Till innehåll på sidan

Intygets giltighetstid

Här hittar du information om giltighetstiden på intyg för säkerhetsrådgivare.

För att få godkänt resultat på examinationen måste antalet rätta svar vara minst 60 procent inom varje delavsnitt - allmänna frågor och de olika delarna med transportrelaterade frågor, samt i fallstudien.

MSB meddelar resultatet av examinationen per brev inom två veckor från examinationstillfället. Beslut i fråga om godkännande vid prov för säkerhetsrådgivare kan inte överklagas enligt 17 § i lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Förstagångsprov

Om man inte tidigare har genomgått en examination eller när giltighetstiden på ett tidigare intyg har löpt ut gör man ett förstagångsprov. Intygets giltighetstid efter avlagd examen är fem år och kan förlängas med fem år i taget om säkerhetsrådgivaren avlägger repetitionsprov med godkänt resultat innan intygets sista giltighetsdag.

För den som har fått underkänt på något delprov vid ett förstagångsprov omfattande flera transportslag utfärdas intyg om minst ett delprov avseende de transportrelaterade frågorna har avlagts med godkänt resultat. Detta förutsatt att delproven, allmänna frågor och fallstudien, också har avlagts med godkänt resultat. Intygets behörighet ska omfatta det eller de transportslag som har godkänts.

Eventuellt underkänt/underkända delprov omfattande de transportrelaterade frågorna kan genomföras som ett kompletteringsprov.

Omprov, om du underkänts vid ett eller flera delprov

För den som har fått underkänt på ett eller flera delprov vid ett förstagångsprov beräknas intygets giltighetstid från tidpunkten när nytt delprov avlagts som omprov med godkänt resultat.

Omprov får avläggas under en period av högst tolv månader räknat från första examinationstillfället, därefter ska ett nytt förstagångsprov genomföras.

Kompletteringsprov, för utökad behörighet

Vid kompletteringsprov som avlagts med godkänt resultat utökas behörigheten, det vill säga antalet transportslag. En utökning förlänger dock inte giltighetstiden.

Ett underkänt kompletteringsprov påverkar inte rätten att verka som säkerhetsrådgivare enligt befintligt intyg.

Repetitionsprov, för förnyad behörighet

Repetitionsprov kan genomföras tidigast tolv månader före intygets utgångsdatum. Vid godkänt provresultat utfärdas ett nytt intyg giltigt i fem år, vars giltighetsperiod ska börja med utgångsdatumet på föregående intyg.

Om något/några av repetitionsprovets delprov underkänts så ska omprov av det/dessa avläggas innan intygets giltighetstid har löpt ut.

Om giltighetstiden hinner löpa ut ska ett förstagångsprov genomföras.

Examination av säkerhetsrådgivareAnmälan till examination av säkerhetsrådgivare

Senast granskad: 15 mars 2023

Till toppen av sidan