Till innehåll på sidan

MSB i EU-projekt

MSB deltar i flera olika EU-finansierade projekt. Här kan ni läsa mer om projekten.

MSB deltar antingen som partner eller som så kallad LEAD. LEAD innebär att myndigheten söker på egen hand eller är projektledare i ett så kallat konsortium som består av flera partner och som ofta består av olika medlemsländer i EU. 

Projekt som beskrivs nedan finansieras helt eller delvis av Europeiska Unionen.

Olika EU-finansierade projekt som MSB deltar i

 • Assistance for coordination of the EUSBSR Policy Areas Secure and Culture

  Projekt: Assistance for coordination of the EUSBSR Policy Areas Secure and Culture

  Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG Baltic Sea

  MSB:s kontaktperson: Julia Fredriksson

  Om projektet: I samverkan med Östersjösekretariatet samordnar MSB policyområde Secure inom EU:s Östersjöstrategi. EU-medel används för koordineringsuppdraget som täcker PA Secure styrgruppsmötena och deltagandet i strategins aktiviteter.

  Policy Area Secure:s webbplats

 • BroadEU.net stage 2: Preparing Mission Critical mobile broadband Testbeds for Technical Maturity and Operational Procedures (BroadEU.net)

  Finansiär: DG Home (Internal Security Fund, ISF)
  MSB:s kontaktperson: Jessica Penther Ryttberg

  Om projektet: Syftet med BroadEU.net är att skapa ett system för gränsöverskridande kritisk kommunikation i Europa baserat på nästa generations kommunikationsteknik. Det tilltänkta systemet benämns ofta European Union Critical Communications System (EUCCS). Målet är att bygga en interoperabel kommunikationsarkitektur som tillåter sammankoppling av europeiska länders nationella kommunikationssystem. Detta väntas öka Europas operationella mobilitet, då det till stor del skulle omintetgöra kommunikativa hinder i räddningstjänsters, polis- och beredskapsmyndigheters gränsöverskridande samarbete i Europa.

  Givet att majoriteten av Europas länder, precis som Sverige, befinner sig i en övergång från nuvarande TETRA-teknik till bredbandiga kommunikationslösningar existerar för närvarande ett möjlighetsfönster att tillse att de nya nationella systemen i Europa kan sammankopplas.

  BroadEU.net följer av de tidigare kommissionsfinansierade projekten BroadMap (2016 – 2017; M€ 2,16) och BroadWay (2018 – 2022; M€ 13,13), som genomdrev utforskande steg för att utveckla, testa och validera olika interoperabilitetslösningar.

  Projektet arbetar parallellt med expertgruppen Mission Critical Communications Group (MCCG), som syftar till att främja europeisk harmonisering i frågan och stödja EU-kommissionen i framtagandet av de riktlinjer och regulatoriska byggblock som krävs för att etablera ett europeiskt system.

  Deltagande länder utöver Sverige är Tyskland, Belgien, Tjeckien, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien och Slovenien. Danmark och Norge deltar som observatörer. Projektet koordineras av den oberoende organisationen Public Safety Communications Europe (PSCE).

  Projektet pågår mellan 1/9–2023 och 28/2–2025. Dess totala budget är EUR 3,681,361.75, där MSB:s allokerade andel uppgår till EUR 201 213.51. Finansieringsgraden från ISF är 95%, vilket innebär att MSB för detta projekt som mest kan erhålla EUR 191 152.83 i stöd.

  Projektets hemsida: https://broadeu.net/

 • BSR CASCADE

  Namn: BSR CASCADE – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development (BSR= Baltic Sea Region)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument, Prevention and Preparedness Projects

  MSB:s kontaktperson: Viveca Norén

  Om projektet: CASCADE syftar till att förbättra kapaciteten att förstå, utvärdera och behandla aktuella och framtida klimatrelaterade risker på lokal nivå med fokus på Östersjöregionens förutsättningar.

  CASCADE syftar till att:

  • Öka kunskap om klimatrisker inklusive riskbedömningar
  • Öka kapaciteten att hantera klimatrisker
  • Öka kunskap om Sendairamverket och hur det kan tillämpas på lokal nivå
  • Skapa samverkan och synergier i Östersjöregionen kring dessa frågor

  Det unika med projektet är att det sammanför säkerhets/krisberedskaps- och klimatanpassningsfrågor samt implementeringen av FN:s Sendairamverket för katastrofriskreducering. Projektet ska ta fram riktlinjer för klimatanpassning och riskhantering.

  I det ingår att identifiera nuvarande och kommande klimatrelaterade risker genom att:

  • Ta fram en portfolio av riskvärderingsmetoder
  • Ta fram riktlinjer för att värdera klimatrisker
  • Analysera hinder
  • Testa riktlinjerna

  Syftet med detta är att höja kunskapen och kapaciteten hos dessa genom att ta fram en kurs i katastrofriskreducering som innehåller klimatriskbedömningar och Sendairamverket.

  Projektet webbplats

 • Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies – IPA CARE

  Projekt: Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies – IPA CARE

  IPA III Multi-country Action Programme 2021, EU civil protection support for prevention, preparedness and response to natural disasters in Western Balkans and Turkey.

  Finansiär: EU-kommissionen, generaldirektoratet ECHO

  Budget: 12,8 miljoner euro

  MSB:s kontaktperson: Josefina Halme

  Om projektet: MSB är koordinator för programmet IPA CARE. Arbetet leds av en grupp vid enheten för resiliensinsatser som hör till MSB:s operativa avdelning. Syftet med IPA CARE är att västra Balkanländerna och Turkiet ska stärka sin förmåga att förebygga de risker som jordbävningar och hälsokriser medför. Det handlar om att stärka de juridiska ramverken inom katastrofriskhantering och öka kapaciteten att hindra, förbereda och svara upp mot konsekvenserna av jordbävningar och hälsorelaterade kriser samt att utveckla förmågan att agera regionalt, över gränser och på lokal nivå. Programmet ska också stärka beredskapen och den operativa förmågan att både ge och ta emot stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism (UCPM). Centralt är att hålla samman programmet samtidigt som det bygger vidare på nationell förmåga och nationella och regionala prioriteringar som ser olika ut i deltagarländerna, det vill säga Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo*, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Türkiye. En bredd av reformer i dessa länder stöttas av EU i syfte att underlätta deras närmande till unionen, det vill säga av EU:s Instrument for Pre-accession Assistance (IPA).

  Programmet är myndighetens hittills största internationella insats inom kapacitetsutveckling. Under 2023 sker en rad förstudier och planeringsaktiviteter inför att det konkreta utvecklingsarbetet inleds tidigt 2024. Programmet pågår till slutet av 2028.
  Som koordinator har MSB ansvar för att leda ett konsortium av organisationer som tillsammans håller i programmets alla delar. Utöver MSB ingår Karolinska institutets Kunskapscentrum för global katastrofmedicin, Italiens civilskyddsdepartement, Kroatiens och Rumäniens inrikesdepartement, samt två internationella forskningsstiftelser inom miljöövervakning respektive att förebygga seismologisk risk.

  * This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

 • COLLARIS (COLLaborative network on unmanned AeRIal Systems)

  Projekt: COLLARIS (COLLaborative network on unmanned AeRIal Systems)
  Finansiär: DG ECHO UCPM-2022-KN
  MSB:s kontaktperson: Cecilia Hammar Wijkmark

  Om projektet: COLLARIS är ett kapacitetsbyggande initiativ som syftar till att utveckla ett varaktigt europeiskt nätverk av expertis från akademi, industri och aktörer inom krisberedskap, för att främja utbyte av kunskap och erfarenheter relaterade till obemannade flygsystem (UAS) inom området skydd av civilbefolkning och katastrofinsatser. Nätverket kommer att bäddas in i EU-kommissionens Union Civil Protection Knowledge Network.

  Projektet COLLARIS kommer att arrangera tematiska workshops, webbseminarier och modererade diskussioner tillsammans med försök och inbäddade träningsaktiviteter. Detta arbetssätt syftar till att redan under projektets livstid minska avståndet mellan teoretisk kunskap och operativ användning och på så sätt få positiva effekter på aktörernas kapacitetsutveckling inom UAS. Projektet kommer att genomföra två försök med fokus på UAS-träning i MSB Revinge och Sandö under 2024.
  Alla aktiviteter ligger i linje med en eller flera av COLLARIS-projektets teman:

  • Operativa rutiner, bästa praxis och metoder för att öka personalens kompetens
  • Flygledningsutmaningar och förväntad ny utveckling av UAS-kapacitet
  • Lösningar för dataanalys, datadelning och extra stödsystem

  COLLARIS-projektet fokuserar på användningen av drönare och UAS som informationsresurs i krishantering och inte på individuell flygförmåga/hantering.

  En projektwebbplats är under uppbyggnad.

  Kontakt: tanja.stahle@msb.se

 • Datadriven CERT (DDC)

  Finansiär: IFS (Fonden för inre säkerhet), 75 procent. 25 procent medfinansieras av MSB.
  MSB:s kontaktperson: Helen Henningsson

  Om projektet: CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT med uppgift att stödja samhället i att förebygga och hantera it-säkerhetsincidenter.

  Projektet ska bidra till att stärka CERT-SE:s förmåga att förebygga och hantera cybersäkerhetsrelaterade IT-incidenter inom Sverige. Förmågan ska stärkas genom att samla information om IT-säkerhetsföreteelser i större datamängder från fler källor och aktörer i samhället, både nationella och internationella. Projektet ska bidra till att öka förmågan att bearbeta och analysera information så att CERT-SE bättre kan inrikta sin verksamhet och kommunicera råd, varningar eller analyser till olika samhällsaktörer. Detta så att de i sin tur kan vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller hantera IT-incidenter.

  För att kunna ge rätt stöd i tid, krävs att delar av denna hantering automatiseras och att information kan bearbetas utifrån olika behov genom att införa ett tekniskt systemstöd för detta. Vidare ska nya källor, relevanta för omvärldsbevakning, identifieras och vid behov upphandlas.
  Det kan till exempel röra sig om inhämtning och sammanställning av omvärldsbevakning, analyser och lägesbilder samt varningar. Ett exempel och redan implementerat delprojekt är ANTS (Automatiska Notifieringar av Tekniska Sårbarheter), ett verktyg för automatiska notifieringar till verksamheter med potentiellt sårbara system.

  Projektet har en direkt koppling till genomförande av Network and Information Security directive (NIS-direktivet), men effekten är inte begränsad till de aktörer som i direktivet anges som rapporteringsskyldiga utan kommer alla CERT-SE:s målgrupper till del, såsom IT-säkerhetsansvarig och så kallade Security Operation Centers (SOC) på samhällsviktiga verksamheter.

  Start- och slutdatum: Projektet initierades våren 2022 och enligt beslut från ISF är projektperioden: 9 september 2022 och har slutdatum 17 september 2024.

  Engagerade i projektet: DDC-projektet engagerar en rad olika medarbetare och roller vid CERT-SE, från deskpersonal och incidenthanterare, analytiker, systemutvecklare och drifttekniker till jurister, kommunikatörer, projektledare och ledning.

  Budget: 19 918 34 SEK

 • ENIAC - Enhanced NIS2 Implementation And Cooperation

  Projekt: ENIAC - Enhanced NIS2 Implementation And Cooperation
  Finansiär: Digital Europe Programme (DIGITAL) under DG CNECT
  MSB:s kontaktperson: Louise Nordin på CS-STAB

  Om projektet: MSB ska inom ramen för ENIAC-projektet förbereda såväl den egna organisationen som det svenska samhället i stort på de förändringar som kommer när EU-direktivet NIS2 ska genomföras nationellt. NIS 2 syftar till att omfattade organisationer ska stärka sin informations- och cybersäkerhet ytterligare för att nå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen genom att ålägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att ur ett allriskperspektiv begränsa hot och sårbarheter samt skydda kritisk infrastruktur och samhällsviktiga tjänster i centrala sektorer. Genom att bland annat kravställa kontinuitet i dessa leveranser är målsättningen med direktivet att bidra till unionens säkerhet och i förlängningen skydda samhället och ekonomin så att dessa kan fungera effektivt. ENIAC-projektets övergripande syfte är att implementera NIS2-direktivet i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt som etablerar en hög informations- och cybersäkerhet i de berörda sektorerna, och skapar förutsättningar för att enkelt följa lagkraven.

  Projektet startar den 1 juni 2024 och pågår i 3 år. MSB är enda deltagaren i projektet . Projektbudgeten är 8 998 269.86 Euro. MSB får finansiering från DIGITAL-programmet för 50% av kostnaderna.

 • Galileo PRS – anskaffning av säkerhetsrelevant infrastruktur

  Finansiär: Fonden för inre säkerhet (ISF)
  MSB:s kontaktperson: Markus Adolfsson
  Budget: 7,5 miljoner SEK varav 90 % finansieras av EU

  Om projektet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är behörig myndighet för Galileo PRS som är en robust tjänst för satellitnavigering tillgänglig inom ramen för EU:s satellitnavigeringsprogram Galileo. Galileo PRS är avsedd för myndigheter och samhällsviktig verksamhet inom EU:s medlemsstater. Aktuellt projekt löper över tre projektår och syftar till att anskaffa säkerhetsrelevant infrastruktur för att kunna möjliggöra att Galileo PRS kan användas i Sverige. Projektet grundar sig i de krav som framgår i den s.k. PRS-förordningen (1104/2021/EU).

 • IPA Floods and Forest Fires

  Projekt: IPA II Multi country Action Programme 2019: “EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey” (IPA Forest Fires and Floods)

  Finansiär: Europeiska kommissionen, DG ECHO

  MSB:s kontaktperson: Joakim Eriksson

  Budget: 4 998 878 euro

  Om projektet: Projektet leds av den italienska civilskyddsmyndigheten (DPC) i ett konsortium bestående av fem andra europeiska civilskyddsaktörer, däribland MSB. Partnerländerna består av Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Projektmålen handlar om att förbättrad rättsliga och institutionella ramverk och samverkan avseende EU:s översvämningsdirektiv, samt att förbättra förberedelse- och responskapacitet på central, regional och EU-nivå. MSB ansvarar för en delkomponent som handlar om värdlandsstöd avseende skogsbrandsmoduler. MSB kommer dessutom stödja insatsen med expertstöd kring utvärdering och uppföljning. Projektet bygger vidare på resultat från tidigare IPA-insatser.

  Projektet inleddes den 1 november 2020 och avslutas den 31 oktober 2023 (36 månader)

 • NCC-SE

  Finansiär: DG CONNECT, DIGITAL Europe Cybersecurity Programme
  MSB:s kontaktperson: Christoffer Karsberg
  Budget: 3,4 miljoner euro varav 50 % finansieras av EU

  Om projektet: Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) främjar samarbete mellan svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter för kapacitetsutveckling inom cybersäkerhet. NCC-SE knyter kontakt mellan svenska och europeiska forskare och företag, underlättar för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar och stödjer tillsammans med andra nationella samordningscenter EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) i uppdraget för ökad cybersäkerhet inom EU. NCC-SE erbjuder rådgivning om hur man söker EU-finansiering för forskning, utveckling och användning av cybersäkerhetslösningar och genomför nationella utlysningar för att stärka små och medelstora företag.

  Det till 50 % EU-finansierade projektet handlar om uppbyggnad av verksamheten vid och tjänsteportföljen för NCC-SE samt finansiellt stöd till tredje part (FSTP) riktat till små och medelstora företag avseende ökad cybersäkerhetsförmåga.

  Aktiviteter inom ramen för projektet:

  • Styrning och ledning av NCC-SE
  • Nationell kontaktpunkt gentemot ECCC, nätverket av nationella samordningscenter och den europeiska kompetensgemenskapen
  • Satsningar för att främja EU-utlysningar inom cybersäkerhet från EU-programmen Horizon Europe och DIGITAL Europe
  • Rådgivning till svenska aktörer vid utlysningar
  • Samordning av Cybernoden, den svenska delen av den europeiska kompetensgemenskapen
  • Strategisk kommunikation
  • Utformning och genomförande av cybersäkerhetsrelaterade utlysningar riktade till små och medelstora företag genom finansiellt stöd till tredje part (FSTP)

  Webbplats: www.msb.se/ncc-se

 • NIS Directive Implementation Action

  Namn: NIS Directive Implementation Action

  Finansiär: HaDEA - Health and Digital Executive Agency

  MSB:s kontaktperson: Linda Ericson

  Budget: EUR 1 573 689

  Om projektet: Ett projekt som sträcker sig till och med 2023 och baseras på en överenskommelse mellan MSB och EU-organet HaDEA (Health and Digital Executive Agency). Projektet syftar till att utveckla MSB:s roll som nationell kontaktpunkt inom NIS genom 6 olika aktiviteter.

  I stort rör det sig om aktiviteterna:

  • NIS-konferens
  • Privat-offentligt samverkansforum mellan MSB, tillsynsmyndigheterna inom NIS samt representanter från NIS-sektorernas olika branschorganisationer
  • Strategisk analys
  • Uppdatering av NIS-föreskrifter
  • Nationellt samarbetsforum med MSB och tillsynsmyndigheterna inom NIS
  • Internationellt samarbete

  Projektet har ingen webbplats.

 • PPRD East 3

  Projekt: Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)

  Finansiär: European Commission, ECHO

  MSB:s kontaktperson: Jessica Forsman

  Budget: 5 999 971 Euro

  Om projektet: Den 1 oktober 2020 inledde MSB OA-RI arbetet med myndighetens hittills största internationella kapacitetsutvecklande insats; ”Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)”. Syftet med programmet är att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan i länderna i det Östliga partnerskapet (Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan).

  Programmet startade redan 2010 som ett flaggskeppsinitiativ när det Östliga partnerskapet etablerades och har sedan dess genomförts i två faser. MSB OA-RI vann anbudsförfarandet för den tredje fasen, tillsammans med Emergency Service Academy of Finland (ESAF), Section of Crisis Management, Ministry of Interior, Slovakian Republic (SKR MV), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) och Italienska Röda Korset (CRI).

  Programmet har tre övergripande mål som är att: 1) stärka civilskyddsmyndigheternas kapacitet för katastrofriskhantering, 2) stärka samverkan mellan relevanta myndighetsaktörer och civilsamhället och akademi för en inkluderande approach till katastrofriskreducering och 3) stärka regional samverkan, institutionell och operationell samverkan mellan EU civilskyddsmekanism och det östra grannskapet samt mellan länderna i regionen.

  Programmet pågår i 4 år med full kostnadstäckning.

  Läs mer om resiliensbyggande insatser

 • RescEU Shelters SE

  Projekt: RescEU Shelters SE
  (svenska: EU:s beredskapslager för nödbostäder)

  Finansiär: till största del Europeiska kommissionen (DG ECHO). En del kostnader kommer att finansieras av MSB

  Budget: 25,2 miljoner euro

  MSB:s kontaktperson: Sofie Ihlberg

  Om projektet: Inom EU:s civilskyddsmekanism finns en förstärkt, gemensam beredskaps- och responskapacitet kallad rescEU som kan aktiveras vid olika typer av storskaliga händelser där det drabbade landets egna resurser inte räcker till. MSB fick i december 2022 uppdraget av EU att utveckla, etablera och förvalta en långsiktig kapacitet för nödbostäder med tillhörande komponenter (exempelvis sanitetslösningar samt vissa förnödenheter för de boende) inom ramen för rescEU. Syftet med resursen är att öka beredskapen och förmågan på EU-nivå för att snabbt och flexibelt kunna bistå befolkning i drabbat land med tillfälligt skydd i händelse av en kris eller katastrof. Projekttiden är 45 månader, med projektstart den 1 januari 2023.

 • RescEU Shelters UA

  Projekt: RescEU Shelters UA (svenska: EU:s beredskapslager för nödbostäder)

  Finansiär: till största del Europeiska kommissionen (DG ECHO). En del kostnader kommer att finansieras av MSB

  Budget: 40,4 miljoner euro

  MSB:s kontaktperson: Gunilla Fallqvist

  Om projektet: MSB fick i mars 2022 uppdrag att utveckla en förmåga med tillfälliga nödbostäder för att akut kunna stödja den drabbade befolkningen som flyr kriget i Ukraina, för att skydda deras liv och hälsa. Framför allt gäller det särskilt sårbara grupper såsom äldre, kvinnor och barn.

  Med anledning av att kriget i Ukraina har fortsatt fick MSB ett ytterligare uppdrag av EU i oktober 2022 som innebar att anpassa de tillfälliga nödbostäderna för att bättre klara av ett kallt klimat.

  Behovet av anpassning blev tydligt efter sommaren 2022 då den ursprungliga beredskapen med tillfälliga nödbostäder precis hade blivit klar och redo för att skickas på insats. MSB fick ytterligare finansiering av EU för att vinteranpassa förmågan Finansieringen innebar en anpassning för att klara kalla temperaturer i Ukraina och i andra delar av Europa. Ytterligare material, så som isoleringsmaterial, reglar samt värmeaggregat med mera inkluderades i kapaciteten.

  Projektet leds av MSB som är ansvariga för utvecklingen samt underhållet av förmågan, så väl som transport av material och uppsättning av nödbostäderna vid förfrågan.

  Uppdraget gäller från den 30 mars 2022 till 30 september 2026 (inklusive kompletterande uppdrag för vinteranpassning 7 oktober 2022 – 30 september 2026).

 • SE – rescEU medical stockpiling

  Projekt: SE – rescEU medical stockpiling (svenska: EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Josefin Gullstrand

  Om projektet: Genom EU:s civilskyddsmekanism har en förstärkt gemensam beredskaps- och responskapacitet kallad rescEU skapats med resurser för olika typer av händelser. MSB fick i augusti 2020 uppdraget av EU att hysa ett lager för sjukvårdsmateriel inom ramen för rescEU. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk. Syftet med lagret, vilket är ett av flera runt om i Europa, är öka den medicinska beredskapen så att materiel och stöd snabbt ska kunna sändas ut till ett behövande land, exempelvis under en pandemi.

  Uppdraget gäller i fem år, med projektstart den 1 september 2020.

  EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel

 • TRACENET (Training Centre Network on 3D and VR)

  Projekt: TRACENET (Training Centre Network on 3D and VR)
  Finansiär: DG ECHO UCPM-2022-KN
  MSB:s kontaktperson: Tanja Ståhle

  Om projektet: Projektet TRACENET syftar till att utveckla ett nätverk av utbildningscenter för civilskydd, som ska erbjuda teknik och innovationer för förebyggande, beredskap och respons, för att stödja policy och beslutsfattande, för att uppmuntra vetenskaplig excellens och för att sprida och utbyta toppmodern kunskap och expertis. Inom TRACENET kommer planerare, beslutsfattare, experter, team och civilskyddsmoduler gemensamt att arbeta, testa och lära av varandra.
  I synnerhet kommer TRACENET att utveckla ett innovativt ramverk, baserat på Virtual Reality (VR)-lösningar och onlinesamarbeten i 3D-miljöer för att möjliggöra simuleringsscenarier och otaliga möjligheter att bygga expertis, dela kunskap och etablera fjärranslutna men verkliga kontakter mellan deltagarna.

  TRACENET planerar att:

  • Utforma, utveckla och implementera multidisciplinär, riskbaserad tematisk gemenskap/expertiscentrum för räddningstjänst och katastrofhanteringsintressenter
  • Designa, utveckla och implementera kapacitetsutveckling och tillämpad vetenskaplig verksamhet som bidrar till att bygga och dela kunskap, expertis och färdigheter inom civilskydd och katastrofhantering
  • Skapa en innovativ, online, kollaborativ och realistisk 3D-miljö ("ramverk") för att tillåta simuleringsscenarier och otaliga möjligheter i Virtual Reality (VR) för att bygga expertis, dela kunskap och etablera fjärranslutna men verkliga kontakter mellan deltagarna, vilket minskar kostnaderna och miljön effekterna av traditionell utbildning på plats

  Kontakt: tanja.stahle@msb.se 

EU-flagga, illustration
EU-flagga, illustration

Senast granskad: 23 maj 2024

Till toppen av sidan