Till innehåll på sidan

MSB i EU-projekt

MSB deltar i flera olika EU-finansierade projekt. Här kan ni läsa mer om projekten.

MSB deltar antingen som partner eller som så kallad LEAD. LEAD innebär att myndigheten söker på egen hand eller är projektledare i ett så kallat konsortium som består av flera partner och som ofta består av olika medlemsländer i EU. 

Projekt som beskrivs nedan finansieras helt eller delvis av Europeiska Unionen.

Olika EU-finansierade projekt som MSB deltar i

 • Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies – IPA CARE

  Projekt: Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies – IPA CARE

  IPA III Multi-country Action Programme 2021, EU civil protection support for prevention, preparedness and response to natural disasters in Western Balkans and Turkey’

  Finansiär: EU-kommissionen, generaldirektoratet ECHO

  Budget: 12,8 miljoner euro

  MSB:s kontaktperson: Josefina Halme

  Om projektet: MSB är koordinator för programmet IPA CARE. Arbetet leds av en grupp vid enheten för resiliensinsatser som hör till MSB:s operativa avdelning. Syftet med IPA CARE är att västra Balkanländerna och Turkiet ska stärka sin förmåga att förebygga de risker som jordbävningar och hälsokriser medför. Det handlar om att stärka de juridiska ramverken inom katastrofriskhantering och öka kapaciteten att hindra, förbereda och svara upp mot konsekvenserna av jordbävningar och hälsorelaterade kriser samt att utveckla förmågan att agera regionalt, över gränser och på lokal nivå. Programmet ska också stärka beredskapen och den operativa förmågan att både ge och ta emot stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism (UCPM). Centralt är att hålla samman programmet samtidigt som det bygger vidare på nationell förmåga och nationella och regionala prioriteringar som ser olika ut i deltagarländerna, det vill säga Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Türkiye. En bredd av reformer i dessa länder stöttas av EU i syfte att underlätta deras närmande till unionen, det vill säga av EU:s Instrument for Pre-accession Assistance (IPA).

  Programmet är myndighetens hittills största internationella insats inom kapacitetsutveckling. Under 2023 sker en rad förstudier och planeringsaktiviteter inför att det konkreta utvecklingsarbetet inleds tidigt 2024. Programmet pågår till slutet av 2028.
  Som koordinator har MSB ansvar för att leda ett konsortium av organisationer som tillsammans håller i programmets alla delar. Utöver MSB ingår Karolinska institutets Kunskapscentrum för global katastrofmedicin, Italiens civilskyddsdepartement, Kroatiens och Rumäniens inrikesdepartement, samt två internationella forskningsstiftelser inom miljöövervakning respektive att förebygga seismologisk risk.

  * This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

 • RescEU Shelters UA

  Projekt: RescEU Shelters UA (svenska: EU:s beredskapslager för nödbostäder)

  Finansiär: till största del Europeiska kommissionen (DG ECHO). En del kostnader kommer att finansieras av MSB

  Budget: 40,4 miljoner euro

  MSB:s kontaktperson: Gunilla Fallqvist

  Om projektet: MSB fick i mars 2022 uppdrag att utveckla en förmåga med tillfälliga nödbostäder för att akut kunna stödja den drabbade befolkningen som flyr kriget i Ukraina, för att skydda deras liv och hälsa. Framför allt gäller det särskilt sårbara grupper såsom äldre, kvinnor och barn.

  Med anledning av att kriget i Ukraina har fortsatt fick MSB ett ytterligare uppdrag av EU i oktober 2022 som innebar att anpassa de tillfälliga nödbostäderna för att bättre klara av ett kallt klimat.

  Behovet av anpassning blev tydligt efter sommaren 2022 då den ursprungliga beredskapen med tillfälliga nödbostäder precis hade blivit klar och redo för att skickas på insats. MSB fick ytterligare finansiering av EU för att vinteranpassa förmågan Finansieringen innebar en anpassning för att klara kalla temperaturer i Ukraina och i andra delar av Europa. Ytterligare material, så som isoleringsmaterial, reglar samt värmeaggregat med mera inkluderades i kapaciteten.

  Projektet leds av MSB som är ansvariga för utvecklingen samt underhållet av förmågan, så väl som transport av material och uppsättning av nödbostäderna vid förfrågan.

  Uppdraget gäller från den 30 mars 2022 till 30 september 2026 (inklusive kompletterande uppdrag för vinteranpassning 7 oktober 2022 – 30 september 2026).

 • RescEU Shelters SE

  Projekt: RescEU Shelters SE
  (svenska: EU:s beredskapslager för nödbostäder)

  Finansiär: till största del Europeiska kommissionen (DG ECHO). En del kostnader kommer att finansieras av MSB

  Budget: 25,2 miljoner euro

  MSB:s kontaktperson: Frida Salomonsson

  Om projektet: Inom EU:s civilskyddsmekanism finns en förstärkt, gemensam beredskaps- och responskapacitet kallad rescEU som kan aktiveras vid olika typer av storskaliga händelser där det drabbade landets egna resurser inte räcker till. MSB fick i december 2022 uppdraget av EU att utveckla, etablera och förvalta en långsiktig kapacitet för nödbostäder med tillhörande komponenter (exempelvis sanitetslösningar samt vissa förnödenheter för de boende) inom ramen för rescEU. Syftet med resursen är att öka beredskapen och förmågan på EU-nivå för att snabbt och flexibelt kunna bistå befolkning i drabbat land med tillfälligt skydd i händelse av en kris eller katastrof. Projekttiden är 45 månader, med projektstart den 1 januari 2023.

 • COLLARIS (COLLaborative network on unmanned AeRIal Systems)

  Projekt: COLLARIS (COLLaborative network on unmanned AeRIal Systems)
  Finansiär: DG ECHO UCPM-2022-KN
  MSB:s kontaktperson: Tanja Ståhle

  Om projektet: COLLARIS är ett kapacitetsbyggande initiativ som syftar till att utveckla ett varaktigt europeiskt nätverk av expertis från akademi, industri och aktörer inom krisberedskap, för att främja utbyte av kunskap och erfarenheter relaterade till obemannade flygsystem (UAS) inom området skydd av civilbefolkning och katastrofinsatser. Nätverket kommer att bäddas in i EU-kommissionens Union Civil Protection Knowledge Network.

  Projektet COLLARIS kommer att arrangera tematiska workshops, webbseminarier och modererade diskussioner tillsammans med försök och inbäddade träningsaktiviteter. Detta arbetssätt syftar till att redan under projektets livstid minska avståndet mellan teoretisk kunskap och operativ användning och på så sätt få positiva effekter på aktörernas kapacitetsutveckling inom UAS. Projektet kommer att genomföra två försök med fokus på UAS-träning i MSB Revinge och Sandö under 2024.
  Alla aktiviteter ligger i linje med en eller flera av COLLARIS-projektets teman:

  • Operativa rutiner, bästa praxis och metoder för att öka personalens kompetens
  • Flygledningsutmaningar och förväntad ny utveckling av UAS-kapacitet
  • Lösningar för dataanalys, datadelning och extra stödsystem

  COLLARIS-projektet fokuserar på användningen av drönare och UAS som informationsresurs i krishantering och inte på individuell flygförmåga/hantering.

  En projektwebbplats är under uppbyggnad.

  Kontakt: tanja.stahle@msb.se

 • TRACENET (Training Centre Network on 3D and VR)

  Projekt: TRACENET (Training Centre Network on 3D and VR)
  Finansiär: DG ECHO UCPM-2022-KN
  MSB:s kontaktperson: Tanja Ståhle

  Om projektet: Projektet TRACENET syftar till att utveckla ett nätverk av utbildningscenter för civilskydd, som ska erbjuda teknik och innovationer för förebyggande, beredskap och respons, för att stödja policy och beslutsfattande, för att uppmuntra vetenskaplig excellens och för att sprida och utbyta toppmodern kunskap och expertis. Inom TRACENET kommer planerare, beslutsfattare, experter, team och civilskyddsmoduler gemensamt att arbeta, testa och lära av varandra.
  I synnerhet kommer TRACENET att utveckla ett innovativt ramverk, baserat på Virtual Reality (VR)-lösningar och onlinesamarbeten i 3D-miljöer för att möjliggöra simuleringsscenarier och otaliga möjligheter att bygga expertis, dela kunskap och etablera fjärranslutna men verkliga kontakter mellan deltagarna.

  TRACENET planerar att:

  • Utforma, utveckla och implementera multidisciplinär, riskbaserad tematisk gemenskap/expertiscentrum för räddningstjänst och katastrofhanteringsintressenter
  • Designa, utveckla och implementera kapacitetsutveckling och tillämpad vetenskaplig verksamhet som bidrar till att bygga och dela kunskap, expertis och färdigheter inom civilskydd och katastrofhantering
  • Skapa en innovativ, online, kollaborativ och realistisk 3D-miljö ("ramverk") för att tillåta simuleringsscenarier och otaliga möjligheter i Virtual Reality (VR) för att bygga expertis, dela kunskap och etablera fjärranslutna men verkliga kontakter mellan deltagarna, vilket minskar kostnaderna och miljön effekterna av traditionell utbildning på plats

  Kontakt: tanja.stahle@msb.se 

 • BSR CASCADE

  Namn: BSR CASCADE – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development (BSR= Baltic Sea Region)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument, Prevention and Preparedness Projects

  MSB:s kontaktperson: Viveca Norén

  Om projektet: CASCADE syftar till att förbättra kapaciteten att förstå, utvärdera och behandla aktuella och framtida klimatrelaterade risker på lokal nivå med fokus på Östersjöregionens förutsättningar.

  CASCADE syftar till att:

  • Öka kunskap om klimatrisker inkl. riskbedömningar
  • Öka kapaciteten att hantera klimatrisker
  • Öka kunskap om Sendairamverket och hur det kan tillämpas på lokal nivå
  • Skapa samverkan och synergier i Östersjöregionen kring dessa frågor

  Det unika med projektet är att det sammanför säkerhets/krisberedskaps- och klimatanpassningsfrågor samt implementeringen av FN:s Sendairamverket för katastrofriskreducering. Projektet ska ta fram riktlinjer för klimatanpassning och riskhantering.

  I det ingår att identifiera nuvarande och kommande klimatrelaterade risker genom att:

  • Ta fram en portfolio av riskvärderingsmetoder
  • Ta fram riktlinjer för att värdera klimatrisker
  • Analysera hinder
  • Testa riktlinjerna

  Syftet med detta är att höja kunskapen och kapaciteten hos dessa genom att ta fram en kurs i katastrofriskreducering som innehåller klimatriskbedömningar och Sendairamverket.

  Projektet webbplats

 • Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Projekt: Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG Baltic Sea

  MSB:s kontaktperson: Julia Fredriksson

  Om projektet: I samverkan med Östersjösekretariatet samordnar MSB policyområde Secure inom EU:s Östersjöstrategi. EU-medel används för koordineringsuppdraget som täcker PA Secure styrgruppsmötena och deltagandet i strategins aktiviteter.

  Policy Area Secure:s webbplats

 • ARCTIC REIHN 2021

  Projekt: ARCTIC REIHN 2021

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Pelle Postgård

  Om projektet: Sverige är en av flera partner i övningsprojektet ARCTIC REIHN 2021. Syftet med övningen ARCTIC REIHN 2021 är att pröva och verifiera beredskapsförmågan i händelse av en kärn- eller radiologisk olycka i norra Norge. Scenariot kommer att bli en marinolycka med konsekvenser för både hav och land. Att verifiera och pröva de internationella och europeiska varnings och insatsstrukturerna kommer vara av central vikt.

 • SE – rescEU medical stockpiling

  Projekt: SE – rescEU medical stockpiling (svenska: EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Josefin Gullstrand

  Om projektet: Genom EU:s civilskyddsmekanism har en förstärkt gemensam beredskaps- och responskapacitet kallad rescEU skapats med resurser för olika typer av händelser. MSB fick i augusti 2020 uppdraget av EU att hysa ett lager för sjukvårdsmateriel inom ramen för rescEU. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk. Syftet med lagret, vilket är ett av flera runt om i Europa, är öka den medicinska beredskapen så att materiel och stöd snabbt ska kunna sändas ut till ett behövande land, exempelvis under en pandemi.

  Uppdraget gäller i fem år, med projektstart den 1 september 2020.

  EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel

 • PPRD East 3

  Projekt: Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)

  Finansiär: European Commission, ECHO

  MSB:s kontaktperson: Jessica Forsman

  Budget: 5 999 971 Euro

  Om projektet: Den 1 oktober 2020 inledde MSB OA-RI arbetet med myndighetens hittills största internationella kapacitetsutvecklande insats; ”Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)”. Syftet med programmet är att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan i länderna i det Östliga partnerskapet (Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan).

  Programmet startade redan 2010 som ett flaggskeppsinitiativ när det Östliga partnerskapet etablerades och har sedan dess genomförts i två faser. MSB OA-RI vann anbudsförfarandet för den tredje fasen, tillsammans med Emergency Service Academy of Finland (ESAF), Section of Crisis Management, Ministry of Interior, Slovakian Republic (SKR MV), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) och Italienska Röda Korset (CRI).

  Programmet har tre övergripande mål som är att: 1) stärka civilskyddsmyndigheternas kapacitet för katastrofriskhantering, 2) stärka samverkan mellan relevanta myndighetsaktörer och civilsamhället och akademi för en inkluderande approach till katastrofriskreducering och 3) stärka regional samverkan, institutionell och operationell samverkan mellan EU civilskyddsmekanism och det östra grannskapet samt mellan länderna i regionen.

  Programmet pågår i 4 år med full kostnadstäckning.

  Läs mer om resiliensbyggande insatser

 • IPA Floods and Forest Fires

  Projekt: IPA II Multi country Action Programme 2019: “EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey” (IPA Forest Fires and Floods)

  Finansiär: Europeiska kommissionen, DG ECHO

  MSB:s kontaktperson: Joakim Eriksson

  Budget: 4 998 878 euro

  Om projektet: Projektet leds av den italienska civilskyddsmyndigheten (DPC) i ett konsortium bestående av fem andra europeiska civilskyddsaktörer, däribland MSB. Partnerländerna består av Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Projektmålen handlar om att förbättrad rättsliga och institutionella ramverk och samverkan avseende EU:s översvämningsdirektiv, samt att förbättra förberedelse- och responskapacitet på central, regional och EU-nivå. MSB ansvarar för en delkomponent som handlar om värdlandsstöd avseende skogsbrandsmoduler. MSB kommer dessutom stödja insatsen med expertstöd kring utvärdering och uppföljning. Projektet bygger vidare på resultat från tidigare IPA-insatser.

  Projektet inleddes den 1 november 2020 och avslutas den 31 oktober 2023 (36 månader)

 • MODEX- LOT 4

  Projekt: MODEX- LOT 4

  Finansiär: DG ECHO (Humanitärt bistånd och civilskydd) / Civil protection call for tender MODEX

  MSB:s kontaktperson: Peter Holmström

  Budget: Lot 4: EUR 700 000

  Om projektet: Lot 4: Design, plan, conduct and self-evaluate two field exercise programmes, with a refresher programme and a field exercise in each, primarily for Experts of a European Union Civil Protection Team (EUCPT) and Technical Assistance and Support Teams (TAST).

  • Modex Lot 4 Cycle 10: Då sista övningen ställdes in på grund av covid-19 så kommer innevarande pengar från Cycle 10 att användas till att genomföra webinars under 2021.
   • Fokus på webinars blir koordineringen mellan olika aktörer under Beirut explosionen och hur covid-19 påverkade insatserna
  • Modex Lot 4 Cycle 11: 3 övningar som kommer att genomföras från HT21 fram till HT22.
  • 2017-12-01 - pågår

  MSB, Italy Civil Protection

   

 • MODEX- LOT 3 samt 5

  Projekt: MODEX- LOT 3 samt 5

  Finansiär: DG ECHO (Humanitärt bistånd och civilskydd) / Civil protection call for tender MODEX

  MSB:s kontaktperson: Peter Holmström

  Budget: Lot 3: EUR 2 260 000 – out of which EUR 110 000 for the participation of third countries

  Om projektet: Lot 3: Design, plan, conduct and self-evaluate  five field exercises primarily for Medium/Heavy, Urban Search and Rescue (USAR), USAR in CBRN conditions (CBRNUSAR) and one field exercise primarily for Advanced Medical Posts (AMP’s) and Emergency Medical Teams  (EMT’s).

  • Modex Lot 3 och 5 Cycle 10:  Lot 5 kommer att genomföra digitala övningar på test under VT21 samt ev. implementera lärdomarna i Lot 3.
  • 2017-12-01 – pågår
  • Modex Lot 3 och 5 Cycle 11: Övningar kommer att genomföras från HT21 fram till HT22 med en chans till förlängning beroende på Covid 19.
  • 2017-12-01 – pågår

  Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., MSB

 • NEMAUSUS

  Namn: NEMAUSUS

  Finansiär: DG ECHO UCPM-2021-KN

  MSB:s kontaktperson: Fredrik Zäll

  Budget: Totalt 499 892 EURO, SWE 39 967 EURO

  Om projektet: Connect, Share and Grow.

  Projektet finansieras inom ramen för kunskapsnätverket UCP KN. Projektet ska utveckla en skalbar modell som omfattar struktur och finansiering som kan användas av alla MS för att samla expert och deras kunskaper oavsett område. Bränder, översvämningar och naturkatastrofer ligger till grund för utvecklingen.

  Kunskapsbyggandet har till syfte att göra det möjligt i en europeisk struktur sammanföra forskargrupper och praktiker som arbetar med katastrofhantering inom civilskydd och tillsammans utveckla gemensam förståelse samt kultur inom förebyggande, beredskap, respons och återhämtning.

  Projektet har ännu inte någon webbplats

 • NIS Directive Implementation Action

  Namn: NIS Directive Implementation Action

  Finansiär: HaDEA - Health and Digital Executive Agency

  MSB:s kontaktperson: Linda Ericson

  Budget: EUR 1 573 689

  Om projektet: Ett projekt som sträcker sig till och med 2023 och baseras på en överenskommelse mellan MSB och EU-organet HaDEA (Health and Digital Executive Agency). Projektet syftar till att utveckla MSB:s roll som nationell kontaktpunkt inom NIS genom 6 olika aktiviteter.

  I stort rör det sig om aktiviteterna:

  • NIS-konferens
  • Privat-offentligt samverkansforum mellan MSB, tillsynsmyndigheterna inom NIS samt representanter från NIS-sektorernas olika branschorganisationer
  • Strategisk analys
  • Uppdatering av NIS-föreskrifter
  • Nationellt samarbetsforum med MSB och tillsynsmyndigheterna inom NIS
  • Internationellt samarbete

  Projektet har ingen webbplats.

EU-flagga, illustration
EU-flagga, illustration

Senast granskad: 12 april 2024

Till toppen av sidan