Till innehåll på sidan

SAMÖ

Syftet med övningsserien SAMÖ är att både pröva och utveckla det svenska krisberedskapssystemet. SAMÖ är en förkortning för samverkansövning och arrangeras i regel av MSB vart fjärde år på nationell och regional nivå.

Bilden visar en bil som fastnat på en översvämmad väg. I förgrunden står en brandbil. Scenariot för SAMÖ är alltid en särskild händelse eller kris under normalläge.

Under SAMÖ 2023 prövar och utvecklar vi vår förmåga till samverkan och ledning, samt prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå i samband med hantering av storskaliga väderrelaterade händelser.

Övningen ska dessutom tydliggöra rollfördelning och mandat vid ledning och prioritering av räddningsinsatser.

Regn och översvämning

Vi övar en händelse med långvarigt omfattande regn och översvämning, med risker för ras och skred i stora delar av landet. Detta ger effekter på bland annat försörjningssystem, livsmedels- och dricksvattenproduktion, liksom el- och telekommunikationer. Med stora konsekvenser på samhällsviktiga verksamheter ökar även risken för t.ex. informationspåverkan.

Övningar stärker vår motståndskraft

SAMÖ 2023 är den första nationella samverkansövningen, efter att den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar, trädde i kraft 1 oktober 2022. Sverige, liksom våra europeiska grannar, befinner sig i ett allvarligt läge och med en förändrad säkerhetspolitisk situation i omvärlden. Arbetet med att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig, behöver trappas upp. Övningar, som SAMÖ 2023, är ett viktigt och prioriterat verktyg i detta arbete.

Simuleringsövning med motspel

SAMÖ 2023 genomförs den 15-16 mars 2023, då ett tjugotal aktörer övar under två fullspäckade dagar i egna lokaler med egen stabsorganisation. Deras omvärld spelas av ett centralt motspel, som leds av övningsledningen.

Senast granskad: 19 januari 2023

Till toppen av sidan