Till innehåll på sidan

Utvärdering av myndighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete

Utvärdering av myndighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete

Detaljer

Utvärdering av myndighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete
Publikationsnummer
MSB512
ISBN-nummer
978-91 7383-309-7
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
67 s.: ill.
Pris
0 kronor
Den myndighetsgemensamma barnsäkerhetsplanen 2010-2011 togs fram av Barnsäkerhetsrådet 2010. Inför utvecklingen av nästa barnsäkerhetsplan har rådet efterfrågat en utvärdering av den nuvarande planen som ett stöd för att ta fram nästa barnsäkerhetsplan. Utvärderingen har genomförts våren 2011 och presenteras i denna rapport. Planen är ett av många initiativ att omsätta FN:s barnkonvention i praktiken och den kan också ses som en del i den svenska traditionen att arbeta med barnsäkerhetsfrågor. I planen 2010-2011 prioriteras tre områden för myndig-hetsgemensamt arbete: utveckling av statistikunderlag, drunkning hos barn 0-6 år samt alkoholrelaterade skador och olyckor. Utvärderingen har genomförts med avseende på arbetsformer och process runt framtagandet av den myndighetsgemensamma planen, samt resultatet av planen. Underlaget i utvärderingen är främst intervjuer med representanterna för de ingående myndigheterna, kompletterat med studier av olika dokument relaterade till barnsäkerhetsarbetet och observationer vid ett av Barnsäkerhetsrådets möten. Sju teman återkom i intervjuerna, nämligen ledamöternas syn på förutsättningar för barnsäkerhetsarbetet på den egna myndigheten, processen med planens framtagande, förutsättningar för mötena i rådet, förändringar i rådets organisation 2009, hur rådsarbetet fungerar nu, uppnådda resultat i rådet samt det framtida arbetet i rådet.Utvärderingen lyfter fram och diskuterar mer ingående de aspekter på arbetet med barnsäkerhetsplanen som svarar mot det ursprungliga behovet av utvärdering. Ledamöterna i barnsäkerhetsrådet påtalade flera brister men också positiva inslag i arbetsformer och process runt framtagande av den nuvarande planen. Å ena sidan upplevdes arbetet som tungt och spretigt men det fanns samtidigt ett stort engagemang hos ledamöterna. Förutsättningarna för arbetet i rådet kan beskrivas som delvis goda men delvis begränsande för ömsesidigt utbyte. Förutsättningarna på den egna myndigheten för arbetet i rådet varierar och upplevs ofta som otillräckliga. Den organisatoriska förändringen med inrättandet av GD-mötet är positiv enligt ledamöterna i rådet. De konkreta resultaten av planen är få och rådets påverkan på skadeutvecklingen uppfattas som oklar. Samtidigt har en utveckling av rådets verksamhet och synsätt ägt rum som tar sig uttryck i gemensamma ansträngningar för att sprida kunskap om myndighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete. Baserat på fynden i utvärderingen ges flera rekommendationer inför det fort-satta arbetet inom barnsäkerhetsplattformen och inför framtagandet av nästa plan. Samverkansperspektivet innebär utmaningar för både rådet och dess myndigheter. För att intersektoriell samverkan ska fungera ställs krav på t ex anpassade arbetsformer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan