Till innehåll på sidan

Ledningskurs Regional insatsledare

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att kunna verka i ledningsfunktionen som regional insatsledare inom kommunal räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund,
2. a. kursen Räddningsledning B med godkänt resultat
b. genomgått påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB) med godkänt resultat
c. genomfört kursen Ledningskurs: Insatsledare med godkänt resultat
d. eller genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av ledningsfunktionen insatsledare eller motsvarande, samt de roller som knyts till ledningsfunktionen för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning. Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik, metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande. Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik och makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras.

Ledningsfunktionen regional insatsledare förväntas enligt Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) kunna agera som räddnings­ledare och insatschef, såväl som i stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning. Ett annat ord än regional kan användas beroende på hur dimensioneringen av ledningsfunktionen ser ut. I ett räddningsledningssystem kan det samtidigt finnas flera regionala insats­ledare.

Sammantaget ses denna ledningsfunktion ha förmåga kunna leda och hantera räddningsinsatser samt händelser med stor komplexitet och omfattande hjälpbehov, med förmåga att skapa inriktning och samordning av hanteringen för t.ex. flera samtidiga räddningsinsatser över tid för att skapa förutsättningar gällande effekt för samtliga behov som uppstår till följd av dessa olyckor, dvs. aktuella hjälpbehov och rådande riskbild. Vidare så behöver resursanvändningen vid räddningsinsats/händelse kunna optimeras i förhållande till de värden som hotas (människor, egendom och miljö och andra skyddsvärden) så optimalt som möjligt inom hela det geografiska området. Ledningsfunktionen regional insatsledare förväntas kunna verka i roller som t.ex. insatschef (räddning), sektionschef, stöd gällande samverkan samt olika roller inom området ledningsstöd.

Om kursen

Under kursen behandlas en rad olika ämnesområden med kopplingar till både skadeområdesnära- och övergripande ledning av kommunal räddningstjänst för att bl.a. betona vikten av helhetssyn och perspektivförståelse. Innehållet berör bl.a. aktuell lagstiftning samt andra samverkande aktörers lagstiftning, inte minst ur ett perspektiv kopplat till uppdragsparallellitet och hur olika lagstiftningar kan påverka bl.a. övergripande ledning av kommunal räddningstjänst. Kursen innehåller också anpassad samhällskunskap och delar av gemensamma grunder för samverkan och ledning, samt med fokus på att utifrån verksamhetens roll och uppdrag, tolka och förstå rådande sammanhang, förutsättningar och behov samt identifiera och föreslå eventuella anpassningar av organisationen.

Vidare så lyfts fördjupad teoribildning kring exempelvis ledningsprocesser, systemsyn, principer för ledning samt beslutsdomäner kopplat till kommunal räddningstjänst. Detta innefattar också både system- och perspektivförståelse. Riskbedömning med tonvikt på det drabbade sammanhanget, ökad dynamik och det totala skadeområdet lyfts särskilt fram i ljuset av komplexa insatser och händelser. Perspektiv på att tillämpa ledningsstöd, med fokus på behov och initierande samt uppföljning, analys och löpande värdering av räddningsinsatser och händelser utifrån bl.a. organisering, taktik och metod för att skapa uthållighet och effekt. Slutligen behandlas även olika typer av förstärkningsresurser och beslutsstöd utifrån ledningsfunktionens perspektiv.

Kursplan Ledningskurs Regional Insatsledare

Kurskatalog vidareutbildning våren 2022

Första och sista anmälningsdag

Datum för anmälan höst 2021: 1 september - 8 oktober.
Vi återgår till ordinarie anmälningsperiod för vidareutbildningar från och med våren 2022.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar totalt 4 studieveckor. Kursen kan genomföras genom en blandning av distans- och platsförlagd undervisning. Examinationer kan ske både skriftligt och under närträffar utifrån olika examinerande moment.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 8 oktober 2021
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 20 dagar

Senast granskad: 11 augusti 2021

Till toppen av sidan