Till innehåll på sidan

Översikt över metoder för komplex beroendeanalys på sektoriell & tvärsektoriell nivå

Översikt över metoder för komplex beroendeanalys på sektoriell & tvärsektoriell nivå

Detaljer

Översikt över metoder för komplex beroendeanalys på sektoriell & tvärsektoriell nivå
Publikationsnummer
MSB904–september2015
ISBN-nummer
978-91-7383-593-0
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
41 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport utgör slutredovisningen av ett uppdrag som Lunds universitetscentrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM) har utfört åt Myndigheten förSamhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet med uppdraget var att genomföra eninventering av befintliga metoder för beroendeanalys på tvärsektoriell och sektoriellnivå, att genomföra en analys av MSBs behov av metodstöd, och slutligen attgenomföra en utvärdering av metoderna utifrån MSBs behov. Arbetet är nära kopplattill MSBs arbete inom ramen för strategin och handlingsprogrammet för skydd avsamhällsviktig verksamhet, som på ett övergripande plan syftar till att skapa ett merresilient samhälle. De metoder som identifierades i inventeringen klassades i ett antal olika kategorier:1) Ramverk för beskrivning och kartläggning av beroenden, 2) Empiriska metoder 3) Agentbaserade metoder, 4) Systemdynamikmetoder, 5) Input-Output metoder, 6)Infrastrukturbaserade metoder, 7) Flödesbaserade metoder och 8) Hybridmetoder. Analys av MSBs behov genomfördes genom en workshop med representanter frånMSB där ett antal utvärderingskriterier beskrevs och identifierades, t.ex. i vilketbeslutsskede och på vilken system- eller geografisk nivå metoden är tänkt att användas.Dessa kriterier användes sedan som underlag för utvärderingen av de olika metoderna. Den övergripande slutsatsen från uppdraget är att några metoder verkar kunnauppfylla MSBs behov, men för att tillämpa metoderna krävs i många fall omfattandedatainsamling och i vissa fall ytterligare metodutveckling och metodanpassning. Framtida arbete bör fokusera på att ytterligare kartlägga och specificera MSBs behovav metodstöd. Detta för att kunna tydliggöra rekommendationer kring lämpligametoder och arbetssätt inom området.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan