Till innehåll på sidan

Skolmaterial

Här kan du som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium få tips på material om samhällets och den enskildes säkerhet och beredskap vid olyckor, kriser och krig. Materialet vill inspirera till lärande om hot och risker såväl i vardagen som ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Vad är syftet med MSB:s skolmaterial?

Syftet med MSB:s utbildningsmaterial är att öka barns och ungas riskmedvetande och att utveckla deras kunskap och förmåga att hantera risker och olyckor i den egna vardagen, samt ge dem kunskap om sårbarheter och hot i samhället.

Som ett led i MSB:s arbete med att stödja den enskilde att förhindra och hantera olyckor och kriser, tillhandahåller vi kostnadsfria utbildningsmaterial till barn och unga inom skolans alla åldersgrupper. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får möjlighet att utveckla sitt riskmedvetande och sina kunskaper, för att öka sin förmåga att hantera olyckor och risker i sin vardag liksom allvarliga händelser och kriser.

Materialet ska ses som ett stöd i undervisningen för lärare, förskolepersonal, räddningstjänst och andra som arbetar med barn och unga i olika sammanhang. 

Utbildningsmaterialet omfattar ett brett spektra av ämnen inom området, med flera kopplingar till Lgr11 och Gy11 och omfattar elevmaterial, lärarhandledningar och faktafördjupningar.

 • Brand
 • Olyckor
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Naturolyckor

Hur har skolmaterialet tagits fram?

Materialet har tagits fram i samarbete med referensgrupper bestående av lärare, elever och räddningstjänst, samt med stöd av pedagoger, beteendevetare, brandingenjörer, forskare och annan expertis inom respektive sakområde. Som grund för framtagningen av materialet om brand och eld finns en omfattande forskning inom området. Forskningen visar bland annat att många barn och unga leker med eld och att det ofta finns en överdriven tillit till den egna förmågan att hantera olyckssituationer. 

Stora delar av det material som tar upp säkerhetspolitik och konflikter är även det framtaget av forskare vid Uppsala universitet.

Kunskapsmålen som finns för de olika materialen riktade till för- och grundskolan är framtagna med utgångspunkt från respektive åldersgrupp och elevernas behov av kunskap inom ämnet - en bedömning som gjorts av lärare, räddningstjänstpersonal samt beteendevetare. Det är viktigt att utgå från barnens vardag och hur deras omgivning ser ut, exempelvis:

 • Omges de av vuxna?
 • Vistas de själva i några miljöer och/eller situationer?
 • Vad kan hända?
 • Vilken kunskap behöver de?

Vårt skolmaterial är fristående, där kunskapsmålen bygger på varandra från åldersgrupp till åldersgrupp.

 • Skolmaterialets kopplingar till skolans styrdokument

  Mycket av innehållet i det utbildningsmaterial som MSB erbjuder har kopplingar till skolans kurs- och ämnesplaner. Ämnesområdet samhällets och den enskildes säkerhet berör så väl lokalsamhället och elevens närmiljö som det internationella och globala perspektivet.

  MSB:s utbildningsmaterial spänner över ett brett område, men med ett tydligt fokus på säkerhet och beredskap ur så väl ett individperspektiv som ett samhällsperspektiv. Från den enskilda människans säkerhet och beredskap i vardagen vad avser vanliga risker och olyckor till globala hot och internationell säkerhet.

  Eftersom området samhällets och den enskildes säkerhet berör så många olika aspekter, bland annat befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmåga att upprätthålla demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, finns det många beröringspunkter med innehållet i ett flertal ämnen.

  Formuleringar i styrdokumenten, där MSB:s utbildningsmaterial stödjer och bidrar med fakta och fördjupning, återfinns exempelvis i ämnen som samhällskunskap och geografi, men även i idrott och hälsa, kemi, biologi samt i gymnasieskolans  olika yrkesämnen som exempelvis hälsa, naturbruk och internationella relationer. Oftast återfinns relevanta skrivningar under rubriken Centralt innehåll, ibland i syftestexterna liksom i kunskapsmålen.

  Som lärare har du ju också möjlighet att, tillsammans med eleverna, avgöra hur ni arbetar med det centrala innehållet och därmed möjlighet att lägga till innehåll, utöver det som anges, utifrån behov och intresse.

  Här ges några exempel på skrivningar i kurs- och ämnesplaner kopplat till utbildningsmaterialet. I skolmodulen finns kopplingar till styrdokumenten angivna i anslutning till respektive material.

  Årskurs 1-3

  Samhällskunskap

  Centralt innehåll:
  "Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola".

  Kunskapskrav åk 3

  "Ange några viktiga samhällsfunktioner".

  Här finns materialet Ellie och Jonas lär sig om eld samt Vi lär oss om led och brand som bland annat tar upp hur en brand kan uppstå, vad man ska göra när det brinner, hur man larmar 112, hur räddningstjänsten arbetar och hur man behandlar en brännskada.

  Årskurs 4-6

  Idrott och hälsa

  Syfte:
  ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.”

  ”Utveckla sin förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt att hantera nödsituationer på land och i vatten.”

  Här finns materialet En olycka händer så lätt som bland annat tar upp fakta om larmnumret 112, säkerhet vid vatten och på is och agerande vid brand.

  Årskurs 7-9

  Geografi

  Centralt innehåll:
  ”Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.”

  ”På vilket sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.”

  Samhällskunskap

  Centralt innehåll:
  ”Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.”

  ”Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.”

  ”Europeiskt och nordiskt samarbete.”

  PDF-materialet Har du koll? har ett särskilt kapitel om säkerhetspolitik som tar upp svensk säkerhetspolitik, internationella organisationer för fred och säkerhet, risker och hot, krigets lagar med mera. Webbplatsen Säkerhetspoltik.se vänder sig i första hand till gymnasiet men kan även vara en källa till fördjupning för elever i årskurs åtta och nio.

  Idrott och hälsa

  Centralt innehåll:
  ”Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.”

  ”Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.”

  Kunskapskrav åk 9:
  ”Kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.”

  Som stöd finns instruktiva filmer om is- och vattensäkerhet, 112 samt HLR.

  Gymnasiet

  Geografi (karaktärsämne)

  Kursen Geografi 1, 100 p (obligatorisk för elever som läser samhällsprogrammets inriktning samhällsvetenskap samt NA-programmets inriktning natur och samhälle).

  Centralt innehåll:
  ”Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet”

  På MSB:s webbplats Säkerhetspolitik.se finns den särskilda ingången Hot och risker som tar upp aktuella hot och risker, nationellt och globalt, som exempelvis naturkatastrofer och extremt väder, men även smittsamma sjukdomar och epidemier. PDF:materialet Har du koll? behandlar också naturliga hot och risker i kapitlet Naturolyckor som med fördel kan användas av elever i gymnasiets årskurs 1 och 2.

  Internationella relationer

  100 p (kursen ingår i programfördjupningen för bland annat SA-programmet)

  Central innehåll:
  ”Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.”

  ”Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter.”

  ”Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet.

Senast granskad: 6 oktober 2021

Till toppen av sidan