Till innehåll på sidan

Fotgängarolyckor : statistik och analys

Fotgängarolyckor : statistik och analys

Detaljer

Fotgängarolyckor : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB744–September2014
ISBN-nummer
978-91-7383-481-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
26 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Under senare år har oskyddade trafikanter som fotgängare och cy-klister fått allt större uppmärksamhet och promenader och cykling som transportsätt kommer sannolikt att öka. Ett ökat intresse för miljö- och folkhälsofrågor är några av de samhälleliga förändringar som drivit utvecklingen tillsammans med fysisk aktivitet på recept. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regering-ens uppdrag att redovisa en samlad bild och bedömning av olycksut-vecklingen och det säkerhetsarbete som är kopplad till denna. Myn-digheten redovisar sådana bilder, till exempel genom breda översik-ter som ”Personskador i Sverige år 2012” tillsammans med Socialsty-relsen, ”Fysisk aktivitet och skador” tillsammans med Folkhälsoinsti-tutet, Skadade cyklister - En studie av skadeutvecklingen över tid el-ler som här en studie över skadade fotgängare. Rapporten utgör även ett av underlagen till Trafikverkets arbete med att öka säkerheten för gående. I rapporten redovisas inte enbart klassiska transportolyckor utan även andra olyckor som fotgängare råkar ut för.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan