Till innehåll på sidan

Riksintressen

MSB är en så kallad riksintressemyndighet och har mandat att identifiera områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets civila anläggningar, enligt 2 a § hushållningsförordningen och 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. MSB delar mandatet för totalförsvaret med Försvarsmakten, där Försvarsmakten identifierar områden för totalförsvarets militära anläggningar.

Områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken är av nationell betydelse för något av de syften som anges i 3 kap. 5-9 §§ miljöbalken. När en riksintressemyndighet beslutar om områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken är det myndighetens bedömning av vilka områden som är av riksintresse inom sitt verksamhetsområde och utgör så kallade anspråk. Att ett område verkligen är av riksintresse avgörs först i samband med ett rättsverkande beslut.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets civila anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

mark- och vattenområdet som är eller kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del

Sektorsbeskrivning med kriterier för riksintressen

Alla riksintressemyndigheter ska ha en så kallad sektorsbeskrivning som bland annat beskriver sektorn och dess mark- och vattenanspråk samt kriterier för utpekande av områden som är av riksintresse. MSB har en sektorsbeskrivning med kriterier för områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets civila anläggningar.

I detta sammanhang ska sektorsbeskrivningen inte förväxlas med de tio beredskapssektorer som är en del av det civila beredskapssystemet.

Sektorsbeskrivning och kriterier för riksintressen för totalförsvarets civila del (PDF)

Riksintressen för totalförsvaret ges i vissa fall företräde

Om ett område är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken för flera oförenliga ändamål, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av det för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Detta får dock inte strida mot bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken.

Områden som har betydelse

MSB har även mandat att identifiera områden som har betydelse för totalförsvarets civila del enligt 3 kap. 9 § första stycket miljöbalken. MSB delar mandatet för totalförsvaret med Försvarsmakten, där Försvarsmakten identifierar områden för totalförsvarets militära del.

Områden som har betydelse för totalförsvarets civila del utgör allmänna intresse och ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

MSB:s arbete med riksintressen och områden som har betydelse

Processen för att peka ut områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken regleras i hushållningsförordningen. MSB avser att utgå från samma process vid utpekande av områden som har betydelse för totalförsvarets civila del.

Totalförsvarets civila del har inte uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning under lång tid. MSB har därför, utifrån den återupptagna totalförsvarsplaneringen som tar sin utgångspunkt i det säkerhetspolitiska läget, intensifierat arbetet med att analysera och identifiera mark- och vattenområden inom myndighetens två mandat. De prioriterade sektorerna för MSB:s arbete med mandaten följer den civila beredskapsstrukturen och är:

  • energiförsörjning
  • livsmedelsförsörjning och dricksvatten
  • elektronisk kommunikation och post
  • geografisk prioritering

MSB anser att det är viktigt att utpekade områden av riksintresse respektive områden som har betydelse är aktuella. MSB avser därför kontinuerligt att ta ställning till utpekade områdens aktualitet. Enligt hushållningsförordningen ska detta göras minst vart åttonde år.

Vissa handling omfattas av sekretess

MSB anser att områden av riksintresse och områden som har betydelse ska, så långt möjligt, redovisas öppet. De handlingar som berör MSB:s två mandat kan dock i vissa fall, helt eller delvis, omfattas av sekretess och kan därmed inte redovisas öppet. Detta med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

Beslutade riksintressen och områden som har betydelse

För närvarande har MSB pekat ut tre områden av riksintresse och ett område som har betydelse:

Riksintressen

  • TfC 0001 Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala kommun, Uppsala län (beslutat 31 januari 2020)
  • TfC 0002 Konvex AB, Karlskoga kommun, Örebro län (beslutat 31 januari 2020)
  • TfC 0003 P3 och P4 laboratorierna vid Folkhälsomyndigheten, Solna kommun, Stockholms län (beslutat 31 januari 2020)

Områden som har betydelse

  • Bergtäkterna Filehajdar och Västra Brottet, transportvägen mellan bergtäkterna samt Cementas anläggning i Slite på Gotland, Region Gotland, Gotlands län (beslutat 13 december 2022).

Senast granskad: 7 november 2023

Till toppen av sidan