Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer

MSB:s uppgifter inom området är bland annat att ansvara för utveckling och förvaltning av säkra kommunikationer, vara råd- och stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga IT-incidenter.

Inom området säkra kommunikationer ansvarar MSB för utveckling och förvaltning av Rakel, SGSI och WIS. MSB:s uppdrag inom området cyber- och informationssäkerhet är att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen, vara regelgivande inom området, lämna råd och stöd i förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer.

MSB arbetar även med den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter, nationell kontaktpunkt avseende NIS-arbetet, arbete med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället, arbetet med utveckling och förvaltning av ledningsplatser samt arbetet med myndighetens uppdrag vad avser eter- och medieberedskap.

Nyheter

19 oktober 2022
Klockan 12.00

Ny termbank för informationssäkerhet

Behovet av en nationell terminologi inom informationssäkerhetsområdet är i dag stort och målgruppen är bred. MSB möter nu detta behov genom att lansera en webbaserad, fritt tillgänglig och sökbar nationell termbank för informationssäkerhet. En enhetlig nationell terminologi effektiviserar, harmoniserar och ökar förståelsen för informationssäkerhet inom relevanta yrkesgrupper i samhället.

19 oktober 2022
Klockan 10.52

Samlat stödmaterial för ökad informationssäkerhet

MSB har samlat viktigt stödmaterial för dig som arbetar systematiskt med att öka din verksamhets informationssäkerhet och därmed bidrar till att stärka Sveriges cybersäkerhet. Under informationssäkerhetsmånaden och kampanjen Tänk säkert förmedlar vi stöd riktat till informationssäkerhetschefer (CISO), it-chefer och säkerhetschefer inom offentlig och privat sektor. Syftet är att underlätta för dig att omsätta kunskap till säkerhetshöjande åtgärder och rutiner.

4 oktober 2022
Klockan 8.30

Undersökning visar ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet

I en undersökning om allmänhetens beteenden och inställning till frågor som rör it-relaterad brottslighet uppger 43 procent av respondenterna att de det senaste året upplever ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet. Undersökningen visar också att mer positiva beteendeförändringar mot säkrare internetvanor har etablerats.

Senast granskad: 21 maj 2020

Till toppen av sidan