Till innehåll på sidan

Jobba som utredare försörjningsberedskap

Som utredare på MSB bidrar du i arbetet med att stärka försörjningsberedskapen i Sverige och här kan du utvecklas i flera intressanta roller.

Vad gör en utredare?

Som utredare arbetar du ofta med regeringsuppdrag eller uppdrag från myndighetens ledning. Ofta tar utredare fram förslag på föreskrifter, vägledningar och utbildningar inom MSB:s olika ansvarsområden. När utredaren får ett uppdrag börjar man med att samla in fakta kring området som ska utredas. Det görs på flera sätt, exempelvis genom inläsning av material och framtagning av statistik. En utredare har också många interna och externa kontakter.

Samverkar och stöttar civila aktörer inom totalförsvaret i frågor som rör beredskapsutveckling

MSB har en samordnande och stödjande roll kopplat utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar. Som utredare arbetar du i nära dialog med de myndigheter som är utpekade beredskapsmyndigheter, regioner och kommuner och stödjer dem i deras utvecklingsarbete, antingen i generell planering, analys, finansiering och uppföljning. I arbetet ingår även att stödja Regeringskansliet i olika frågor.

Samverkar med företag som bedriver samhällsviktig verksamhet

Som utredare stödjer du företag som bedriver samhällsviktig verksamhet genom att tillgängliggöra stöd för riskhantering, kontinuitetshantering, krigsorganisation, personalförsörjning, information- och cybersäkerhet och hantering av händelser.

Utbildar och analyserar

Som utredare genomför du kunskapshöjande aktiviteter och utbildningar för aktörer inom totalförsvaret om ditt expertområde.

Svarar på remisser

Som utredare bidrar du också till MSB:s framtagande av underlag kring svensk civil förmåga inom ramen för utvecklingen av totalförsvaret. Detta inkluderar även nära samverkan med kollegor på andra avdelningar inom MSB.

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan