Till innehåll på sidan

Godkännande av explosiva varor

För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden måste den vara godkänd.

Godkännandekravet finns i 12 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Explosiva varor ska ha genomgått bedömning av överensstämmelse med väsentliga säkerhetskrav i EU-direktiven om explosiva varor för civilt bruk (2014/28/EU) eller pyrotekniska artiklar (2013/29/EU) och försetts med CE-märkning innan de får släppas ut på marknaden.

Explosiva varor för civilt bruk omfattar sprängämnen, tändmedel och krut. Exempel på pyrotekniska artiklar är fyrverkerier, nöd- och livräddningsutrustningar, salut- och signalskott samt pyroteknisk utrustning för fordon (PU).

De explosiva varor som inte omfattas av dessa direktiv ska i stället godkännas av MSB innan de får släppas ut på marknaden.

Explosiva varor avsedda för användning av Försvarsmakten eller polisen ska godkännas av MSB.

Föreskrifter för godkännande av explosiva varor

Kraven i direktiven har införts i svensk lagstiftning genom MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:5 och MSBFS 2015:6.

MSBFS 2016:5 om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition

Godkännande av ammunition

Ammunition som omfattas av vapenlagen (1996:67), har genomgått kontroll enligt CIP-konventionen (konventionen av den 1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av kontrollstämplar på handeldvapen) och försetts med CIP-stämpel behöver inget ytterligare godkännande enligt MSBFS 2015:6. Det finns ett flertal kontrollstämplar från deltagarländernas olika testinstitut.

Ammunition som inte är CIP-godkänd ska godkännas av MSB för att få släppas ut på marknaden. Ansökan om godkännande ska innehålla följande uppgifter: Uppgifter om tillverkaren, patrontyp, handelsnamn patronen ska säljas som, krutsort och mängd (vikt i grains eller g), patronlängd, kulvikt, klassificering och utgångshastighet uppmätt genom provskjutning med kronograf. Om mått eller krutmängd avviker från CIP-norm respektive kruttillverkarens manual ska detta motiveras i ansökan.

Godkännande av explosiv vara som inte är CE-märkt

Den som vill få en explosiv vara, som inte omfattas av kraven för CE-märkning, godkänd ska ansöka om detta hos MSB.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

  • tillverkaren,
  • varans sammansättning,
  • förpackning,
  • provresultat,
  • eventuella restriktioner (till exempel temperatur, fuktighet, lagringstid eller hantering)
  • och förslag till klassificering baserat på utförda tester.

Undantag från godkännandekravet

  • Pyrotekniska artiklar och ammunition som tillverkats i Sverige för tillverkarens eget bruk,
  • pyrotekniska artiklar avsedda för icke-kommersiell användning av polisen, räddningstjänsten eller Tullverket,

behöver inte godkännas. Ytterligare några undantag finns i 1 kap. 2 § MSBFS 2015:6, bl.a. för marina utrustningar och leksaker som omfattas av andra regelverk.

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan