inom säkerhet, hälsa, psykosocialt stöd, jämställdhet och miljö, samt tjänsteman i beredskap, projektekonomer med flera.

Gemensamma arbetssätt inkluderar bland annat:

  • Identifierade behov, förfrågan om stöd och evidens är utgångspunkten, inte vad MSB kan erbjuda. Samtidigt, ska MSB:s insatser grunda sig i MSB:s komparativa fördelar som insatsaktör, samt mervärdet i den nationella-internationella mandatet.
  • Kontexten är av stor vikt i insatsverksamheten och ofta av en föränderlig karaktär, varpå MSB arbetar för att ha en förståelse och analysera kontexten, så att risker eller orsaker kan adresseras och undvikas. Kontexten är också av vikt för att bidraget ska vara behovsstyrt och relevant.
  • Mål, resultatstyrning, effektivitet och kontinuerligt lärande genomsyrar alla insatser.
  • Proaktivitet genom kontinuerlig dialog med nationella och internationella samarbetsaktörer för att tillgodose behov eller förändrade behov.
  • Svenska policys och inriktningar styr verksamheten, både nationellt och internationellt. Nationellt styrs vi exempelvis av krisberedskapens principer om ansvar, närhet och likhet. Inom det internationella är Sveriges utrikespolitik, biståndspolitik och säkerhetspolitik utgångspunkten.
  • Grunden är tidigare erfarenheter, kontinuerligt lärande och strävan efter ökad effektivitet för att nå drabbade människor i kriser, katastrofer och konflikter, samt för att stötta samarbetsaktörer att uppnå upprättade kapacitetsmål.
  • Kvalitetshöjande perspektiv och tvärgående områden som jämställdhet och utsatta grupper och miljö och klimat integreras i alla insatser. Beroende på insats, ska också mänskliga rättigheter och demokrati, konfliktperspektivet, säkerhet och hälsa inkorporeras.
  • Kontinuerliga riskbedömningar görs genomgående för att säkerställa insatspersonalen välmående och säkerhet, samt är ett instrument för vidare analys.
  • Kunskap och erfarenhet hos projektledare som ansvarar för planering, genomförande och avslut av insatser är en fortsättning i insatshanteringsprocessen. Tillsammans med andra funktioner på MSB skickas expertkompetens och/eller materiel till drabbade områden.

Tvärgående perspektiv

MSB:s insatshantering vid snabbinsatser i korta drag

MSB:s operativa personal som bemannar insatser

Senast granskad: 16 juni 2022

Till toppen av sidan