Till innehåll på sidan

Ledningskurs Styrkeledare - påbyggnadskurs

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap, färdighet och kompetens för att verka inom ledningsfunktionen styrkeledare samt i rollen som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

För att antas till kursen ställs vissa krav på den sökandes behörighet. Den sökande ska ha:

 1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett
  kommunalförbund,
 2. samt genomfört kursen Gruppledare med betyget Godkänt

Motsvarandebedömning kan göras.
Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av att ha arbetat som räddningstjänstpersonal samt i ledningsfunktionen gruppledare eller
motsvarande för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.
Resor samt kost och logi bekostas av deltagaren/arbetsgivaren.

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning. Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik,
metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande.

Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik och makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras.
Ledningsfunktionen styrkeledare beskrivs inom ELS1 som en ledningsfunktion som förväntas kunna agera i rollerna sektorchef, räddningsledare och insatschef, såväl som i stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning. Räddningsledare beskrivs av ELS som en enhetlig roll med ansvar för att leda genomförandet av räddningsinsatser. En räddningsledare leder en räddningsinsats utifrån avsikter och ramar från räddningschefen eller den roll som har räddningschefens beslutsbefogenhet i detta avseende.

Räddningsledaren ansvarar för att skapa inriktning och samordning av den pågående räddningsinsatsen över tid för att tillgodose det specifika hjälpbehovet. Kursens underliggande syfte är således att bidra till att skapa en enhetlighet för ledningsfunktionen styrkeledare och dess roller.
Påbyggnadsutbildningen som riktar sig till ledningsfunktionen styrkeledare består av två delkurser som bildar en helhet. Dessa delkurser baseras på kursen Styrkeledare som består av sammanlagt tre delkurser. Delkurs B utgör progressionssteget från gruppledare till styrkeledare och delkurs C utgör behörighetsgivande kurs som räddningsledare.

Om kursen

Denna kurs riktar sig till de som tidigare genomfört kursen Gruppledare och vill komplettera och bygga på för att kunna verka inom ramen för ledningsfunktionen Styrkeledare.

Kursen som riktar till ledningsfunktionen styrkeledare består av tre delkurser som bildar en helhet. 

 • Delkurs B, Fortsättning Styrkeledare. Andra delkursen utgör progressionssteget från gruppledare till styrkeledare
 • Delkurs C, Behörighetsgivande kurs för räddningsledare. Tredje delkursen utgör behörighetsgivande kurs som räddningsledare.

Under kursens genomförande behandlas en rad olika ämnesområden, både integrerat med varandra och som enskilda delar.

Kursplan Styrkeledare påbyggnadskurs

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bl.a. föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, seminarier, simulering samt interaktivt via lärplattform.

Kursen omfattar totalt 6 studieveckor, fördelat på studier genom både distans- och platsförlagd undervisning på MSB:s skolor. Den totala omfattningen för utbildning riktat till ledningsfunktion styrkeledare är sammanlagt 9 studieveckor, och består av Ledningskurs: Gruppledare, sedan byggs innehållet på för Ledningskurs: Styrkeledare samt Juridik för räddningsledare för kommunal räddningstjänst (RLK).

Kursupplägg Styrkeledare påbyggnadskurs
 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Senast granskad: 11 augusti 2023

Till toppen av sidan