Till innehåll på sidan

Ledningskurs Vakthavande befäl/Vakthavande räddningschef

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att verka i ledningsfunktionerna vakthavande befäl samt vakthavande räddningschef.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund,
2. genomfört kursen Räddningsledning B med godkänt resultat eller,
3. genomgått påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB) med godkänt resultat eller,
4. genomfört Ledningskurs: Insatsledare med godkänt resultat eller,
5. annan, äldre utbildning motsvarande ovan.

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av ledningsfunktionen insatsledare, alternativ regional insatsledare eller motsvarande samt de roller som knyts till ledningsfunktionerna för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning.
Denna kurs riktar sig till två ledningsfunktioner som främst kan knytas till övergripande ledning, dvs. ledningsfunktionerna Vakthavande befäl samt Vakthavande räddningschef.

Ledningsfunktionen vakthavande befäl beskrivs inom Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) som en ledningsfunktion som förväntas i huvudsak agera aktivt i rollen som driftchef i det löpande arbetet samt ha rollen ISK. Det vakthavande befälet förväntas också kunna agera i rollerna insatsuppföljning och beredskaps­hantering, samt kunna gå in i rollerna som räddningsledare och stabschef. I ett räddningsledningssystem bör det bara finnas ett vakthavande befäl i tjänst.

Ledningsfunktionen vakthavande räddningschef förväntas i huvudsak kunna agera i rollen räddningsledningschef. Vakthavande räddningschef förväntas också bland annat kunna agera i rollen som samverkansperson gentemot andra aktörers beslutsfattare samt i rollen som räddningsledare. De som bemannar denna ledningsfunktion är individer som räddnings­cheferna har gett delegation till. Det kan vara de räddningschefer som ingår i räddningsledningssystemet eller andra I ett räddningsledningssystem kan det bara finnas en vakthavande räddnings­chef. Den vakthavande räddningschefen behöver ha förmågan att själv initiera rollaktivitet, i rollen räddningsledningschef, när så krävs.

Om kursen

Under kursen behandlas en rad olika ämnesområden med kopplingar till övergripande ledning av kommunal räddningstjänst. Innehållet lyfter bl.a. aktuell lagstiftning samt andra samverkande aktörers lagstiftning, inte minst ur ett perspektiv kopplat till uppdragsparallellitet och hur olika lagstiftningar kan påverka övergripande ledning av kommunal räddningstjänst. Kursen innehåller också anpassad samhällskunskap och delar av gemensamma grunder för samverkan och ledning samt aktörsanalyser. Vidare så lyfts mer fördjupad teoribildning kring bl.a. ledningsprocesser, principer för ledning samt beslutsdomäner kopplat till kommunal räddningstjänst. Detta innefattar både system- och perspektivförståelse.

Innehållet berör även skapande och hantering av så väl aktörsgemensam som aktörsspecifik lägesbild samt omvärldsbevakning och informationsflöden mellan de olika beslutsdomänerna. Metod och taktik vid omfattande hjälpbehov och komplexa skeenden behandlas utifrån ett tillämpbart perspektiv. Beredskapsplanering och hantering vid hög belastning på ledningssystemet samt förändrade riskbilder ingår som områden i kursen, samt uppföljning av tagna åtgärder vid räddningsinsats. Kursen behandlar även behov av, samt att kunna verka som ledningsstöd utifrån olika perspektiv och djup.

Vidare så lyfts även viss mediehantering och kriskommunikation, några olika typer av beslutsstöd och samt att säkerställa samband/kommunikation vid större/omfattande belastning upp i kursens innehåll. Slutligen behandlas mer omfattande samverkansbehov, fördjupad nationell och internationell samverkan, fördjupad aktörsanalys samt att ge och ta emot stöd i samband med räddningsinsats/händelse.  

Kursplan Ledningskurs Vakthavande befäl/Vakthavande räddningschef

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bl.a. föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, seminarier, simulering samt interaktivt via lärplattform

Kursen omfattar totalt 5 studieveckor. Kursen kan genomföras genom en blandning av distans- och platsförlagd undervisning. Under kursen genomförs närträffar varvat med föreläsningar och gruppredovisningar på distans. Examination kan ske på olika sätt, både skriftligt och under närträffar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Sandö
Antal platser: 24
Längd: 25 dagar

Senast granskad: 11 augusti 2021

Till toppen av sidan