Till innehåll på sidan

Det här är civilt försvar

Du är en del av det civila försvaret. Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid krigsfara eller krig. Detta innebär att alla har ett ansvar att försvara Sverige och bidra efter sin förmåga.

Civilt försvar + militärt försvar = totalförsvar

Totalförsvaret är det civila och militära försvaret tillsammans. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Tillsammans försvarar vi inte bara vårt lands gränser och vårt territorium, utan också alla värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Att försvara Sverige är ett ansvar för hela samhället. Därför måste vi alla hjälpas åt. Vi som bor i Sverige och vår gemensamma motståndskraft, är grunden i totalförsvaret. 

Miljoner människor ingår i det civila försvaret

Civilt försvar handlar om hela samhällets förmåga att skydda civilbefolkningen vid krigsfara och krig. Det kan vara att se till att sjukvården fungerar, liksom mattransporter, vattenförsörjning och barnomsorg. För att samhället ska fungera så bra som möjligt behöver människor gå till jobbet. Därför behöver förskolor och skolor vara öppna. Det handlar om att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning. En uppgift för det civila försvaret är att stödja Försvarsmakten, exempelvis med sjukvård till skadade soldater och med transporter.

Det civila försvaret utgörs av statliga myndigheter, regioner, kommuner, frivilligorganisationer och trossamfund. Men även av företag och privatpersoner. Tillsammans är vi miljoner människor som bildar det civila försvaret.

Militärt försvar mot väpnad angrepp

Det militära försvaret består av Försvarsmakten och Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter. Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Men det ingår även bland annat att skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk och militär påtryckning och att öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och internationellt. Försvarsmakten är den statliga myndighet som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret.

Så arbetar totalförsvaret för att vara redo

Några exempel på saker som görs för att förbereda Sverige.

 • Fler myndigheter, företag och organisationer arbetar aktivt med totalförsvarsfrågor.
 • Sammanhängande planering som leds av Försvarsmakten och MSB.
 • Ökat informationsutbyte mellan berörda myndigheter.
 • Utveckling av säkra och robusta kommunikationer.
 • Kontrollerar skyddsrum, planerar för utrymning, ser till att varningssystem fungerar.
 • Ökad robusthet genom reservkraft, alternativa ledningsplatser, reservvatten.
 • Planering för försörjning av varor och tjänster, till exempel titta på vilka transportberoenden eller energiberoenden som finns och säkerställa att man har en plan för att kunna hantera bortfall.
 • Planering för vilken krigsorganisation som behöver finnas, och hur den ska bemannas, för att kunna fungera vid höjd beredskap och ytterst krig.
 • Identifiering av samhällsviktig verksamhet, som till exempel hälso- och sjukvård, förskola, avfallshantering och annat som måste fungera för att inte grundläggande behov, värden eller  säkerhet ska hotas. 
 • Arbetar för att den samhällsviktiga verksamheten man har fortsätter att fungera, det görs genom det som heter kontinuitetshantering, att ha en plan B för om till exempel elen försvinner eller personalen inte kommer till jobbet.
 • Intensifierad övningsverksamhet.
 • Utbildar personalen inom till exempel civilt försvar, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
 • Förbereder samverkan med frivilliga organisationer
 • Informationssatsningar till allmänheten.

MSB är en beredskapsmyndighet

MSB ska stärka Sveriges krisberedskap och civila försvar. Att öka människors motståndskraft inför kriser och krig är en viktig del i det. MSB är en av landets 60 beredskapsmyndigheter som alla jobbar med att öka beredskapen inom sitt ansvarsområde. Tillgången till mat, sjukvård eller transporter behöver fungera även om landet är utsatt för allvarliga påfrestningar. MSB håller ihop och stödjer alla myndigheter i det arbetet, men ger även stöd till andra som har uppdrag inom det civila försvaret som kommuner, företag och organisationer.

I skarpa lägen ska MSB underlätta myndigheternas samordning av åtgärder. Det gäller vid kris, krigsfara och krig. Vissa av beredskapsmyndigheterna har fått ett övergripande ansvar för ett område, en beredskapssektor. MSB har ansvar för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Dessutom har myndigheten ett omfattande ansvar för vår informations- och cybersäkerhet.

Läs mer om andra myndigheters ansvar på  Krisinformation.seLäs mer om hur det civila försvaret är uppbyggt

Krisberedskap

Totalförsvaret är till för att förbereda och försvara Sverige vid krig. För att hantera stora olyckor och kriser i fred finns en särskild krisberedskap. Ingen kris kan hanteras av en myndighet ensam. Krishantering bygger på samverkan. Det finns några principer för hur kriser hanteras i Sverige.

Ansvarsprincipen. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare. Ansvarsprincipen gäller även vid krig.

Likhetsprincipen. Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen. En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade verksamheten, kommunen eller den aktuella regionen som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga insatser.

Senast granskad: 6 maj 2024

Till toppen av sidan