Till innehåll på sidan

Medicinsk kontroll

Här hittar ni information om att bedömas som "fullt frisk" vid den obligatoriska medicinska kontrollen för dem som antagits till Utbildning i skydd mot olyckor (SMO). Informationen gäller också för de som antagits till Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer och som tänkt rök- och kemdyka under utbildningen.

Information om hälsokrav för rök- och kemdykning

För att vara behörig till utbildning i skydd mot olyckor krävs att du är ”fullt frisk” enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Medicinska kontroller i arbetslivet; AFS 2019:3 samt Rök- och kemdykning AFS 2007:7Den medicinska kontrollen utförs av specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Läkaren är även den som utfärdar tjänstbarhetsintyget om en person godkänns.

När det gäller Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer är den medicinska kontrollen inte ett behörighetskrav, men för att få vara med på de övningar i rök- och kemdykning som körs under utbildningens gång behöver du göra läkarundersökning innan utbildningen startar. Dessa sker i regel veckan innan kursstart.


Undersöks vid den medicinska kontrollen för rök - och kemdykning enligt AFS: Rök- och kemdykning 74–76 §§

Rök- och kemdykning innebär arbete i tät rök, med eventuella farliga luftföroreningar. Arbetsuppgifterna utförs i hög värme, tät rök och dålig sikt i oftast okända lokaler. Det är fysiskt krävande och utförs under extrema förhållanden med psykisk press. Du ska också kunna "arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer” (AFS 2007:7).
Klädd i rökdykarutrustning ska rökdykaren lyfta och bära tung utrustning på olika underlag, över hinder, i trappor, på stegar med mera. Basutrustningen kan väga mer än 25 kg. Med slangutrustning kan den totala vikten nå upp mot 60 kg. Andningsmasken gör att rökdykaren får tyngre att andas. Att arbeta iklädd full rökdykarutrustning kan minska den fysiska prestationsförmågan med upp till 20 %.

I arbete som rök- eller kemdykare ingår krav på att:

 • klara av hårt fysiskt arbete i extrema miljöer
 • kunna arbeta lugnt och metodiskt
 • kunna föra en fullgod kommunikation med sina arbetskamrater
 • kunna fatta adekvata och genomtänkta beslut
 • kunna återhämta sig fysiskt och psykiskt efter exceptionella händelser
 • undsätta andra rök- och kemdykare när behov uppstår.


Exempel på när tjänstbarhetsintyg inte ska utfärdas

Tjänstbarhetsintyg för rök- eller kemdykning enligt 74 § ska inte utfärdas för arbetstagare som;

 • inte kan arbeta lugnt eller metodiskt i olika situationer
 • inte har en tillräckligt god fysisk arbetsförmåga
 • är gravida eller ammar.
 • har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för att drabbas av händelser, som kan leda till ohälsa, skada eller olycksfall vid rök- eller kemdykning.

Exempel på händelser är:

 • plötslig medvetandeförlust som exempel vid diagnoser som epilepsi eller insulinbehandlad diabetes.
 • nedsatt uppmärksamhet, koncentrationsförmåga eller initiativförmåga, kan till exempel handla om Neuropsykiatrisk diagnos.
 • förlust/nedsättning av vitala funktionsförmågor som andning, blodcirkulation eller kommunikationsförmåga (syn, hörsel, tal): Kan till exempel handla om diagnoser som lungsjukdomar, astma och vissa typer av allergiska besvär. Men även Hjärt- och kärlsjukdomar. Du får inte heller ha nedsatt syn eller hörsel, annat än i lindrig omfattning. När det gäller syn behöver du ha minst 0,8 i synskärpa i det bästa ögat och 0,1 i det sämre ögat. Du får använda glasögon eller kontaktlinser. Det finns inget krav på färgseende. Dessutom måste du ha god rörelseförmåga, muskelkraft och kondition.
 • nedsatt balans eller koordinationsförmåga
 • betydande begränsning av rörligheten: Till exempel svårare led- och skelettsjukdomar.


Har du någon eller några av ovanstående hälsotillstånd kan det påverka din möjlighet att få påbörja SMO. Alla som antas till utbildningen bokar och genomför en medicinsk kontroll och vilo-EKG (kontroll av hjärtverksamheten) för att säkerställa att de uppfyller hälsokraven ovan. Om du redan i samband med anmälan känner till egna begränsningar enligt ovan, bör du fundera på hur det kan påverka din ansökan till SMO.  Tänker du dig att söka ett framtida arbete som brandman kommer det att ställas liknande hälsokrav på dig.

Så får du mer information

Du kan läsa mer om de medicinska kontrollerna på Arbetsmiljöverkets hemsida:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/rok--och-kemdykning-afs-20077-foreskrifter/

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-20193-foreskrifter/

Har du frågor om den medicinska kontrollen? Kontakta MSB:

utbildning@msb.se 

Senast granskad: 19 oktober 2021

Till toppen av sidan