Till innehåll på sidan

Dispenser, godkännande och tillstånd för farligt gods

Bestämmelserna i ADR-S och RID-S förutsätter i vissa situationer särskilt godkännande eller tillstånd från behörig myndighet innan en transport får utföras. Det finns också individuella dispenser som kan medges.

Godkännande och tillstånd

Bestämmelserna i ADR-S och RID-S förutsätter i vissa situationer särskilt ett godkännande eller tillstånd från behörig myndighet innan en transport får utföras.

MSB är den myndighet i Sverige som handlägger ärenden om godkännande och tillstånd enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Godkännande och tillstånd

Dispenser

MSB kan även i särskilda undantagsfall medge individuella dispenser från gällande bestämmelser i ADR-S och RID-S, under förutsättning att säkerheten inte äventyras. Transporterna ska vara tydligt definierade och tidsbegränsade samt utföras i Sverige. Handläggningstiden för ett dispensärende är cirka sex veckor.

Dispenser

Lastning och lossning

Om lastning och lossning av farligt gods ska utföras på allmän plats får detta i vissa fall endast ske efter att polisen har gett tillstånd eller om polisen på förhand har underrättats om aktiviteterna.

Bestämmelser om tillstånd och underrättelse finns enbart för transport av farligt gods på väg enligt ADR-S.

Lastning och lossning

Senast granskad: 13 februari 2023

Till toppen av sidan