Till innehåll på sidan

Översvämningsdirektivet

Syftet med översvämningsdirektivet är att medlemsländerna i EU ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. Efter detta antog EU 2007 ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar.

Översvämningsdirektivet och översvämningsförordningen

Arbetet sker genom att medlemsländerna identifierar var i landet konsekvenserna av en översvämning kan bli betydande systematiskt kartlägger översvämningshot och översvämningsrisker samt tar fram riskhanteringsplaner för identifierade områden.

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1 föreskrifter om riskhanteringsplaner. MSB är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet sker i cykler om sex år där varje cykel består av tre steg. Första cykeln utfördes mellan åren 2010-2015. Under 2022 påbörjades arbetet med cykel tre.

MSB har genom förordning SFS 2009:957 utsetts till behörig myndighet och har möjlighet att föreskriva om hur arbetet enligt förordningens tre steg ska utföras. MSB ska också utföra den rapportering till EU som är krav enligt förordningen.

Förordningen om översvämningsrisker: Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv 2020

Översvämningsförordningen i tre steg

  • Steg ett innebär att en landsomfattande bedömning av översvämningsrisker genomförs. Utifrån bedömningen identifieras geografiska områden med betydande översvämningsrisk. MSB ansvarar för steg ett.
  • I steg två tas två typer av kartor fram för de områden där betydande översvämningsrisk har identifierats. MSB ansvarar för att ta fram kartor över översvämningshotade områden (2a). Länsstyrelsen ansvarar sedan för att ta fram kartor över översvämningsrisker inom de hotade områdena (2b).
  • I steg tre tar länsstyrelserna fram riskhanteringsplaner. Mål och åtgärder för hantering av översvämningsriskerna ska ingå i planerna.
Illustration över översvämningsdirektivets process.
Illustration över översvämningsdirektivets process.

Fördjupad information om översvämningsförordningens tre steg

Utredningar enligt översvämningsdirektivet

Översvämningar som inträffar och är av större omfattning ska utredas för att användas i revideringsarbetet med att identifiera områden med betydande översvämningsrisk, steg 1.

MSB har möjlighet att ge uppdrag åt berörd länsstyrelse att utreda konsekvenserna av händelserna.

Senast granskad: 2 maj 2024

Till toppen av sidan