Till innehåll på sidan

Övningsutvärdering

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för dig att utveckla kunskap om att planera och genomföra utvärderingar av samverkansövningar i olika format.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom såväl privat som offentlig sektor, frivillig-organisationer, trossamfund, ideella organisationer och övriga aktörer inom civil beredskap som har eller kan komma att få uppgiften att utvärdera en samverkansövning.

Kursen kan även vara intressant och lärorik för andra personer som vill lära sig mer om utvärdering av samverkansövningar.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren tidigare ha genomgått kursen Övningsgrunder eller inneha motsvarande grundläggande kunskaper om övning som verktyg.

Kostnad

Kursavgiften är 16 400 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor själva.

Logi och kursmiddag är förbokat på Rosersberg och bokas om så önskas av deltagaren i samband med anmälan.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste aktörer inom det svenska civila beredskapssystemet på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna motstå och hantera samhällsstörningar både i fredstid och i krig. Ett viktigt verktyg för att en aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift är övningar – både interna övningar inom den egna organisationen och samverkansövningar tillsammans med andra aktörer.

För att övningen ska ge maximal effekt är utvärderingsarbetet helt centralt. Utvärderingsresultatet från en övning blir en del i den erfarenhetshantering och verksamhetsutveckling som ska leda till förmågeutveckling hos både den enskilda övande aktören såväl som i beredskapssystemet i stort.

Kursen har fokus på utvärdering av samverkansövningar inom civil beredskap utifrån ett aktörsgemensamt systemperspektiv. Kursen ingår i utbildningsområdet Övning och övningsutvärdering och erbjuder deltagaren en möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom övningsutvärdering. Inom utbildningsområdet ingår också de grundläggande kurserna Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet och Övningsgrunder samt kurserna Övningsledning och Övningsutvärdering på fortsättningsnivå.

Kursen är utvecklad av och genomförs av MSB

Om kursen

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • Utvärdering av övning
  • syfte, definitioner och begrepp
 • Utvärdering som en del av MSB:s övningsplaneringsprocess
  • roller, ansvar och mandat
  • metoder och arbetssätt
 • Erfarenhetshantering: övningsutvärderingsresultat och verksamhetsutveckling
 • Råd och tips

Kursplan för Övningsutvärdering

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs platsförlagd under två sammanhängande dagar. Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är aktiv under kursens samtliga delar.

Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagare bör avsätta 2-3 timmar för detta arbete innan kursstart.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 17 september 2024
Ort: Rosersberg
Antal platser: 20
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 17 april 2023

Till toppen av sidan