Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med fyrverkerier

Information om MSB:s roll för säker hantering av fyrverkerier.

Normgivning – föreskrifter och allmänna råd

MSB är den myndighet som på regeringens uppdrag skriver föreskrifter och allmänna råd som rör hanteringen av fyrverkerier. Föreskrifterna bygger på lagen (2010:1011) (LBE) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt EU-direktiv om pyrotekniska artiklar (2013/29/EU). MSB ger också med stöd av lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ut föreskrifter för transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR och RID).

Lagstiftningens syfte att fyrverkerier och andra brandfarliga och explosiva varor ska hanteras så säkert som möjligt.

Tillstånd och tillsyn

MSB är tillståndsmyndighet för tillverkning, destruktion eller liknande hantering samt import av fyrverkerier.

Tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier enligt LBE prövas av den kommun där verksamheten ska äga rum. Om det behövs tillstånd till användning av fyrverkerier enligt ordningslagen är det polismyndigheten som handlägger detta.

Den myndighet som utfärdat tillståndet gör sedan genom tillsyn kontroller av hur verksamheterna följer lagstiftningen.

Marknadskontroll

Enligt bestämmelserna i LBE är MSB ansvarig myndighet för marknadskontroll av explosiva varors egenskaper, utsläppande och tillhandahållande på marknaden. MSB genomför regelbundet kontroller av fyrverkerier som säljs i handeln. Syftet med marknadskontrollen är att se till att endast godkända fyrverkerier som är säkra att använda ska finnas tillgängliga på marknaden i Sverige. 

Produktsäkerhet och marknadskontroll på msb.se

Informationsspridning

För att förebygga olyckor informerar MSB om riskerna med fyrverkerier genom till exempel artiklar och annonser i tidningar, radio, TV, via msb.se och och dinsäkerhet.se

Riksdagens ansvar

Riksdagens uppgift är att besluta om lagar. MSB:s uppgift är att utföra det som bestämts av riksdag och regering i lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Att förbjuda fyrverkerier ligger utanför MSB:s bemyndigande. Sverige är en del av EU:s inre marknad. Varken riksdagen, regeringen eller MSB kan förbjuda handel med varor som är godkända för EU-marknaden. MSB kan däremot ställa krav på tillstånd och utbildning för att få hantera sådana fyrverkerier som kan orsaka allvarliga olyckor och skador om de hanteras fel.

1999 kom utredningen "Ja till fyrverkerier - men med färre skador" om fyrverkerier på uppdrag av regeringen. Resultatet av den var att man ansåg att fyrverkerier ska tillåtas men att åldersgränsen för användning skulle höjas till 18 år och att smällare skulle förbjudas. Dessa ändringar infördes i lagstiftningen 2001.

"Ja till fyrverkerier - men med färre skador" utredningen SOU 1999:128

Senast granskad: 19 december 2019

Till toppen av sidan