Till innehåll på sidan

Den genuskodade räddningstjänsten: En studie av jämställdhetens förutsättningar

Den genuskodade räddningstjänsten: En studie av jämställdhetens förutsättningar

Detaljer

Den genuskodade räddningstjänsten: En studie av jämställdhetens förutsättningar
Publikationsnummer
MSB834
ISBN-nummer
978-91-7383-557-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
34 s.
Pris
0 kronor
Forskningsprojektet Gerd: Den genuskodade
räddningstjänsten har mellan 2010 och 2014
undersökt jämställdhetens förutsättningar inom
räddningstjänsten. Huvudfrågorna i projektet har
gällt arbetsorganisationens betydelse och
betydelsen av förställningar om arbetets innehåll
och om vem som kan vara brandman. Vi har också
undersökt tänkbara konsekvenser av de rådande
förhållandena, dels för individer i form av
diskriminering, dels för organisationens sätt att
arbeta. Projektet har vidare syftat till att
identifiera förändringsmöjligheter, samt säkra att
resultaten bygger på praktisk erfarenhet och att
de fortlöpande kommer verksamheterna till del.
Data har samlats in genom enkäter, intervjuer,
observationer och interaktivt arbete ute i
verksamheterna, där delar av projektgruppen bland
annat följt ett par av satsningarna i MSB:s
handlingsprogram för ökad jämställdhet och
mångfald.
De sammanfattande resultaten av projektet visar
att även om svensk räddningstjänst är en väldigt
heterogen organisation som ser olika ut beroende
på var i landet man väljer att titta, så finns det
inom organisationen som helhet en vilja till
förändring för en mer jämställd organisation. Men
det finns också många hinder mot en sådan
utveckling. Ett sådant hinder är att problemet med
ojämställdhet inom räddningstjänsten ofta beskrivs
som utanför räddningstjänstens egen kontroll,
beroende av yttre faktorer, och i slutändan nästan
alltid beroende på kvinnorna som inte söker sig
till räddningstjänsten. Frågan om varför man ska
jobba med jämställdhet är också ofta
oproblematiserad. Andra hinder är avsaknaden av
ett maktperspektiv i jämställdhetsarbetet, vilket
bland annat bidrar till att kvinnor placeras i en
paradoxal position som både problem och lösning
och med många förväntningar på sina axlar.
Forskningen har bedrivits av en
mångvetenskaplig forskargrupp vid Karlstads
universitet.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan