Till innehåll på sidan

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Ytterligare förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare

På grund av situationen som råder kommer befintliga ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare att förlängas ännu mer. MSB har skrivit på ett nytt så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt, samt beslutat att förlänga vissa intyg för säkerhetsrådgivare för sjö och luft ännu längre. Detta innebär att giltighetstiden för intyg för förare respektive för säkerhetsrådgivare av transport av farligt gods, där intygets giltighet löper ut under perioden 1/3 2020 – 1/2 2021, förlängs till och med den 28/2 2021.

Observera att i de fall man utnyttjar möjligheten att skjuta på sin examination, så kommer giltighetstiden för det nya intyget fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i intyget.

Mer information

Transport av prov och avfall enligt reglerna för farligt gods som innehåller Covid-19

MSB och Folkhälsomyndigheten informerar om gällande bestämmelser för transport av det nya coronaviruset, enligt föreskrifterna för farligt gods (ADR-S och RID-S).

Patientprover som misstänks innehålla viruset ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B och för detta UN-nummer ska förpackningsinstruktion P650 följas.

Däremot för kulturer (dvs odlat material) gäller klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då ska förpackningsinstruktion P620 tillämpas.

Alla bestämmelser som gäller för dessa två UN-nummer i ADR-S/RID-S måste följas vid transport.

Mer information om transport av patientprover och kulturer ges i Folkhälsomyndighetens folder ”Packa provet rätt”.MSB och Folkhälsomyndigheten bedömer att smittförande avfall som uppkommit i samband med hantering av patient ska klassificeras som kategori B och transporteras som UN 3291. Transportbenämningen är medicinskt avfall n.o.s om det kommer från sjukvårdsinrättning, annars ska benämningen  smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s användas.

Själva bedömningen om avfallet är att beakta som smittförande görs av avsändaren. Avfallet betraktas inte som farligt gods enligt ADR-S/RID-S om det tillordnats nummer 18 01 04 i bilaga 4 i avfallsförordningen 2011:927 (Europakommissionens beslut 2000/532/EG med ändringar). Om avfallet inte har bedömts som smittförande avfall enligt Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av smittförande avall från hälso- och sjukvården så är det inte heller farligt gods. Se mer under stycket nedan som heter "Klassifiering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården."

Om det däremot rör sig om avfall som innehåller odlat eller på annat sätt koncentrerat Covid-19 så ska det klassificeras som kategori A, UN 3549.

Myndigheterna kan inte se hur sådant avfall skulle uppstå i annat än forskningssammanhang och då är det inte aktuellt för transport.
Angående transport av medicinskt avfall under UN 3291 finns det en möjlighet att transportera detta i bulk i containrar. Nu har MSB tillsammans med Folkhälsomyndigheten fattat ett beslut om hur detta kan ske enligt reglerna för farligt gods. Transport av avfallet får ske enligt villkoren i beslutet nedan. MSB har reviderat beslutet för att tydliggöra vilken typ av containrar som ska användas och att beslutet gäller för transport till avfallsförbränningsanläggningar.

För den som vill använda beslutet krävs att en kopia av beslutet ska finnas med vid transporten.

Reviderat beslut om transport av avfall UN3291Tänk på att transport av avfallet även kan ske som styckegods och då kan olika typer av förpackningar som fat, lådor och IBC-behållare användas. Bestämmelser för vilka förpackningar som är tillåtna för UN 3291 anges i förpackningsinstruktionerna P621, IBC620 och LP620 i ADR-S. 

ADR-S, föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng Information om säckar och typgodkända förpackningar

Information om var säckarna och typgodkända förpackningar kan köpas finns på Återvinningsindustriernas webbplats.Återvinningsindustriernas webbplats, öppnas i nytt fönster

Klassifiering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Vid hantering av smittförande avfall från hälso-och sjukvården och tandvården ska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården tillämpas. 

Med smittförande avfall avses sådant avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård eller undersökning av människor med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom som är orsakad av mikroorganismer som enligt AFS 2018:4 är smittämnen tillhörande riskklass 3 och 4. (Covid-19 tillhör riskklass 3). Enligt 4 § (SOSFS 2005:26) ska vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för hantering och märkning av smittförande avfall. Enligt 10 § SOSFS 2005:26 ska verksamhetschefen ta fram lokala rutiner för den personal som hanterar smittförande avfall. Av rutinerna ska det framgå vilken sorts avfall som ska anses som smittförande, vem som ska göra riskbedömningen av avfallet och de förfaranden som ska användas för respektive avfallsslag. Vid tveksamheter i riskbedömningen ska verksamhetschefen ta ställning efter att ha hört vårdhygienisk expertis.   

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det ska framgå av vårdgivarens rutiner vilket avfall som ska hanteras av smittförande. Avfall som inte bedömts vara smittförande kan hanteras som konventionellt avfall och Socialstyrelsens föreskrifter ska då inte tillämpas. 

Bedöms avfallet däremot som smittförande ska hanteringen ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter. 

Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården'

Avfallshantering enligt Naturvårdverket

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om avfallsklassificering gällande smittförande avfall, anteckningsskyldighet och transporter rörande detta avfall samt hantering av hushållsavfall enligt avfallsförordningen.

Avfallshantering kopplat till coronavirus på Naturvårdsverkets webbplats

Transport av handsprit

Om vissa bestämmelser uppfylls får handsprit transporteras som s.k. begränsad mängd. Detta innebär lättnader från flera bestämmelser i ADR-S.

Handsprit med klassificeringen UN 1987, Alkoholer n.o.s, förpackningsgrupp II, får  transporteras som begränsad mängd i en volym om högst 1 liter per innerförpackning. Dessa innerförpackningar ska sedan placeras i en ytterförpackning (sammansatt förpackning), alternativt ställas på brickor som sedan plastas in (krympfilmas). Om en sammansatt förpackning används får kollit väga högst 30 kg, och om man använder plastade brickor får kollit väga högst 20 kg. Det finns ingen begränsning för hur många färdiga kollin som får finnas på ett fordon.

Det färdiga kollit ska sedan märkas med följande märkning:

Minsta dimensioner är 100 mm

För information om vilka ytterligare bestämmelser som gäller vid transport som begränsad mängd, se under ”Mer information” nedan.

I de fall volymen på flaskorna är större än 1 liter, så kan bestämmelserna för transport som s.k. ”värdeberäknad mängd” användas istället.

Mängden gods som får tas med är då begränsad för varje transport, och vad gäller handsprit så är den maximala volym som får transporteras som ”värdeberäknad mängd” 333 liter (= 1000 poäng), förutsatt att inget annat farligt gods finns med på samma fordon. För information om vilka övriga villkor som ska uppfyllas, se under ”Mer information” nedan.

Mer information

Här kan du läsa mer om vad som gäller för transport av begränsade respektive ”värdeberäknade” mängder:

Begränsad mängdHandbok Transport av farligt gods - väg och järnväg 2019-2020Transport på flyg

I de fall handspriten ska transporteras på flyg är det Transportstyrelsen som är behörig myndighet för flyg och kan ge upplysningar om detta.

Transportstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillverkning och lagring

För att tillverka och lagra handsprit finns också regler som ska följas.

Faktablad: Regler och tillstånd vid hantering av brandfarlig vätska - handsprit mm

Mer information

Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske. MSB har undertecknat ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt. Det innebär att återkommande och mellanliggande kontroll av tankar samt certifikat om godkännande av fordon, vars giltighetstid löper ut mellan 1 mars 2020 och den 1 augusti 2020, fortsatt ska vara giltiga till och med den 30 augusti 2020. Dessa kontroller ska utföras enligt ADR/RID före den 1 september 2020.

Observera att om den årliga tekniska kontrollen av fordonet enligt ADR skjuts upp, så kommer giltighetsperioden för det nya certifikatet om godkännande av fordonet fortfarande att utgå från det ursprungliga utgångsdatumet som anges i certifikatet som ska förnyas.

Förlängd tillåten användning av tryckkärl och slutna kryokärl som innehåller vissa typer av gaser

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att fylla och transportera tryckkärl och slutna kryokärl som innehåller vissa gaser som används inom sjukvården längre tid innan den återkommande kontrollen ska ske. MSB har skrivit på ett så kallat multilateralt avtal som gör detta möjligt. Detta innebär att tryckkärl och slutna kryokärl för vissa typer av gaser, vars giltighetstid för återkommande kontroll har löpt ut, får fyllas och transporteras fram till den 31 augusti 2020.

Senast granskad: 17 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan