Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer

MSB:s uppgifter inom området är bland annat att ansvara för utveckling och förvaltning av säkra kommunikationer, vara råd- och stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga IT-incidenter.

Inom området säkra kommunikationer ansvarar MSB för utveckling och förvaltning av Rakel, SGSI och WIS. MSB:s uppdrag inom området cyber- och informationssäkerhet är att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen, vara regelgivande inom området, lämna råd och stöd i förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer.

MSB arbetar även med den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter, nationell kontaktpunkt avseende NIS-arbetet, arbete med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället, arbetet med utveckling och förvaltning av ledningsplatser samt arbetet med myndighetens uppdrag vad avser eter- och medieberedskap.

Nyheter

27 mars 2023
Klockan 15.15

Webbkurs om nato och civil beredskap

Nu har MSB tagit fram en webbkurs om Nato som syftar till att ge deltagaren förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap om Nato och organisationens arbete kopplat till det civila beredskapsarbetet i Sverige.

27 mars 2023
Klockan 9.08

EU-satsning på rymdbaserat kommunikationssystem

Europeiska unionens råd har antagit en förordning om ett nytt program för ett rymdbaserat, säkert kommunikationssystem i EU. Infrastrukturen ska utvecklas under perioden 2023 till 2027 och medlemsstaternas företag inbjuds nu till att registrera anbud.

16 mars 2023
Klockan 7.57

Viktiga lärdomar för Sverige från cyberkriget i Ukraina

MSB:s rapport När kriget kom nära – Årsrapport it-incidenter 2022 visar på viktiga lärdomar om hur Sverige bör förbättra informations- och cybersäkerheten. Att den digitala infrastrukturen blir mer robust är viktigt för det svenska totalförsvaret.

Senast granskad: 25 januari 2023

Till toppen av sidan