Till innehåll på sidan

Studie om dataanvändning och databehov för riskmodellering och - analys

Studie om dataanvändning och databehov för riskmodellering och - analys

Detaljer

Studie om dataanvändning och databehov för riskmodellering och - analys
Publikationsnummer
MSB1971
ISBN-nummer
978-91-7927-270-8
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
36 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav våren 2020 Risk and Crisis Research Centre vid Mittuniversitetet uppdraget att genomföra en studie om behov och användning av data relaterat till stora olyckor och kriser. Föreliggande studie inriktar sig därför på tillämpningar av kvantitativ eller semi-kvantitativ riskanalys inom området samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Typiskt handlar det om metoder som avser allokering av medel för risk- och krishantering i samhället, eller val av strategier för riskreducering eller tillämpningar av metoder som möjliggör framtida planering där risk och sårbarhet beaktas. Syftet med studien är att belysa vilket databehov tillämpningarna har, samt i vilken mån befintliga databaser använts för att tillgodose behoven när metoder tillämpas. Utgångspunkten för undersökningen är att det finns ett initiativ till att se över MSB:s och Sveriges behov av data när det gäller arbete med riskhantering för kritisk infrastruktur. Det har visat sig att de befintliga svenska databaserna idag inte täcker behovet av data för rapporteringen enligt Sendairamverket och ger långt ifrån tillräckligt underlag för riskbedömningar och riskmodellering. MSB har två databaser för information om stora händelser – Stora olyckor och Naturolycksdatabasen, dock har de inte uppdaterats sedan 201 och håller på att stängas. Stora olyckor omfattar alla typer av händelser med minst fyra dödsfall, minst tio personer har skadats eller där konsekvenserna bedömts vara särskilt omfattande. Informationen i databasen är mycket kortfattad, Naturolycksdatabasen omfattar enbart naturolyckor och fokus har varit att samla händelser där det finns lärdomar att dra. Informationen är mer omfattande i Stora olyckor men uppgifterna om effekter och konsekvenser är inte konsekventa. På grund av tekniska problem har Naturolycksdatabasen lagts ner och innehållet nås endast i form av en Excel fil. Samtidigt pågår det internationellt aktiviteter relaterat till datainsamling och användning av data som MSB och Sverige behöver förhålla sig till.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 maj 2022

Till toppen av sidan