Till innehåll på sidan

Sköt om din gasolutrustning

Om du känner lukt från gasol ska du genast släcka all gasolutrustning. Ta reda på var läckan kommer ifrån och täta läckaget. Se till att det inte finns några öppna lågor eller annat som kan fatta eld i närheten.

Täthetsprova gasolbehållaren för att undvika läckage

För att du ska ha en säker och funktionsduglig gasolanläggning bör den täthetsprovas efter varje gång du har bytt gasolbehållare och minst en gång om året. En läckindikator bör vara monterad efter reducerventilen. Läckindikatorer går att köpa på vissa bensinstationer, hos husvagnshandlare eller på försäljningsställen för gasolprodukter.

Hitta läckan med läckspray eller tvållösning

För att lokalisera ett läckage kan du använda läckspray eller tvållösning. Använd läcksprayen eller pensla tvållösning på skarvar och anslutningar. Där det kommer bubblor finns det en läcka som måste åtgärdas innan gasolapparaten används. Stäng behållarventilen och kontakta din leverantör eller fackman för information. Gör om testet efter att läckaget åtgärdats. Du kan också få hjälp med läcksökning hos husvagnsförsäljare, båtklubbar och liknande.

Lämna in på service vid gul låga

Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag bör gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring. Försök inte att rengöra brännaren själv. Om den inte blir helt ren finns risk att förbränningen inte blir korrekt. Då uppstår risk för koloxidförgiftning.

Gasolbehållare

Tänk på att större gasolbehållare har vänstergängad anslutning. Skruvar man åt fel håll kan gängorna skadas och det kan bli otätt i anslutningen mellan behållaren och reducerventilen.

De blå campingbehållarna är konstruerade på annat sätt. Där skruvas gasapparaten direkt på behållaren som är högergängad.

Läckage leder till olyckor

Den vanligaste orsaken till olyckor med gasol är att läckage har uppstått i gasolapparaten eller i slangledningarna mellan behållaren och apparaten. Incidenter har även inträffat på grund av att gasolapparaten har stått för nära lättantändligt material som antänts.

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta olyckor sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i husvagnar och husbilar förekommer också. Ofta resulterar dessa olyckor i bränder och brännskador.

  • Fakta om gasol

    Gasol är en blandning av propan och butan. Den är i sig inte giftig, däremot är den mycket brandfarlig.

    Gasolen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft. Detta medför att gasol som läcker ut kan ligga kvar längs marken eller golvet under en viss tid. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt.

    Gasol är en gas, men i behållarna har den komprimerats till vätska. I sitt normaltillstånd är gasolen luktfri. För att man ska märka om den läcker ut, har ett luktämne som ger den karaktäristiska gasollukten tillsatts.

    Namnet gasol används bara i Sverige. I engelskspråkiga länder används vanligen begreppet LPG (liquefied petroleum gas).

Senast granskad: 12 november 2021

Till toppen av sidan