Till innehåll på sidan

Intensiv korttidsnederbörd : riktlinjer för översvämning av urbana områden – förstudie

Intensiv korttidsnederbörd : riktlinjer för översvämning av urbana områden – förstudie

Detaljer

Intensiv korttidsnederbörd : riktlinjer för översvämning av urbana områden –  förstudie
Publikationsnummer
MSB867–Maj2015
ISBN-nummer
978-91-7383-580-0
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
73 s. : ill.
Pris
0 kronor
Structor genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en förstudie för att kartlägga behov av och möjliga inriktningar samt innehåll i en kommande nationell riktlinje för att förebygga och hantera konsekvenser av sky-fall i urban miljö. Målsättningen är att riktlinjen ska vara generell och applicerbar utifrån ett flertal perspektiv. Förstudien fokuserar på att täcka in ett förebyggande, förberedande och skadeavhjälpande olycksperspektiv i såväl ny som befintlig bebyggelse. Uppdraget omfattar flera delar: kartläggning hos ett flertal samhällsaktörer, nationella myndigheter, försäkringsbranschen, bransch- och intresseorganisationer och universitet om behov av riktlinjer/stöd samt vad dylika ska beakta liksom dess status (workshop och intervjuer), beskrivning av några exempel som visar på hur kommu-ner beaktat skyfall på strategisk nivå (intervjuer), inventering av Köpenhamns skyfallsplan från år 2012 vilken ingår i Köpenhamns Klimatanpassningsplan (litteratur-studie), inventering för att identifiera och sammanställa befintliga riktlinjer och ställ-ningstagande kring hantering av konsekvenser och risker, ingångsvärden, gränsvärden mm och hur de utformats (litteraturstudie). Även riktlinjer inom andra intilliggande ämnesområden studeras och utvärderas avseende bl.a. process, upplägg och utformning. För varje del görs en kort samlad bedömning av erhållna resultat/underlag. Under arbetets gång med workshop, inventeringar och intervjuer har en relativt god bild erhållits av hur behovet ser ut av stöd vid hantering av intensiv korttidsneder-börd i urban miljö. Även tankemönstret kring hur problematiken beaktas och angrips idag framgår. Det är här dock viktigt att framhålla att detta uppdrag utgår från ett relativt begränsat underlag, i synnerhet vad gäller kommunala exempel. Hanteringen av skyfall har fram till idag i stort betraktats som en VA-fråga då det ansetts handla om hantering av ”överskottsvatten”. Kommunen uppfattar att det är inom VA kompetensen främst finns. Detta synsätt medför begränsningar. Svenskt Vatten är den aktör som fram tills idag främst driver frågan om att hantera större mängder vatten till följd av klimatets förändringar och skyfall samt angett lösningar och acceptabla säkerhetsnivåer. De har sedan dryga tio år påtalat att frågeställningen är bred, att den inkluderar flera aktörer, såväl inom som utom kommunen, och att den måste hanteras tidigt i planprocessen, vilket även Klimat- och sårbarhetsutredningen framhöll år 2007.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan