Till innehåll på sidan

Uppgifter och stöd till kommuner enligt överenskommelsen om krisberedskap och civilt försvar 2024-2026

På den här sidan hittar du den överenskommelse som tecknats mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, samt stöd för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar enligt LEH.

Överenskommelser mellan MSB och SKR

Överenskommelse om kommuners arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026

Webbinarium om överenskommelsen om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026

Material från webbinariet den 9 februari 2024

Finansiering av åtgärder

Senast i juni varje år betalas statlig ersättning ut till kommuner.

Viktiga datum

 • 31 okt vart fjärde år

  Rapportering av risk- och sårbarhetsanalys

 • 15 februari

  Årlig uppföljning av indikatorer, händelser, aktiviteter och ekonomi till länsstyrelserna enligt en mall som sänds till kommunen.

Krisberedskap

Analys och planering

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommuner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Vart fjärde år ska resultatet av RSA:n redovisas till länsstyrelsen, senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige. 

Stöd:

Stöd i riskområden som kan användas i aktörers egna analyser och planering Stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysOm rapportering av risk- och sårbarhetsanalys

Handbok i kommunal krisberedskap

Juridisk vägledning - Kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelserVägledning för kommunens arbete med styrdokument 2023-2026Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2023-2026FörstärkningsresurserNaturolyckor och klimatSamhällsviktig verksamhetKontinuitetshantering

Krisledningsnämnd

I kommuner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).

Utbildning i regionens krisledningsnämnd

Geografiskt områdesansvar

Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att

 1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
 2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
 3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Stöd:

Vägledning för lokal ISFKrisberedskapsveckanGuide i att kommunicera risker i en kommunVMA-anläggningar

Utbildning och övning

Kommuner och regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Stöd:

ÖvningsstödUtbildningarVägledning för utvärdering av hantering av inträffade händelserUtbildning i regionens Krisledningsnämnd

Rapportering

Kommuner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt 2 kap LEH och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.

Kommuner ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

Stöd:

RakelWIS - webbaserat nationellt informationssystemstödÖvningsstöd för kommunstyrelser

Civilt försvar

Förberedelser

Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

Stöd:

Handlingskraft- Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025.

Grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskydd

Webbutbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar

Vägledning för säker och robust samverkan

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen!: riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator

Om säkerhetsskydd på informationssäkerhet.se

Om säkerhetssskydd på Säkerhetspolisens webbplats

Planera krigsorganisation

Ledningsansvar

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva.

Stöd:

Webbutbildning om totalförsvaret

Övningsstöd för kommunstyrelser

Lokal kristidsverksamhet

Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar,

 1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,
 2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och
 3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning

Stöd:

Fördjupad information – försörjningsberedskap

Geografiskt områdesansvar

Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

Rapportering

Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive regionen.

Kontakt

LEH-funktionen

LEH-funktionen
0771-240 240

Senast granskad: 26 februari 2024

Till toppen av sidan