Till innehåll på sidan

Terrorismbekämpning

Terrorism hotar internationell fred och säkerhet, nationell säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Sverige har därför tagit fram en nationell strategi som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terrorbrottslighet.

Säkerhetspolitik.se har lagts ned

Du har hamnat på på den här sidan eftersom webbplatsen säkerhetspolitik.se har lagts ned.

Mer information om nedläggningen och förslag på andra webbplatser

Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat sker. Arbetet delas in i tre områden:

  • Förebygga
  • Förhindra
  • Försvåra

Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikten att begå eller stödja terrorattentat. Arbetet tar alltså sikte på att motverka radikalisering och påverka personers vilja att begå brott.

Det förhindrande arbetet syftar till att förhindra att terroristattentat begås, genom att till exempel myndigheter har möjlighet att utbyta ändamålsenlig information med varandra som kan förhindra terrorbrott.

Det försvårande arbetet syftar till att stärka skyddet för människor, information, funktioner och anläggningar. Människor ska känna sig trygga, säkra och fria i samhället.

Nationellt och internationellt samarbete

Terrorism är gränsöverskridande och global. Samarbete är därför avgörande för Sveriges förmåga att förhindra terrorbrott. En stor del av samarbetet handlar om att utbyta information.

Det finns ett myndighetssamarbete kring terrorism i Sverige. Säkerhetspolisen samarbetar med andra underrättelsemyndigheter, men också med polismyndigheter och Migrationsverket. I Samverkansrådet mot terrorism har fjorton svenska myndigheter också gått samman i syfte att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism.

Sverige har skrivit på samtliga tretton multilaterala konventioner om terrorism. Därmed har landet förbundit sig att motverka terrorism tillsammans med andra länder.

För att Säkerhetspolisen ska kunna bidra till detta samarbetar de med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster. De representerar också Sverige i ett antal multinationella organ som består av olika länders säkerhetstjänster och polisorganisationer.

Senast granskad: 8 juni 2022

Till toppen av sidan