Till innehåll på sidan

Fotgängarolyckor : statistik och analys

Fotgängarolyckor : statistik och analys

Detaljer

Publikationsnummer
MSB744–September2014
ISBN-nummer
978-91-7383-481-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
26 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Under senare år har oskyddade trafikanter som fotgängare och cy-klister fått allt större uppmärksamhet och promenader och cykling som transportsätt kommer sannolikt att öka. Ett ökat intresse för miljö- och folkhälsofrågor är några av de samhälleliga förändringar som drivit utvecklingen tillsammans med fysisk aktivitet på recept. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regering-ens uppdrag att redovisa en samlad bild och bedömning av olycksut-vecklingen och det säkerhetsarbete som är kopplad till denna. Myn-digheten redovisar sådana bilder, till exempel genom breda översik-ter som ”Personskador i Sverige år 2012” tillsammans med Socialsty-relsen, ”Fysisk aktivitet och skador” tillsammans med Folkhälsoinsti-tutet, Skadade cyklister - En studie av skadeutvecklingen över tid el-ler som här en studie över skadade fotgängare. Rapporten utgör även ett av underlagen till Trafikverkets arbete med att öka säkerheten för gående. I rapporten redovisas inte enbart klassiska transportolyckor utan även andra olyckor som fotgängare råkar ut för.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan