Till innehåll på sidan

Oljeskadeskydd

MSB är sammanhållande av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och det strategiska aktörsgemensamma arbetet inom svenskt oljeskadeskydd.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Sedan 1980-talet har strategiska dokument tagits fram i samverkan mellan ansvariga myndigheter och aktörer. Den aktuella strategin revideras löpande och saknar slutdatum. Den vänder sig till alla berörda aktörer och omfattar ett före-under-efter perspektiv. Strategin består av tre dokument och finns att ladda ner på sidan.

Den nationella processen för oljeskadeskydd består av fem delar: riskbild, strategi, underlagsrapport, handlingsplan och samordning. Arbetet bidrar till fastställda mål och prioriteringar. Samtliga delprocesser utvecklas och förvaltas aktörsgemensamt av NSO.

Ansvar och roller vid större fartygsolycka med förorening till sjöss

I syfte att stärka samverkan och förmågan att hantera för föroreningsolyckor till sjöss när olyckan blir så stor att den är att betrakta som kris eller miljökatastrof, genomför Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) ett treårigt projekt. Projektet finansieras genom medel som tilldelats Kustbevakningen ur anslaget 2:4 Krisberedskap.

Ansvar och roller vid större fartygsolycka med förorening till sjöss

Nationell konferens för oljeskadeskydd

Dokumentation från 2023 års konferens hittar du via länken nedan. Vi tar tacksamt emot förslag på teman och programpunkter till 2024 års konferens som preliminärt genomförs vecka 47 i Göteborg. Mejla dina idéer till Sonja Dobo på sonja.dobo@msb.se

Tidigare konferenser har filmats och presentationsmaterial finns samlat på konferenssidan

Riskkatalog

Riskkatalogen är framtagen som ett stöd i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys, men informationen kan även vara användbar för andra, såsom regioner och myndigheter. Ett av kapitlen beskriver området oljeutsläpp och föroreningsolyckor till sjöss.

Du hittar riskkatalogen i Handbok i kommunal krisberedskap

Symboler

Symbolen föreställer ett oljeutsläpp från ett lastfartyg.
Symbolen föreställer ett oljeutsläpp från ett lastfartyg.

På sidan Informationsmaterial om naturolyckor finns symboler kopplat till olika scenarier samlade, bland annat oljeutsläpp till sjöss. Symbolerna är fria att användas som kommunikationsstöd och finns i PNG-format.

Informationsmaterial om naturolyckor

Senast granskad: 11 oktober 2023

Till toppen av sidan