Till innehåll på sidan

Handbok : tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar

Handbok : tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB433
ISBN-nummer
978-91-7383-255-7
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
43 s.
Pris
0 kronor
Handboken syftar till att vara en hjälp vid planering, genomförande och återkoppling av tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar. Detta för att förbättra informations- och cybersäkerheten samt förmågan att hantera incidenter inom den egna organisationen, likväl som allvarliga IT-incidenter med påverkan på flera organisationer och samhället i stort. I denna handbok har erfarenheter från tidigare tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar införts. Handboken är ursprungligen framtagen vid Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB). Den har därefter bearbetats vid MSB för att tillföra ytterligare erfarenheter och för att ligga i linje med myndighetens övriga dokumentation i frågan. Handboken är därvidlag skriven med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) övningshandbok Öva krishantering – Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar från 2009. Denna handbok ska ses som ett komplement till MSB:s övningshandbok. Den är framför allt tänkt att vara en hjälp för aktörer inom informations- och cybersäkerhetsområdet generellt, och inom skydd av samhällsviktig informationsinfrastruktur mer specifikt. Handboken kommer efter några år att revideras och erfarenheter och synpunkter tas därför gärna emot.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan