Till innehåll på sidan

Identifiera samhällsviktig verksamhet

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser eller krig. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga.
Att identifiera samhällsviktig verksamhet är en förutsättning för att stärka hela samhällets funktionalitet och beredskap för kriser och krig.

Vad är samhällsviktig  verksamhet?

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. I detta sammanhang ska verksamhet förstås som ett vidare begrepp. Verksamhet, tjänst eller infrastruktur inkluderar exempelvis även anläggningar, processer, system och noder.

Samhällsviktig verksamhet upprätthåller och säkerställer viktiga samhällsfunktioner, det vill säga samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Till exempel tillsyn av barn och elever, livsmedelstillverkning och läkemedelsförsörjning.

Verktygslåda för samhällsviktig verksamhet

Bilden föreställer en verktygslåda med texten "Samhällsviktig verksamhet"

Frågor och svar om samhällsviktig verksamhet

 • Vad är en viktig samhällsfunktion?

  En viktig samhällsfunktion är en sådan samhällsfunktion som är nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa funktioner upprätthålls och säkerställs av samhällsviktiga verksamheter. Samtliga viktiga samhällsfunktioner återfinns i Lista med viktiga samhällsfunktioner: Utgångspunkt för att stärka samhällets beredskap (MSB1844).

 • Vad är samhällsviktig verksamhet?

  Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. I detta sammanhang ska verksamhet förstås som ett vidare begrepp. Verksamhet, tjänst eller infrastruktur inkluderar exempelvis även anläggningar, processer, system och noder.

  Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

 • Vem identifierar samhällsviktig verksamhet?

  MSB rekommenderar att alla organisationer, offentliga som privata, identifiera den samhällsviktiga verksamhet som man själv tillhandahåller.
  Offentliga aktörer ska identifiera samhällsviktig verksamhet inom sitt ansvarsområde, det inkluderar även det geografiska området. Det finns ingen utpekad myndighet som är ansvarig för att sammanställa samhällsviktig verksamhet i Sverige.

 • Inom vilka processer/arbeten identifieras samhällsviktig verksamhet idag?

  Inom många organisationer pågår olika processer där man identifierar samhällsviktiga verksamheter. Det är viktigt att samordna och dra nytta av dessa arbeten.

  Exempel på sådana arbeten är:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Styrelplaneringen
  • Nödvattenplanering
  • NIS, (Säkerhet i nätverks- och informationssystem)
  • Pandemiplanering
  • Säkerhetsskyddsanalys (säkerhetskänslig verksamhet)
  • Kontinuitetshantering
  • Riskhantering
  • Krigsorganisation
 • Vilken samhällsviktig verksamhet är nödvändig för totalförsvaret?

  Viss samhällsviktig verksamhet är av sådan betydelse för Sveriges planering och hantering av ett väpnat angrepp att den behöver en högre förmåga och uthållighet för att fortsätta fungera under höjd beredskap och krig. Den verksamheten kallas för samhällsviktig verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret. Bedömningen av vad som är samhällsviktig verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret görs av offentliga aktörer baserat på villkoren i Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret (MSB2275).

 • Vad är totalförsvarsviktig verksamhet?

  Totalförsvarsviktig verksamhet är ett begrepp som har använts av många olika aktörer de senaste åren. Dock finns ingen tydlig definition. MSB:s bedömning är att begreppet totalförsvarsviktig verksamhet är under utveckling och innefattar mer än samhällsviktig verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret, till exempel verksamhet som inte är samhällsviktig men som tillhandahåller försörjningsviktiga varor och tjänster som är nödvändiga för totalförsvaret.

 • Vad innebär CER- och NIS2-direktiven för arbetet med samhällsviktig verksamhet?

  I EU-samarbetet har arbetet med att stärka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet intensifierats under de senaste åren. Europaparlamentet och rådet antog två nya EU-direktiv hösten 2022; direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) och direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet). Målgruppen är offentliga och privata aktörer som tillhandahåller samhällsviktig verksamhet och målsättningen med direktiven är att säkerställa förmågan hos samhällsviktig verksamhet att förebygga, motstå och hantera störningar i verksamheten. När utredningen (SOU 2023:30) som kommer att föreslå hur implementeringen av CER- och NIS 2 direktiven i svensk lag är klar under 2024 kommer MSB att kunna ge mer detaljerad information om hur det påverkar arbetet med samhällsviktig verksamhet. Att bedriva ett systematiskt arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att ha en förmåga att hantera händelser är alltid bra oavsett om man kommer att beröras av regleringarna eller inte.

MSB:s roll

MSB stödjer aktörer i hur de kan arbeta med att identifiera och systematiskt upprätthålla samhällsviktig verksamhet, både inom den egna organisationen, i ett geografiskt område eller för ett ansvarsområde. Stödet finns i form av metod, utbildningar, rådgivning och föreläsningar.

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan